Mr. Trương Lam Sơn

Giao lưu khách hàng từ Barcelona!

Mr. Trương Lam Sơn

Khách hàng đến từ Australia!

Mr. Trương Lam Sơn

Kỹ niệm khách hàng từ Anh!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm khách hàng đến từ nước Anh !

Mr. Trương Lam Sơn

Lưu niệm khách hàng từ Mỹ!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm hai Anh Chị khách hàng đến từ nước Mỹ !

Mr. Trương Lam Sơn

Về Bến Tre họp gia đình, Mr Kim, Mr Song!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm khách hàng đến từ USA !

Thứ Năm, 13 tháng 12, 2018

TƯ DUY SÁNG TẠO TRONG CÔNG VIỆC


BÍ QUYT PHÁT HUY KH NĂNG TƯ DUY SÁNG TO TRONG CÔNG VIC




Trong thi đi khoa hc k thut 4.0 phát trin như hin nay, nhà tuyn dng không ch đơn thun yêu cu nhân viên làm vic chăm ch, hoàn thành trách nhim, mà còn đòi hi rt cao v tính sáng to trong công vic. Tư duy đt phá sáng to không là phm cht t nhiên, tài năng riêng ca mi người mà nó có th là kết qu ca mt quá trình hc hi, tri nghim

FOLLOW US