Thứ Năm, 20 tháng 7, 2017

ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI - LỊCH SỬ VÀ HUYỀN THOẠI.


ĐC PHT THÍCH CA MÂU NI 

TT ĐT ĐA C ĐÀM HAY - SĨ ĐT TA C ĐÀM
LCH S VÀ HUYN THO
I.v Đc Pht Thích Ca sanh vào năm 624 trước Tây Lch. Ngài nhp Niết Bàn lúc 80 tui vào năm 544 trước Tây Lch. 624 năm sau, Tây Phương mi bt đu chn năm sinh ca Đc Chúa Jesus Christ làm khi đim cho Dương lch. Như vy tính đến nay là năm 2019 thì Đc Pht đã ra đi được 2,643 năm và đã nhp Niết Bàn được 2,563 năm.

v Vit Nam và mt s quc gia Châu Á như Nht Bn, Trung Hoa, Triu Tiên ... làm L Pht Đn vào ngày mng 8 tháng 4 Âm Lch, Ngày mng Tám tháng Tư đã lưu truyn tr thành phong tc tp quán c truyn k c người không theo Pht giáo.

v Trong kỳ Đi l k nim Pht Giáo Thế Gii t chc ti Tích Lan năm 1954-1956, Hi Liên Hu Pht Giáo Thế Gii - The World Fellowship of Buddhists đã quyết đnh ly ngày 15 tháng 4 Âm lch làm ngày k nim Đc Pht Đn Sanh.

v Đc Pht Thích Ca Mâu Ni đã đ li mt kho tàng văn hoá Pht hc vĩ đi gm 12,601 bài pháp thoi trong sut 45 năm hong hoá. Đến nay vn còn được dân gian trên thế gii k c nhng người theo đo Pht và nhng người không theo đo Pht nghiên cu và hc hi.

 I./ TIU S TÓM TT ĐC PHT THÍCH CA MÂU NI:

 1. v Đc Thích Ca Mâu Ni, có tên Siddhārtha Gautama, phiên âm tiếng Vit là Tt-đt-đa C-đàm, Cù-đàm, hay Sĩ-đt-ta C-đàm, Cù-đàm, hay Lý-đa-tha C-đàm, Cù-đàm (phiên âm Hán Vit t tiếng Phn: 悉達多 瞿曇).
 1. v Các tín đ đo Pht tôn xưng là Shakyamuni - Thích Ca Mâu Ni, phiên âm Hán Vit t tiếng Phn: 迦牟尼, nghĩa là Bc trí gi ca dòng dõi Thích-ca. Hay gi đơn gin là Pht, phiên âm Hán Vit t tiếng Phn: . Ngài là mt nhân vt có tht va là Thái t, triết gia, hc gi, người sáng lp Pht giáo.
 1. v Ngoài tên gi “Pht” trong tiếng Vit, còn được gi là “Bt”, "Bt-đà" hay "Bt-đà-da". “Pht” được s dng ph biến hơn Bt”, và có ngun gc t "Buddha" hay còn gi là "Buddhaya" có nghĩa là "thc tnh" hay "giác ng". 
 1. v Cha: Đc Vua Tnh Phn nước Ca-Tỳ-La-V (Bc n Đ).
 1. v M: Hoàng hu Mahãmaya (băng hà sau khi sanh Thái t 7 ngày).
 1. v M kế: Vương phi Mahã Pajãpati Gotami (là dì rut nuôi Thái t cho đến khi khôn ln).
 1. v Ngày sanh: Rm tháng 4 Âm lch ti vườn Lâm Tỳ Ni, nước Nepal.           
 1. v Thành hôn vi công chúa Da-Du-Đa-La: Năm 16 tui.
 1. v Đến 29 tui có con đu lòng là: La-Hu-La.
 1. v B hoàng cung xut gia: Ngày 8 tháng 2, vào năm 29 tui.
 1. v Thành đo: Ngày 8 tháng 12. Năm 35 tui ti Buddha Gaya, n Đ.
 1. v Hong pháp: 45 năm.
 1. v Nhp Niết Bàn: Rm tháng 2, th 80 tui ti Kusinãrã, n Đ.
 II./ LCH S VÀ HUYN THOI TT ĐT ĐA C ĐÀM:

