Chủ Nhật, 20 tháng 1, 2019

DANH SÁCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ TẠI VIỆT NAM


DANH SÁCH TRƯỜNG ĐI HC QUC T UY TÍN TI VIT NAM


Ngày nay, thi cách mng công ngh 4.0 và thế gii đang trong quá trình toàn cu hóa nên sinh viên Vit Nam phi không ngng hc tp, trang b nhng k năng, kiến thc, ngoi ng, tin hc đ tr thành mt công dân toàn cu. T đó, du hc tr thành ước mơ ca sinh viên hin nay bi tiếp cn được mt nn giáo dc tiên tiến,
có bng cp Quc tế, tiếng anh tt, sinh viên có sng t lp cao, gia tăng cơ hi ngh nghip trong tương lai.
Tuy nhiên chi phí du hc nước ngoài thì đt đ nên không phi ai cũng có điu kin du hc. Hc nước ngoài phi sng xa nhà nên thiếu tình thương, thiếu người chăm sóc, nên nếu sinh viên thiếu k năng sng, thiếu t lp, t giác trong cuc sng, trong hc hành, sinh hot, ý chí, kiên đnh theo đui mc tiêu, giao tiếp thì cũng d tht bi. Nên nhiu ph huynh la chn gii pháp cho con hc ti các trường quc tế ti Vit Nam, va tiết kim chi phí li có th tiếp cn nn giáo dc nướ
c ngoài.
Nếu các bn có ý đnh hc đi hc quc tế ti Vit Nam thì hãy tham kho danh sách các trường Đi hc Quc tế ti Vit Nam bên dưới nhé:


I./ Đi hc quc tế RMIT Vit Nam:
Đi hc RMIT Vit Nam là chi nhánh ti châu Á ca Đi hc RMIT (đt ti Melbourne) – trường đi hc ln nht ca Úc. Vi danh tiếng là mt trong nhng trường Đi hc hàng đu thế gii, trường đi hc Quc tế RMIT Vit Nam có cht lượng hàng đu trong đào to kiến thc chuyên môn cũng như kĩ năng thc tế. Trường đào to gm 4 ngành chính: truyn thông - thiết kế, thương mi - qun tr, tiếng Anh, Công ngh.
Bên cnh đó, Trường đi hc Quc tế RMIT Vit Nam còn đào to h sau đi hc - khu vc Châu Á. Sinh viên khi hc đây s hc 100% bng tiếng Anh, giao tiếp vi các ging viên nước ngoài nên trình đ tiếng Anh chc chn s nâng cao rõ rt.
Trường đi hc Quc tế RMIT Vit Nam còn dy sinh viên được tri nghim thc tế, áp dng lý thuyết vào thc hành giúp các bn có nhiu trãi nghim thc tế. Do đó, cơ hi xin vic làm cho các bn sinh viên khá rng m khi tt nghip ti trường RMIT.
Cách dy hc ca trường da trên tinh thn tôn trng ý kiến cá nhân, khuyến khích sinh viên phát trin tư duy bin lun cũng được các thy cô áp dng trong cách chm bài và đánh giá thành tích. Thay vì c gng tìm câu tr li đúng ý thy cô, các bn sinh viên môi trường quc tế phi tích cc tìm tòi, nghiên cu đ đưa ra câu tr li ca mình.
Cơ s gm Nam Sài Gòn và Hà Ni có đy đ các trang thiết b hc tp hin đi, trang b mng ph sóng toàn trường giúp sinh viên truy cp bt kì đâu trong trường. Ngoài ra còn có kí túc xá, phòng ăn, thư vin, phòng tp th dc, khuôn viên... hin đi, đy đ tin nghi.
 • Cơ s Nam Sài Gòn: 702 đi l Nguyn Văn Linh, qun 7, H Chí Minh.
 • Hà Ni: Tòa nhà Handi Resco, 521 đường Kim Mã, qun Ba Đình, Hà Ni.
 • Website trường: https://www.rmit.edu.vn/vi

II./ Trường Đi Hc Quc Tế – ĐHQG-HCM:
Trường Đi hc Quc tế Thành ph H Chí Minh (Ho Chi Minh City International University) - viết tt IU dù thuc thành viên ca Đi hc Quc gia Thành ph H Chí Minh. Chương trình hc Trường Đi Hc Quc Tế – ĐHQG-HCM được thiết kế hoàn toàn theo chun nước ngoài t giáo trình, phương pháp hc đến giao tiếp s dng ngôn ng tiếng Anh vào gi hc, đc bit là các môn chuyên ngành.
Hin nay, Trường Đi Hc Quc Tế – ĐHQG-HCM đang đào to 14 ngành bc đi hc: Qun tr Kinh doanh, Tài chính Ngân hàng, Công ngh Sinh hc, Công ngh Thc phm, Qun lý Ngun li Thy sn, Hóa sinh, Công ngh Thông tin, K thut Đin t truyn thông, K thut Điu khin & T đng hóa, K thut H thng Công nghip, thiết kế lô - gô & Qun lý Chui cung ng, K thut Y sinh, K thut Xây dng, Toán ng dng (K thut tài chính và Qun tr ri ro),
Trường Đi Hc Quc Tế – ĐHQG-HCM đào to 07 ngành đào to bc cao hc: Công ngh Sinh hc, K thut Đin t, K thut H thng Công nghip, K thut Y sinh, Qun lý Công ngh Thông tin, Qun tr Kinh doanh, Toán ng dng.
Bên cnh đó trường Đi Hc Quc Tế - ĐHQG-HCM còn hp tác vi các trường danh tiếng nước ngoài như Anh, M, Úc,...
 • Hc phí trung bình: tương đương tm 42 triu/ năm
 • Đa ch: Khu ph 6, Phường Linh Trung, Qun Th Đc, TP. HCM
 • Đin thoi: (028) 37244270.
 • Website: http://www.hcmiu.edu.vn/

