Thứ Năm, 5 tháng 5, 2022

10 ÁC NGHIỆP - 10 NGHIỆP BẤT THIỆN NÊN TRÁNH


MƯỜI ÁC NGHIP HAY MƯỜI NGHIP BẤT THIỆN NÊN TRÁNHThập ác nghiệp

NGHIP LÀ GÌ?
Nghip () là thut ng được dch t ch karma tiếng Phn. Karma được dch ý là Nghip và cũng được phiên âm là Yết-ma. Nghip là nguyên nhân đưa ti Qu báo, c hai to thành Lut Nhân Qu tun hoàn không dt sut cõi Luân hi. Nghip là hành đng, hot đng, cách cư x, tư cách, chủ yếu gồm 3 hành vi của: ý, ming, và thân.
Khái nim nghip trong đo Pht, dùng ch quy lut chung nht v nguyên nhân và kết qu. Theo đo Pht, mi tác đng (nghip) - dưới mt điu kin nht đnh - s to thành mt qu. Nghip là nghip qu báo ng, tc đã gây nhân thì có kết qu tương xng, và qu đến sm hay mun khi hi đ nhân duyên, hi đ điu kin.
Nghip là năng lc, là hành đng t nhng suy nghĩ ri phát xut ra li nói có c ý, c tâm, được lp đi lp li nhiu ln, lâu ngày tr thành thói quen. Chính thói quen đó có sc mnh chi phi làm chúng ta làm theo. Nghip do s toàn quyn quyết đnh ca chúng ta, không ai có th ban phước, giáng ha và đnh đot, sp đt, mà chính ta là ch nhân ca bao điu ha phúc.
Ch nghip trong nhà Pht không có nghĩa mt chiu, h nói nghip thì phi là điu xu, điu ác, cũng có xu và cũng có tt, nghip cũng có nghip thin và nghip ác. Nghip tuy không có hình tướng c th, nhưng nghip có kh năng chi phi làm cho con người khn kh và si di vì nó. Khi gây nghip s có báo là đn tr mt cách công bng và xng đáng, không thiên v, không sai lch, không tiêu mt, mt cách bình đng, khi hi đ nhân duyên qu báo hoàn t hin ra.
Nghip Qu Qua Môi Trường: thế gii xung quanh ta ra sao t ô nhim, tươi đp, b đng đt, lũ, lt, thiên tai, hn hán, mưa bão v.v..., đu do cng nghip ca tt c chúng sanh sng trong môi trường đó.

10 ÁC NGHIP LÀ GÌ?

Là 10 nghip bt thin gi là thp ác hay còn gi là thp bt thin nghip, thp ác nghip, tc là mười điu d, mười điu ti ác. Trong thp ác có ba ti v thân, bn ti v khu nghip và ba ti v ý nghip, bao gm như sau:
V THÂN CÓ BA NGHIP ÁC:
 1. Giết hi chúng sanh
 2. Trm cướp tài vt ca người
 3. Hành dâm vi v người
V KHU CÓ BN NGHIP ÁC:
 1. Nói di trá không tht
 2. Nói đâm thc gy chia r hn thù
 3. Nói thô tc trau chut
 4. Nói li ác đc, nguyn ra người
V Ý CÓ BA NGHIP ÁC:
 1. Tham lam
 2. Sân gin
 3. Si mê, ngu mui
Mười ti ác, mười nghip d chia ra làm ba bc là tam phm thp ác, bao gm:
 1. Thượng phm thp ác: phm mười điu d bc cao, thuc hng nng đa vào đa ngc.
 2. Trung phm thp ác: phm mười điu d bc trung, thuc hng ti va, đa vào súc sanh.
 3. H phm thp ác: phm mười điu d bc thp, thuc hng ti hng nh đa vào no ng qu.
10 NGHIP BT THIN CHI TIT:

1./ GIT HI CHÚNG SANH:

Sát sanh, tàn nhn, tay dy máu, tâm chuyên sát hi đ thương, tâm không t bi.

2./ TRM CP TÀI SN:

Do không đ sng, không đ miếng ăn mi ngày t đó mun ly trm nhng th ca người khác như tin, tài sn, vt cht mà chưa có s đng ý ca người khác và là ca không phi cho.

3./ TÀ DÂM:

Sng tà dâm vi các dc lc, dc tình vi các hng n nhân, chung sng trái phép vi người đã có v hoc chng.

4./ NÓI LÁO – DI TRÁ:

Li nói c ý không tht hoc vì nguyên nhân quyn li khác mà nói không tht.

5./ NÓI LI CHIA R:

Là người nói "hai lưỡi" , nghe điu gì ch này, đi đến ch kia nói đ chia r nhng người này. Làm ly gián nhng người hòa hp, hay xúi gic nhng k ly gián, ưa thích phá hoi, nói nhng li đưa đến phá hoi.

6./ NÓI CHUYN PHÙ PHIM:

Là nói nhng li phù phiếm, nói phi thi, nói nhng li không li ích, nói nhng li phi pháp, nói nhng li phi lut, nói nhng li không đáng gìn gi. Vì nói phi thi, nên li nói không có thun lý, không có mch lc, h thng, không có li ích.

7./ LI NÓI NNG  - QUYN RA:

Là người nói li thô ác, tàn đc, khiến người khác đau kh, khiến người khác tc gin, phn n.

8./ THAM LAM:

Là tham ái, tham lam tài, tham tin, tham đa v, tham công danh, tham vt cht.

9./ ÁC Ý ( SÂN GIN):

Là gin do không va ý mt vn đ nào đó nên sinh ra ác ý, và tìm cách hãm hi người khác bng li nói hay hành đng. Gi là gin quá mt khôn.

10./ TÀ KIN ( Si MÊ – NGU MUI):

Là đam mê quá đà làm cho bn thân không còn sang sut tr nên ngu mui, b che mt, không kim soát được bn thân mình, d làm điu sai trái.  
Phn trên là mười ác nghip do thân, khu và ý to ra, nếu chúng ta không đon tr mười ác nghip này thì s đem li kh đau ngay trong đi sng hin ti và sau khi thân này kết thúc. Theo đo pht thì qu báo chính người gây ra phi chu hoc người thân phi chu, là b đa vào trong cõi d, ác thú, đa x, đa ngc…
Là người chúng ta phi thn trng trong tng ý nghĩ li nói, cho đến hành đng do mình to ra trong tng phút, tng giây, xem xét, quán chiếu, soi sáng li chính mình đ không vp phi li lm đáng tiếc. Bi chính chúng ta là ch nhân to nghip, và cũng chính chúng ta là ch nhân chu th qu báo. Nghip là hành đng, là thói quen, nên chúng ta có th thay đi được, ch cn mi người c gng, n lc và kiên trì, bn chí.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

FOLLOW US