v Ngày xưa ti đt nước n Đ có Hoàng Hu Maya là mt người đo đc và tràn ngp lòng t bi. Bà là v ca vua Tnh Phn thành Ca-Tỳ-La-V. Bà đã ln tui ri mà chưa có con. Mt ngày kia vào bui trưa, Đc Hoàng hu đang nm ngh ngơi thì rơi vào gic mng, bà thy 4 v thiên thn nâng 4 góc giường bay thng lên đnh núi Hy-Mã-Lp-Sơn. Nơi đây có mt con voi trng 6 ngà t trên tri bay xung và chui vào hông phi ca bà. Hoàng hu git mình tnh gic, cm thy trong người mát m d chu, tinh thn sng khoái. Ngay lúc đó là lúc Hoàng hu đã có thai.

v Theo phong tc n Đ, người ph n khi mang thai phi v quê cha m ca mình đ sanh n. Hoàng hu Maya cũng không ra khi tp tc đó. Gn ngày khai hoa n nhy, trên đường v quê cha m, đến vườn Lâm Tỳ Ni ngay biên gii ca hai nước Kosola - Nepal và Ca-Tỳ-La-V - Bc n Đ. Hoàng hu ra lnh cho đoàn tuỳ tùng dng chân ngh mát.

v Khi Hoàng hu Maya nghĩ mát và đi vào rng ngm cnh, bà nhìn thy mt cây to có nhiu hoa n rt đp là hoa Linh Thoi hay hoa Vô Ưu. Loi hoa này 3,000 năm mi n mt ln, nhưng nếu hoa n trái mùa, đó là du hiu đ báo hiu s có mt v giác ng tương lai sp ra đi. 

v Khi Hoàng hu Maya đưa tay phi lên vn vào cành cây Vô Ưu thì Thái t ra đi, Ngài sanh t bng m qua bên hông phi. Lúc đó lin có 2 v Phm Thiên xut hin đ ly Ngài. Hai vòi nước mt m mt lnh do 2 con rng phun ra t trên cao xung tm cho v hoàng t mi sơ sanh.

v Khi Thái t va lt lòng m đã bước đi by bước, mi bước có mt hoa sen n đ đ ly chân ca Ngài. Đến bước th by Thái t đưa mt tay ch ngón tr lên tri, mt ngón tay ch xung đt tht lên câu nói: "Thiên thượng thiên h duy ngã đc tôn" nghĩa là "Trên tri dưới đt ch có cái-Ta-chân-tht là s mt" ... ri sau đó Ngài đã tr li đi sng như mt đa bé sơ sanh bình thường khác. 

v Đc vua Tnh Phn - Suddhodana đt tên cho con trai Thái T là Siddhattha (tiếng Sanskrit) âm tiếng Vit là Tt–Đt–Đa hay Sĩ-Đt-Ta, và h là Gotama, âm tiếng Vit là C Đàm. Tiếng Pãli là Siddharta Gautama, thuc dòng dõi quí tc Thích Ca (Sakiya).

III./ ĐI SNG THÁI T SĨ-ĐT-TA C ĐÀM B BƯNG BÍT:

v Thái t lúc nh không ham thích cnh tưng bng nhn nhp ca bui l. Ngài thường chn bóng mát dưới gc cây, ngi tréo 2 chân theo li kiết già, trm ngâm lng l, mt lim dim, chăm chú vào hơi th, đnh tâm.

v Vua Tnh Phn thy Thái t còn nh mà không ưa thích cuc sng n ào vui chơi như nhng tr con hoàng thân quc thích khác, nên Ngài rt lo s, nht là mi khi nh đến nhng li tiên tri ca các v đo sĩ rng sau này Thái t s xut gia tìm đo và đc qu Pht.

v Trong lòng vua Tnh Phn không mun con mình đi tu, Ngài ch mun hun luyn cho Thái t tr thành người tài gii xut chúng v mi mt, đ sau này trao ngai vàng cho Thái t tr vì trăm h.

v Vì thế nhà vua bt đu lên kế hoch che đy bưng bít không cho Thái t thy, biết rng cuc sng thế gian vn có nhiu đau kh và phin ly. Xung quanh thái t là cuc sng vương gi, xa hoa, đàn ca hát xướng, tràn ngp s hoan lc.

v Khi lên 16 tui, theo phong tc thi by gi, Thái t kết duyên cùng công chúa Da-Du-Đà-La (Yasodharã), mt người em cô cu cùng tui. Trong 13 năm chung sng cùng Công chúa, Ngài và Công chúa Da-Du-Đà-La sinh được mt đa con trai, đt tên là La-Hu-La (Rãhula).

