Thứ Năm, 30 tháng 6, 2022

TAM ĐỘC: THAM - SÂN - SI LÀ GÌ? - CÁCH ĐỂ CHẾ NGỰ


TAM ĐC: THAM - SÂN - SI
CÁCH Đ CH NG THAM - SÂN - SI


Tham Sân Si là gì? Làm cách nào đ chế ng Tham Sân Si? Là con người chúng ta đu ít nhiu không tránh khi Tham Sân Si. Chính Tham Sân Si làm cho con người thêm nhiu đau kh và phin toái. Đ hiu khái nim và bn cht thc s ca Tham Sân Si chúng ta cùng tìm hiu ý nghĩa Tham Sân Si dưới đây nhé.

KHÁI NIM THAM SÂN SI LÀ GÌ?
Tham Sân Si được ví như ba th đc hi, còn được gi là Tam đc Tham – Sân – Si. Tam đc Tham – Sân – Si luôn nm trong thâm tâm ca mi con người, và nếu con người không hiu biết và tìm cách kim soát nó thì s d dàng tr thành nn nhân ca Tham Sân Si. Bi vì khi Tam đc Tham – Sân – Si này bc phát thì con người s đánh mt đi mi th như: Đo đc, nhân cách, s nghip, s bình tĩnh, sang sut và k c mt tính mng, tài sn, người thân…

I./ Khái nim Tham là gì?
Tham chính là th nhu cu dùng đ kích thích lòng tham bt tn ca con người, ham mun thái quá. Đm say, thích thú mun có nhiu nhng th mình ưa thích, h s tìm cách đot được th mình thích bng mi cách. Lòng ham đó là vô đáy bt tn và chng h biết chán, càng được thi càng ham. Tham cho mình, ri tham cho c bà con quyến thuc, quc gia, xã hi ca mình. Cũng vì lòng tham, mà nhân loi tranh giành hãm hi và giết hi ln nhau. K tham hay ghen ghét nhng người thành tu thành đt hơn mình.
đi, có năm món dc lc mà người ta tham gi là: “Ngũ trn dc lc”. Tht ra tham thì vui ít mà kh nhiu, 5 th mà người ta thường ham mun nht là: tham sc, tham tin tài, tham danh, ăn ung, ng ngh.
1./ Tham sc: Tham sc là t dùng ám ch lòng tham ca bn thân con người v sc đp, mng sng, nhc dc… người tham sc thì nhiu khi li lao vào nhng mưu chước ti t đ tha lòng dc vng.
2./ Tham tài và tham tin: là t dùng đ ch lòng tham v tin và vt cht như: Vàng, tin, xe, nhà, đt đai, c phn…Tham tin tài phi đày đa thân sng, đôi khi còn dùng nhng phương tin bt chính đ chiếm đot và khi mt thì li đau kh.
3./ Tham danh: Tham danh là t dùng đ ám ch lòng tham ca con người v danh vng, quyn lc, tiếng tăm, chc v … Người tham danh vng, quyn tước thì phi vào lòn ra cúi, lao tâm kh trí.
4./ Tham ăn ung cao lương m v thì b nhiu bnh khó tr, thân th mt nhc, mng sng không th.
5./ Tham ng ngh thì lười lao đng và trí não hóa đn đn.
CÁCH CH NG THAM:
Trong đi sng, nếu mi người không th nhn biết và chế ng li lòng tham, thì chính bn thân ca bn s là nn nhân ca nó. C như vy thì bn s là nguyên nhân ca toàn b mi chuyn đau kh ca mình và người khác. Bn cht ca lòng tham là không bao gi là đ, có được th này ri s mong mun được th khác ln hơn.
Đ có th nhn biết được lòng tham, khi ta nhn biết được lòng tham trong lòng tri dy. Bn thân ca chúng ta biết rng làm như vy là sai trái, chúng ta không được làm điu đó. Nếu bn có th kim chế được nó thì bn s là mt người chính trc. Còn nếu không thì bn s tr thành mt con người tham lam và là t nn ca xã hi. Ngay lúc đó mi th ca bn s mt đi v nhân cách con người và người thân ca mình.
Nếu có tâm tham thi phi “tu tâm” ngay, phi tp tính “thiu dc tri túc”. Thiu dc là mun ít, tri túc là biết đ. Người thiu dc, tri túc thì có mt đi sng gin d, thanh cao và an toàn vì biết đ vi nhng th mình đã có. B dn lòng tham đi đ đt ti được “vô tham”. Vô tham là không tham lam.