III./ Đi hc Quc tế Min Đông - EIU:
Trường đi hc Quc Tế Min Đông (EIU - Easten International University) thuc tnh Bình Dương.
Đi hc Quc tế Min Đông đào to 24.000 sinh viên vi 3 ngành chính: Qun tr kinh doanh, K thut & Công ngh, Điu dưỡng. Đi hc Quc tế Min Đông đào to s dng ngôn ng Tiếng Anh trong vic ging dy.
Cơ s vt cht ca Đi hc Quc tế Min Đông: gm 210 phòng hc được trang b máy chiếu, điu hòa, máy vi tính, các thiết b ging dy, din tích 68.592 mét vuông, thư vin, phòng hp, phòng gii lao, kí túc xá, phòng tp th dc,.. hin đi, tin nghi.
Mc hc phí bình quân: H đi hc tương đương tm 15 Triu đến 30 triu đng/trung bình 50 tín ch chuyên môn - văn hóa/ năm hc. H cao tương đương tm 9.5 Triu đến 13.5 triu đng/ trung bình 35 tín ch chuyên môn - văn hóa/ năm hc.
 • Đa ch: Đường Nam Kỳ Khi Nghĩa, Phường Hòa Phú, Thành ph mi Bình Dương, Tnh Bình Dương
 • Đin thoi: (0274)222 0341
 • Email: info@eiu.edu.vn
 • Website: http://www.eiu.edu.vn/

IV./ Trường đi hc quc tế Sài Gòn - SIU:
Đi hc quc tế Sài Gòn (SIU - Saigon International University) có v trí thành ph H Chí Minh.
Trường Đi hc Quc tế Sài Gòn hin là thành viên ca Hip hi Quc tế các trường Đi hc đào to ngành Kinh doanh IACBE – Hoa Kỳ và Hip hi phát trin ging dy doanh thương bc đi hc AACSB – Hoa Kỳ. Ngoài ra, Trường Đi hc Quc tế Sài Gòn SIU còn có quan h hp tác vi các trường đi hc danh tiếng ca thế gii như Suffolk University Boston Hoa Kỳ, Truman State University – Missouri – Hoa Kỳ, Ritsumeikan University và Asia Pacific University – Nht Bn, EF Education First – Boston – Hoa Kỳ, Buckinghamshire New University – Anh Quc.
Trường đi hc quc tế Sài Gòn - SIU đào to gm 3 ngành chính : Qun tr kinh doanh, Ngoi ng, Công ngh thông tin. Chương trình ging dy ca Trường đi hc quc tế Sài Gòn - SIU gm 2 ngôn ng Tiếng Vit - Tiếng Anh, giáo trình hc ch yếu theo khung chương trình hc các trường đi hc - cao đng ti Hoa Kỳ. Trường đi hc quc tế Sài Gòn - SIU được xem như s la chn tt nht cho các bn hc sinh có trình đ tiếng Anh chưa tt.
Cơ s vt cht: Trường đi hc quc tế Sài Gòn - SIU trang b rt đy đ trang thiết b, gm khu phc hp vi thư vin, b bơi, phòng t hc, phòng máy, phòng tp th thao, sân tennis,.....
Hc phí: Chương trình do trường Đi hc Quc tế cp bng: tm 39.000.000 đng/ năm. Chương trình liên kết: tm 54.000.000 đng/ năm.
 • Đa ch: 8C Tng Hu Đnh, Tho Đin, Qun 2, H Chí Minh
 • Tel: 028.54093929 - 028.54093930.
 • Website: http://www.siu.edu.vn/