III./ LCH S XUT GIA VÀ THÀNH PHT CA TT ĐT ĐA C ĐÀM:

v Sut 29 năm sng trong cung vàng đin ngc cùng công chúa xinh đp DaDu-Đà-La, khiến cho Thái t lúc nào cũng cm thy vui v hnh phúc, được hưởng th mi th vinh hoa trên cõi đi này. Đến mt ngày n, Thái t xin ph hoàng đi thăm dân cho biết s tình, đ biết đt nước ca mình hùng tráng, xinh đp như thế nào.

v Sau bn chuyến du ngon ngoài thành Thái t đã quan sát và nhn thy cuc sng ca con người không hoàn toàn hnh phúc, mà cuc sng con người b quay cung trong mt vòng tròn khn kh, lo chy đua, tranh giành, chp git, bon chen hng ngày, không h có giây phút suy tư tìm cách thoát khi cái vòng h lu sanh, già, bnh, t đó. Thái t nghĩ là mình phi làm bt c giá nào đ vượt khi s sinh dit.

v Thái t gp được mt v đo sĩ Bà La Môn nghiêm trang kh kính. Hình nh thong dong t tn ca v tu sĩ này đã m cho Thái t mt con đường mà Ngài hy vng s đt được gii thoát an vui. Nhn đnh nhng thích thú vt cht mà phn đông tranh giành nhau đu không th đem li li ích bn vng, ch có s xut gia, t b tt c mùi danh bã li ca trn gian này mi tht là chân giá tr, nên Thái t Sĩ-Đt-Ta dt khoát ri b cung đin vi ngai vàng ngôi vua đng đu thiên h, t giã người v cao sang quyn quý xinh đp và đa con kháu khnh d thương va mi chào đi đ ra đi tìm Chân lý Tch Tnh trường cu.

v Hy sinh tình cm riêng tư đ ra đi không phi Thái t ích k ch nghĩ riêng cho bn thân mình, mà Ngài ra đi đ tìm pháp tu hu t cu mình và cu hàng hàng lp lp chúng sanh đang ln ngp trong bin kh, trong đó cho ph hoàng, mu hu, v con ca Ngài.   
                                           
v T mt Thái t giàu sang vinh hin tt bc. Ngài tr thành mt đo sĩ nghèo nàn, không tin ca, không ca nhà, sng nh lòng t thin ca bá tánh thp phương. Ngài không có mt nơi chn nào nht đnh. Chân không giày dép, đu không mũ nón, xiêm y ch là nhng mnh vi vn vn ráp li va đ đ che thân cùng mt bình bát đ trì kht thc. Ngài tn dng thi gi và năng lc trong vic tìm kiếm khám phá chân lý.

v Lúc đu Ngài tìm cu hc đo vi thy Yoga ni tiếng thi đó là đo sĩ Alãrã Kãlama. Hc vi đo sĩ Alãrã Kãlama, không bao lâu ngài đc qu "Vô S Hu X" nghĩa là "Ch không có gì". Đây là trng thái tâm thc thin gia cm nhn "không có gì" chung quanh mình trong lúc to thin cũng như sau khi x thin. Tâm không dao đng, không ri lon trước các đi tượng vì đi tượng không là gì.

v Ngài tìm hc đo vi v thy th hai là đo sĩ Uddaka Rãmaputta và đã đt được qu v cao nht ca h thng thin Yoga là "Phi Tưởng Phi Phi Tưởng X". Đây là trng thái "không tri giác, mà cũng không không tri giác" nói cách khác là "hoàn toàn không nhn thc điu gì đi vi môi trường xung quanh".

