Chủ Nhật, 2 tháng 3, 2014

LỊCH SỬ VÀ Ý NGHĨA NGÀY QUỐC KHÁNH VIỆT NAM 2/9LCH S VÀ Ý NGHĨA NGÀY QUC KHÁNH VIT NAM 2/9   

  

Người Vit Nam, dân tc Vit Nam c trong nước và nước ngoài thì ngày mùng 2/9 mang mt ý nghĩa không th nào quên, 2/9/1945 đã đi vào lch s, là ngày đc lp dân tc chm dt chế đ thc dân phong kiến nước ta, đng thi m ra k nguyên mi, k nguyên đc lp dân tc và ch nghĩa xã hi.


I./ LCH S NGÀY QUC KHÁNH VIT NAM 2-9:
T sáng sm ngày 2/9, hàng chc vn người vi hàng ngũ chnh t, c hoa khoe sc, áo qun tươi màu đ dn v phía Ba Đình. L đài bng g đơn sơ được dng lên gia Qung đường Ba đình. Đi t v vũ trang cùng nhng đơn v Quân Gii phóng đi mũ ca lô, quân phc nghiêm trang, hàng ngũ thng tp đng trước l đài.
Vi hơn 50 vn người đi din cho mi tng lp nhân dân, nét mt hân hoan phn khi ch đón gi khai sinh ca chế đ mi, nước Vit Nam Dân ch Cng hòa. Cùng gi này, nhiu cuc mít tinh ln được t chc ti Huế, Sài Gòn và nhiu thành ph khác. Muôn triu trái tim hi hp hướng v Hà Ni, đi ch.
Đúng 14 gi, Ch tch H Ch và các v trong Chính ph lâm thi ra l đài. Bn nhc Tiến quân ca hùng tráng vang lên, mi ánh mt đu hướng v lá c đ sao vàng đang t t kéo lên. Hàng chc vn bàn tay nm cht giơ lên, biu th lòng quyết tâm và ý chí st đá, kính chào lá c vinh quang ca T quc.
Ch tch H Chí Minh gin d trong b qun áo ka ki và đôi dép cao su tiến ra trước máy phóng thanh. Thay mt Chính ph lâm thi lúc by gi cũng là y ban Dân tc gii phóng Trung ương. Ti qung trường Ba Đình lch s này trước hơn 50 vn dân, ch tch H Chí Minh đã đc Bn tuyên ngôn đc lp tuyên b vi nhân dân Vit Nam và thế gii: khai sinh ra nước Vit Nam Dân ch Cng hòa. Li nói ca Người trang trng đm m vang trên Qung trường Ba Đình lch s.
Ch tch H Chí Minh khng đnh: "Mt dân tc đã gan góc chng ách nô l ca Pháp hơn 80 năm nay, mt dân tc đã gan góc đng v phe Đng minh chng phát xít my năm nay, dân tc có phi được t do! Dân tc đó phi được đc lp!".
Ch tch H Chí Minh trnh trng tuyên b trước toàn thế gii: "Nước Vit Nam có quyn hưởng t do và đc lp, và tht s đã thành mt nước t do, đc lp. Toàn th dân tc Vit Nam quyết đem tt c tinh thn và lc lượng, tính mng và ca ci đ gi vng quyn t do và đc lp y".
Đc na chng, Ch tch H Chí Minh dng li hi: "Tôi nói, đng bào nghe rõ không?". Hơn 50 vn người cùng đáp "Có!".
II./ Ý NGHĨA NGÀY QUC KHÁCH 2/9:
Quc khánh 2/9 đã tr thành mt mc son chói li, hào hùng ca dân tc Vit Nam trong sut chng đường 74 năm qua. Ngày 2-9 như mt chng nhân lch s, cho dù thi gian đã trôi qua nhưng nhng chiến tích v vang ca dân tc vn còn mãi vi thi gian, vi bn tuyên ngôn bt h mà các thế h s không th nào quên.
Tuyên ngôn Đc lp là văn kin lch s có ý nghĩa vô cùng trng đi đi vi vn mnh ca dân tc. Nó tiếp ni truyn thng anh hùng bt khut ca cha ông thu trước. Thi thế đã đi thay, song chí khí hào hùng ca nhân dân ta vn thm đượm trong tng li, tng ch ca Tuyên ngôn.
Tuyên ngôn Đc lp là bn hùng ca viết tiếp nhng trang s huy hoàng ca ngàn năm v trước, đã đánh du thng li ca mt thế k ngoan cường chng Thc dân và Phong kiến và m ra mt k nguyên mi trên đt nước ta.
Tuyên ngôn Đc lp chng nhng đã khai sinh mt nhà nước, đó là nước Vit Nam Dân Ch Cng hòa, nhà nước đc lp đu tiên trong h thng thuc đa thế gii, mà còn báo hiu s thành lp mt chế đ xã hi mi là chính quyn công nông đu tiên khu vc Đông Nam Á.
T quc ta được đc lp, nhân dân ta đi đi được t do, tinh thn bt dit ca Tuyên ngôn Đc lp mãi mãi khc sâu vào trái tim và khi óc ca mi người dân Vit Nam. Vi ý nghĩa và tm vóc ln lao đó, ngày 2 tháng 9 tr thành ngày hi ln ca dân tc, ngày Quc khánh ca nước Cng hòa Xã hi Ch nghĩa Vit Nam.
T đây vi tư cách người ch ca đt nước, nhân dân Vit Nam, dưới s lãnh đo ca Đng Cng sn đã kiên cường đu tranh chng ch nghĩa đế quc. Ba mươi năm sau ngày Tuyên ngôn Đc lp, vào ngày 30-4 năm 1975, Đng ta, quân dân ta đã hoàn thành s mnh lch s v vang: gii phóng hoàn toàn min Nam, kết thúc thng li s nghip cách mng dân tc dân ch, tiến hành thng nht nước nhà.
74 năm qua là c mt quá trình phn đu hy sinh đy gian kh, không tiếc ca ci và c xương máu ca dân tc, va kháng chiến va kiến quc đ bo v và xây dng nên T quc Vit Nam hôm nay. Ngày nay thời cách mạng công nghiệp 4.0 thì đt nước ta đã ln mnh hơn gp nhiu ln, Vit Nam đã tr thành mt quc gia có uy tín trên trường Quc tế v nhiu lĩnh v.
Phát huy nhng thành qu đó, các cơ quan đoàn th, các doanh nghip, xí nghip, công chc cán b không ngng ra sc thi đua thc hin thng li Ngh quyết Đi hi Đng các cp, đy mnh vic Hc tp và làm theo tm gương đo đc H Chí Minh, xây dng quê hương ngày càng giàu mnh, văn minh, như sinh thi Bác H hng mong ước.
Hin nay, toàn Đng, toàn dân ta đã và đang tiếp tc đy mnh s nghip đi mi toàn din trong bi cnh tình hình thế gii và khu vc s còn nhiu din biến rt phc tp, tác đng trc tiếp đến nước ta, to ra c thi cơ và thách thc. Chúng ta cn đoàn kết mt lòng vi quyết tâm cao, phát huy sc mnh đoàn kết toàn dân tc, đy mnh toàn din, đng b công cuc đi mi, phn đu sm đưa nước ta tr thành mt nước hin đi, giàu mnh nâng cao đi sng ca nhân dân. Kiên quyết, kiên trì đu tranh bo v vng chc đc lp, ch quyn đt bit là bin đo, thng nht, toàn vn lãnh th ca T quc Vit Nam xã hi ch nghĩa.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

FOLLOW US