II./ Khái nim Sân là gì?
Sân” là cơn gin, lòng gin d, nóng ny, thù hn, thù ghét,… ca con người khi không va lòng, không được tha thích như ý mun. Bt bình vì b xúc phm, nhân đó làm nhng chuyn sai trái. Sau cơn gin thì còn gi li lòng oán ghét tìm dp mà tr thù.
Sân sinh ra là do cái tôi quá ln, nếu người ta mng nhiếc, chê bai k nào khác thi ta không thy gin, nhưng nếu ai chi bi hoc khin trách ta hay người thân ca ta, hoc làm tn hi tài sn ca ta lp tc ta cm thy khó chu ngay. T đó tr thành nóng gin, thù hn và con người không còn đ bình tĩnh đ t kim soát v hành vi và ngôn ng ca mình.
Sân v sc, dc, quyn li, v tin tài, danh vng, vt cht… mà bn thân con người không th đt được.

CÁCH CH NG SÂN:
Đ tránh khi nhng rc ri hay hu qu đáng tiếc ngoài mong mun thì khi sân gin, hn ni lên thì bn cn phi chế ng nó. Nht là xem nhng li phê bình là chuyn thường ngày, vì hàng ngày ai cũng b khin trách, ch trích hay nghe nhng li khó nghe ca người xung quanh.
Cân nhc và nghĩ ti hu qu, bi khi lòng sân ni lên thì s hãm hi người khác, tuy nhiên bn thân mình s b thit thòi nhiu hơn, s chuc ha vào thân. Khi bn đ k ganh ghét ai đó thì s nh hưởng đến h tim mch. Điu này cũng nh hưởng xu đến sc khe ca bn, nguy him hơn là dn đến tai biến mch máu.
Đc Pht dy rng con người cũng có th to cho mình tim lc vt cht, ngh lc tinh thn, lòng kiên nhn và sc mnh, luyn được lòng nhn nhc, t chế ng được mình, đ nhn ni đ t hun luyn mình. Tu tâm đ đt ti “vô sân”, là không nóng ny, hết gin hn. Sng t ti, gii thoát, dt tr được lòng sân tn gc trong tâm, tâm chúng ta không còn nghĩ đến gin hn thì t nhiên cơn phn n s không bc phát.

III./ Khái nim Si là gì?
Si” là si mê, vô minh, ngu ti, ch s si mê quá đà, không làm ch được bn thân ca mình, che mt đi không còn gi vng được lý trí ca bn thân. Si là người vô minh không sáng sut, không suy xét hiu biết đúng l phi, đúng s tht đ phán đoán vic hay d, tt xu, li hi v.v… nên mi làm nhng điu nhim ô ti li, có hi cho mình và người.
Si theo thế tc gi là “di” hay “ngu”, vì che lp tâm trí, làm cho con người không còn nhìn thy được nhng cht đang gm nhm t bên trong con người khiến các thói hư tt xu y s tăng dn và cui cùng đưa con người vào con đường ti li trin miên.
Si làm mt đi kh năng nhn biết đo lý làm người, Si làm mt đi kh năng nhn biết bn cht ca mi chuyn, Si làm mt đi kh năng nhn din tâm, thân ca bn thân.

CÁCH CH NG SI:
Khi b bt k th gì cám d bn thân mình, thì bn nht đnh phi tht tnh táo đ nhn biết đúng sai. Nếu không thì bn s b chính lòng si làm m đi lí trí ca mình và tin vào nhng điu không có tht.
Luôn sng gin d, khiêm tn, thanh đm cùng vi li sng sch s, sáng sut phán đoán kp thi. Đi vi tt c mi vic, lúc nào cũng có trí tu sáng sut, suy xét, phán đoán vic tà chính, hay d, phi trái, nhân qu.
Tóm li Tam đc “tham, sân, si” là nhng nguyên nhân gây ra bt hnh và phin não, ưu tư cho con người. Bt c đâu hay lúc nào, nếu tham sân si có mt và ng tr thì cuc sng riêng hay chung đu tr nên xu xa đau kh. Tham sân si là sn phm ca con người và xã hi và chính chúng là nguyên nhân làm hư hi cuc sng an lành ca loài người.
Chúng ta cn hc cách “Vô tham, Vô sân, Vô si” đ xây dng cuc sng an lành. Vic thc hin con đường đi ra khi “tham, sân, si” cũng luôn luôn được Đc Pht quan tâm và khuyến khích các đ t đ t đó các pháp an lc được tăng trưởng và các pháp kh đau được dit tr. Con người t đó s sng trong yên vui, tràn tiếng cười và hnh phúc.

Ngun sưu tm!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

FOLLOW US