v Lang thang qua x Ma-Kit-Đà, Ngài gp đo sĩ Kiu Trn Như và bn anh em. Cùng vi h, Ngài bt đu tu kh hnh, vì thi đó các v tu sĩ quan nim là phi đ cm giác đau đn lên trên thân thì mi đt được đo qu. Trong vòng 6 năm đo sĩ C Đàm ni tiếng khp nơi v vic tu hành kh hnh: ng trên c gai nhn, ng mt chân, không tm, không co râu, không ăn no ung nhiu, ch ăn mt ht go mi ngày, gia đêm khuya lnh lo trm mình xung dòng sông…

v Vi nếp sng cc kỳ kham kh, cho đến mt ngày kia thân hình tráng kin ca B Tát ch còn da bc bc xương, Ngài xng danh là đ nht kh hnh, được mi người tôn xưng là Thánh nhân.  Ngài càng lúc càng tiu tu, hai mt như hai h thm, dCa nhăn nheo, tóc lông đng ti đâu thì rng ti đó, Ngài gy m đến ni da bc xương, đi đng không vng, nhưng tâm ngài vn không b xao đng.

v Mt ngày kia Ngài té xu bìa rng, may nh cô bé chăn cu cu sng bng chén bt sa. Khi tnh dy, Ngài tnh ng, nhn ra s sai lm ca pháp tu kh hnh. Ngài nhn ra thân này là quý, vì thân kit qu, mt mõi thì tinh thn cũng kit qu mt mõi không th phát sáng, Ngài lin dt khoát b li tu kh hnh cc đoan này, cũng như trước kia Ngài đã t b li sng cc kỳ li dưỡng sung sướng nơi hoàng cung.

v Bây gi Ngài chn con đường đc lp, tc con đường trung đo, không li dưỡng cũng không kh hnh, Ngài nhn ra mình phi biết quý cái thân này đ mượn nó mà tu. Ngài nh li khi còn thơ u, trong lúc ph hoàng và mi người chăm chú c hành l hi vi các trò vui, Ngài đã ngi dưới bóng mát m ca cây tram. Ngài càng thy rõ đây mi tht là con đường tu tp dn đến Giác Ng.

v T đó 5 người bn đng tu đã ri b Ngài ra đi. Còn li mt mình, mt cnh cô đc, Ngài đi dc theo b sông Ni-Liên-Thin hướng v khu rng cây rm rp khác cách xa làng mc, ngày nay là B Đ Đo Tràng. Ti nơi đây vng v, không bóng người qua li, Ngài chn mt gc cây Pipphala to ln, sau này người ta gi cây đó là cây B Đ. Ngài tri c Kusha làm to c, quyết chí tham thin và th nếu không chng đo dù tht nát xương tan Ngài cũng s không ri khi ci cây này. Ngài phát nguyn: “Nếu không đt thành đo qu, ta quyết không đng dy và không ri khi ch này.”

v Khi ngài đang ngi thin thì bt cht có mt cơn mưa trái mùa rt ln. Thn rn Naga lin bò ra khi hang, qun mình quanh ch ngi ca ngài 7 vòng đ nâng Ngài lên và dùng đu ca mình đ che mưa cho Ngài. Ngài bt đu chú tâm vào hơi th, ri buông th hơi th, quay vào trong tâm, lng l thin đnh đ tìm ra nhng chân lý cao sâu thâm diu hu gii quyết bài toán phc tp sinh già bnh chết.

v Sau 49 ngày đêm, đo sĩ C Đàm đã ln lượt nhp Sơ Thin, Nh Thin, Tam Thin và T Thin. Khi tâm Ngài hoàn toàn đnh tnh, thanh tnh, trong sáng, không cu nhim, không phin não, nhu nhuyến, d s dng, bình tĩnh... hướng v tu giác liên quan đến s nh li nhng kiếp quá kh ca chính mình.

v Tt c nhng gì xy ra t nhiu kiếp quá kh hin ra trong nhn thc ca ngài như mt cun phim trước mt. Sanh ra, chết đi, tái sanh.... Hết đi này qua đi khác... Làm con người này, làm con người kia... như thế nào Ngài đu rõ biết. Đây là tu giác đu tiên ngài chng ng vào lúc canh Mt ca đêm thành đo, gi là Túc Mng Minh.

