Thứ Ba, 20 tháng 11, 2018

LỊCH SỬ VÀ Ý NGHĨA NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11LCH S VÀ Ý NGHĨA NGÀY NHÀ GIÁO VIT NAM 20/11Vào ngày 20/11 hàng năm là dp đ các thế h hc trò th hin lòng tri ân ca mình đến vi các thy cô giáo. Ngày 20/11 chính là ngày nhà Giáo Vit Nam hay ngày Tết nhà giáo. Vy lch s và ý nghĩa ca ngày 20/11 là gì? Chúng ta cùng tìm hiu.


I./ LCH S HÌNH THÀNH NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11:

Tháng 7 năm 1946, mt t chc quc tế các nhà giáo tiến b được thành lp Paris, ly tên là Liên hip quc tế các công đoàn giáo dc - tiếng Pháp là: Fédération Internationale Syndicale des Enseignants – FISE.

Năm 1949, ti mt hi ngh Warszawa (th đô ca Ba Lan), Liên hip quc tế các công đoàn giáo dc đã ra bn “Hiến chương các nhà giáo gm 15 chương. Ni dung ch yếu là đu tranh chng nn giáo dc tư sn, phong kiến, xây dng nn giáo dc trong đó bo v nhng quyn li ca ngh dy hc và nhà giáo, đ cao trách nhim và v trí ca ngh dy hc và nhà giáo.
Năm 1953, Công đoàn giáo dc Vit Nam, là thành viên ca FISE t năm 1953, trong cuc hp ca FISE t 26 đến 30 tháng 8 năm 1957 ti Warszawa, quyết đnh ly ngày 20 tháng 11 năm 1958 là ngày “Quc tế hiến chương các nhà giáo.
Ngày 20/11 ln đu tiên được t chc trên toàn min Bc Vit Nam năm 1958. Nhng năm sau đó, ngày l 20/11 này được t chc các vùng min Nam Vit Nam. Đến khi Vit Nam thng nht, ngày 20/11 đã tr thành ngày truyn thng ca ngành giáo dc Vit Nam.
Vào ngày 28 tháng 9 năm 1982, Hi đng B trưởng (nay là Chính ph) đã ban hành quyết đnh s 167-HĐBT thiết lp ngày 20 tháng 11 là ngày nhà Giáo Vit Nam.

II./ Ý NGHĨA SÂU SC CA NGÀY NHÀ GIÁO VIT NAM 20/11:

Ngày nhà giáo Vit Nam 20-11, là ngày l hi ca ngành giáo dc và là Ngày Nhà giáo, ngày "tôn sư trng đo" nhm mc đích tôn vinh nhng người hot đng trong ngành này.
Ngày nhà giáo Vit Nam 20-11, là dp đ các thế h hc trò bày t lòng biết ơn vi nhng người thy cô giáo. Trong ngày này, các hc sinh thường đến thăm nom, tng hoa và biếu quà cho các thy cô giáo hin ti cũng như thy cô giáo cũ.
Ngành giáo dc cũng thường nhân dp ngày nhà giáo Vit Nam 20-11 mà đánh giá li hot đng giáo dc và lp phương hướng nâng cao cht lượng giáo dc.
Ngày nay vic t chc ngày Nhà giáo Vit nam 20-11 hng năm đã sm tr thành ngày hi truyn thng ca giáo gii Vit Nam. Điu này phù hp vi truyn thng tt đp ca dân tc ta, mt dân tc có my nghìn năm văn hiến và có truyn thng hiếu hc, tôn sư trng đo.
Ngoài ra ngày 20/11 là dp đ các thế h hc trò bày t lòng biết ơn sâu sc vi nhng người thy đi vi mi ngành, mi ngh trong toàn xã hi. Không riêng thy dy ch, dy văn hóa mà tt c các thy trong các lĩnh vc khách nhau. Mc đích nhm chia s nim vui, tri ân ti nhng người đã góp công sc và tâm huyết cho s nghip trng người cao c, góp phn xây dng đt nước phn vinh, hnh phúc.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

FOLLOW US