Mr. Trương Lam Sơn

Giao lưu khách hàng từ Barcelona!

Mr. Trương Lam Sơn

Khách hàng đến từ Australia!

Mr. Trương Lam Sơn

Kỹ niệm khách hàng từ Anh!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm khách hàng đến từ nước Anh !

Mr. Trương Lam Sơn

Lưu niệm khách hàng từ Mỹ!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm hai Anh Chị khách hàng đến từ nước Mỹ !

Mr. Trương Lam Sơn

Về Bến Tre họp gia đình, Mr Kim, Mr Song!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm khách hàng đến từ USA !

Thứ Tư, 19 tháng 12, 2018

PHẨM CHẤT VÀ KỸ NĂNG CẦN CÓ CỦA NHÀ LÃNH ĐẠO


K NĂNG LÃNH ĐO VÀ QUN LÝ
NGƯỜI LÃNH ĐO GIỎI CÓ NHỮNG KỸ NĂNG NÀO? I./ Đnh nghĩa nhà lãnh đo:
Mt nhà lãnh đo phi đm bo được 3 yếu t chính: kh năng to tm nhìn, kh năng truyn cm hng và kh năng gây nh hưởng. Nhà lãnh đo là người có kh năng có tm nhìn và to ra tm nhìn cho mt t chc hay mt nhóm và biết s dng quyn lc ca mình đ gây nh hưởng