V./ Trường Đi hc FPT:
Trường Đi hc FPT xây dng mô hình ca mt trường Đi hc thế h mi, có triết lý giáo dc hin đi, gn lin đào to vi thc tin cuc sng và nhu cu nhân lc ca đt nước, góp phn đưa giáo dc Vit Nam lên ngang tm các nước tiên tiến trên thế gii.
Trường Đi hc FPT đào to và cung cp ngun nhân lc cht lượng cao chuyên ngành Công ngh thông tin (CNTT), qun tr kinh doanh và các nhóm ngành khác có liên quan cho tp đoàn FPT cũng như cho các tp đoàn CNTT toàn cu ti khp nơi trên thế gii và các doanh nghip Vit Nam.
Trường Đi hc FPT đào to theo hình thc liên kết cht ch vi các doanh nghip CNTT, gn đào to vi thc tin, vi nghiên cu – trin khai và các công ngh hin đi nht. Đc bit chú trng k năng ngoi ng, k năng làm vic theo nhóm và các k năng cá nhân khác.
Trường Đi hc FPT không có tên là đi hc quc tế, tuy nhiên cht lượng đo to ti đây là khá cht lượng thuc hàng đu ti Vit Nam hin nay. Minh chng c th là có khá nhiu sinh viên nước ngoài đăng ký hc ti đây chiếm t l hơn 10% tng s sinh viên.        
 • Đa ch: Lu 2. Tòa nhà Innovation, lô 24, CVPM Quang Trung, P.Tân Chánh Hip, Qun 12, TP. H Chí Minh.
 • Đin thoi: 028.371.55459
 • http://www.daihoc.fpt.edu.vn/

VI./ Vin đào to quc tế - IEI:
Vin đào to quc tế IEI trc thuc đi hc Quc gia thành ph H Chí Minh thành lp năm 1996. Vin đào to quc tế - IEI gm 3 h đi hc, c nhân liên kết, cao hc liên kết đào to tp trung khi ngành kinh tế. Chương trình hc theo chun ca Anh quc - mt quc gia có nn giáo dc tiên tiến. Cht lượng đào to, ging dy hoàn toàn bng tiếng Anh, sinh viên còn có th nhn hc bng đ hc chuyn tiếp sang nước ngoài.
Hc phí: Giai đon 1 ti IEI (bao gm phí tài liu): tm 101.340.000 đng/ năm hc/ 30 tín ch. Giai đon 2 hc phí theo quy đnh ca trường đi tác.
Hc phí trường khá cao nên đa phn sinh viên hc đây đu c gng nhn hc bng bi vin hp tác rt nhiu trường đi hc danh tiếng nên hc bng cũng khá nhiu.
 • Đa ch: 29 Nguyn Khc Nhu, Phường Cô Giang, Qun 1, TP.HCM
 • Đin thoi: 028 3838 9989
 • Website: http://www.iei.edu.vn/

VII./ Đi hc Anh quc Vit Nam – BUV:
Trường đi hc Anh quc Vit Nam (BUV - British University Viet Nam) đt ti Hà Ni vi vn 100% nước ngoài, cp bng quc tế công lp ti các trường Anh quc.
Chương trình đào to Đi hc Anh quc Vit Nam – BUV cht lượng, chương trình hc đu hoàn toàn bng tiếng Anh, giáo trình hc theo sách giáo trình mt s trường đi hc danh tiếng Anh nên sinh viên có th nâng cao trình đ tiếng Anh cũng như tiếp cn gn nht vi nn giáo dc quc tế ngay trong nước.
Đi hc Anh quc Vit Nam – BUV đào to ch yếu v lĩnh vc kinh tế: Qun Tr Kinh Doanh Quc Tế, Qun Tr Marketing, Tài Chính Kế Toán, Kế Toán & Kinh Doanh, Qun Tr Du Lch (cp bng bi đi hc Staffordshire), Tài Chính & Kinh Tế (cp bng bi BUV), Tài Chính Ngân Hàng (cp bng bi đi hc London).
Cơ s vt cht: h bơi, phòng hc trang b máy tính, máy chiếu, điu hòa, trang thiết b dy hc rt tin nghi, phòng hc nhóm, căng tin, khu th dc th thao,...
Hc phí: mc hc phí trung bình tm 500 - 700 triu đng/ c khóa hc.
Tuyn sinh: trường tuyn sinh theo kết qu hc tp trung hc ph thông, đim IELTS ( tùy theo trường đi hc liên kết yêu cu).
Hc bng: Da vào kết qu hc tp & đim IELTS đ xét hc bng cho các sinh viên có kết qu cao.
 • Đa ch: 93 Bà Triu - Hà Ni
 • Đin thoi: (024) 39 740 740
 • Email: INFO@BUV.EDU.VN
 • Website: http://www.buv.edu.vn/
Dù chn trường nào cho các bn sinh viên thì ph huynh nh hướng nghip cho các em. T bn thân các em phi phi vch hướng tìm ngành hc, trang b kiến thc và k năng và sau đó t tìm vic làm cho mình. Có th xem bài viết tư vn hướng nghip đ chn đúng ngành ngh ti đây!
Sau khi các em chn đúng ngành ngh yêu thích ca mình thì gia đình nên xem xét tài chính phù hp đ chn trường. Đi vi các trường Quc tế như trên thì ch dành cho dia đình có điu kin, khá gi.
Khi chn trường, chn ngành, thc tế, không có ngành ngh nào “hot” ch có con người “hot” trong ngành ngh đó mà thôi. Chn đúng ngành ngh phù hp là thc hin ước mơ ca các em và nh đó các em s sm thành công trong tươ
ng lai.
Chúc các em chn đúng ngành ngh và đúng trường!


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

FOLLOW US