v Đo sĩ C Đàm lúc đó 35 tui. Sut 6 năm dài đăng đng, không có s h tr t bên ngoài, cũng không được s hướng dn t mt năng lc siêu phàm nào, cô đc mt mình, t n lc chiến đu chính mình và t mình thp đuc mò mm đi trong đêm ti.

v Kết qu đã tn dit mi ô nhim, chm dt mi tiến trình tham ái và chng ng thc tướng ca vn pháp, đã tr thành mt v Pht lch s. Vào bui bình minh trăng tròn tháng 4 năm 588 TCN, ngài đã hoàn toàn giác ng tr thành mt đng chánh đng, chánh giác, mt v Pht.

v Ma vương Vasavatti cùng đoàn tùy tùng đã đến quy nhiu ngài. Mt v n thn t trong lòng đt đã đánh bi ma vương đ h pháp cho ngài. Nh tu tp pháp đ trong nhiu kiếp nên ngài đã nhiếp phc ma vương mt cách d dàng. Cui cùng ma vương cũng b khut phc và thành tâm đnh l vi Ngài.

v 3 người con gái ca Ma vương vn không buông tha cho ngài và li tìm cách quyến rũ ngài nhưng h đu tht bi trước mt v toàn giác như ngài.

v Đc Pht đã chuyn pháp luân đu tiên ti Lc Uyn (Vườn Nai) gn thành Ba La Ni (Benares). Ngài đã ging bài pháp đu tiên là T Diu Đế cho 5 anh em Kiu Trn Như. Sau này c 5 người này đu đc qu A-la-hán.

v Vào ngày Magha (rm tháng 6) Đc Pht đã giáo gii cho 1250 v Tỳ kheo. Ni dung tóm tt là: “Không làm các điu ác. Gng làm các vic lành. Gi tâm ý trong sch. Chư Pht đu dy thế”.

v Thân ph ca Đc Pht là vua Tnh Phn đã già yếu. Nghe tin Đc Pht ging pháp thành Vương Xá (Rajagaha), vua bèn sai s gi đến mi Đc Pht v thành Ca Tỳ La V (Kapilavatthu). C 9 v s gi vua sai đi khi đến nơi thì đu nghe được Pht thuyết pháp, xin xut gia và thành qu A-la-hán.

v Đến v s gi th 10 đến (V này tên là Kaludayi vn trước đây tng là bn thân ca Đc Pht khi ngài còn là thái t), sau khi nghe Pht thuyết pháp cũng xin xut gia và đc qu A-la-hán nhưng cũng không quên chuyn li ca vua Tnh Phn đến Đc Pht. Đc Pht nghe xong đã nhn li và cùng các thánh đ t lên đường v thăm gia đình.

v Ngày th 2 sau khi v thăm nhà, nhà vua m tic Hoàng cung và mi Đc Pht cùng thánh đ t th trai. Sau khi th trai xong, Đc Pht cùng vua cha và 2 thánh đ t là ngài Xá Li Pht (Sariputta) và ngài Mc Kin Liên (Moggalana) đã đến phòng công chúa Da Du Đà La. Sau khi vào phòng, Đc Pht đã ngi vào ch sp sn. Sau khi công chúa đnh l ngài, ngài đã thuyết ging chuyn bn sanh Candakinnara đ nói v mi liên h gia ngài và công chúa.

v Ngài đã khen ngi công chúa: “Không phi ch trong kiếp sng cui cùng ca Như Lai mà trong tin kiếp, nàng đã bo v, kính m và trung thành vi Như Lai. Sau đó ngài đã an i công chúa và giã t hoàng cung. V sau công chúa Da Du Đà La cũng xut gia theo Đc Pht và đã đc qu A-la-hán. Trong hàng các v tăng ni thì bà Da Du Đà La đã chng đc thn thông cao nht (Maha Abhinna).

v Ngày th 3 sau khi v thăm nhà ca Đc Pht cũng chính là ngày cưới ca hoàng t Nanda. Hoàng t Nanda vn là anh em cùng cha khác m vi Đc Pht. Trong l cưới Đc Pht trao cho Nanda chiếc bát, đc kinh cu phúc ri ngài v như quên thâu li và đi v tnh xá. Nanda vì kính n Đc Pht nên phi ôm bát đi theo. V sau ngài chng được qu A-la-hán.

v Vào ngày th 7 khi Đc Pht lưu li quê nhà, công chúa Da Du Đà La đã mc y phc đàng hoàng cho La Hu La (Rahula) và ch vào Đc Pht mà bo La Hu La hãy đến xin tài sn ca cha con đi. La Hu La lúc y được 7 tui, là con trai duy nht ca Đc Pht, đã đến bên Đc Pht và bch rng: “Xin ngài hãy trao tài sn ca ngài cho con vì tài sn ca ngài cũng là ca con”. Đc Pht nghĩ thm: “Nó mun gia tài ca cha, nhưng tài sn trong thế gian qu tht đy phin não. Như Lai s ban cho nó gia tài cao thượng gm by phn mà Như Lai đã thâu đt dưới ci b đ. Như Lai s giúp cho nó tr thành s hu ch ca mt gia tài siêu thế.” Thế ri ngài làm l xut gia cho La Hu La và cho theo ngài Xá Li Pht th giáo.

v Khi vua Tnh Phn hp hi, Đc Pht đã đến bên giường bnh và ging pháp ln cui cùng cho vua cha. Vua Tnh Phn nghe xong lin đc qu A-la-hán. Sau khi hưởng s an lc trên trn thế được 7 ngày, vua Tnh Phn nhp niết bàn.

v Khi tròn 80 tui, Đc Pht biết vic thuyết pháp giáo hóa chúng sinh ca mình đã viên mãn, đó là lúc Như Lai s nhp niết bàn. Ngài đã nói vi ngài A Nan là 3 tháng na ngài s nhp dit. A Nan thành khn cu xin Đc Pht sng thêm 1 kiếp na nhưng Đc Pht đã t chi và ging pháp vô thường.

v Đc Pht đến vườn cây Sala Kusinara, nơi có b tc Mallas , và bo Đi đc Ananda chun b ch nm, đ Đc Pht yên ngh, đu hướng Bc, nm nghiêng mình, chân phi đ trên chân trái, bình thn, tnh táo. Lúc này có 1 đo sĩ tên là Subhadda xin vào gp Đc Pht. Sau khi nghe Pht thuyết ging, Subhadda xin Pht xut gia. Đây cũng là v đ t cui cùng ca Đc Pht. Sau đó Đc Pht im lng t t đi vào thin đnh và nhp Niết Bàn vào năm 543 TCN.

 Đc Pht Thích Ca được tôn vinh là Giáo ch ca tín đ Pht giáo cõi Ta Bà này. Ngài đã đ li mt kho tàng giáo lý giá tr. Hin nay Đo Pht có khong trên 800 triu tín đ trên thế gii và đo Pht cũng có h thng nghi l hn hoi. Ngài đ li mt kinh nghim tu tp đ con người thoát khi s kim to ca s đau kh đ được sng trong trng thái an lc hnh phúc gi là Niết Bàn, các khái nim thin tâm, nhân ái và bình đng, cng đng, xã hi.

 Đi vi giáo lý nhà Pht thì Niết Bàn chính là trng thái tĩnh lng, trong sáng, không dính mc vi mi th trên đi này, nhưng vn luôn sáng sut vì trí hu bát nhã đã được khai m phát huy. Người nào kinh nghim được trng thái Niết Bàn là người đó thoát kh, gii thoát. Như vy Niết Bàn không phi đâu xa mà nó ngay trong tâm ca người liu đo bây gi đây.

Cuc đi vĩ đi ca Đc Pht t lúc đn sanh đến lúc nhp Niết Bàn luôn là bài hc ln có giá tr mc dù đã trãi qua hơn 25 thế k. Sut cuc đi hành đo ca mình, Đc Pht ch nhn mình là bc Đo sư, là người dn đường. Ngài luôn dy các đ t phi t mình tu tp và cũng ch t bn thân mình mà thôi, không ai có th giúp đ được.


Nguồn sưu tầm sách Phật giáo!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

FOLLOW US