Thứ Tư, 30 tháng 3, 2022

QUY TRÌNH XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU CHO STARTUP


QUY TRÌNH XÂY DNG THƯƠNG HIU CHO STARTUPVic khi nghip - Startup hay bt đu làm kinh doanh là mt con đường vô cùng gian nan không ch trong 1 vài ngày, chc chn là s không có con đường nào ngn và d đ có được thương hiu trong tâm trí khách hàng. Xây dng thương hiu - Brand cho Startup
qu tht khó hơn nhiu so vi nhiu người tưởng. 
Hơn 70% khách hàng cm nhn rng thương hiu là mt trong nhng yếu t mà h cân nhc khi chn mua mt sn phm, dch v và hơn 50% giao dch thành công thc s là do s la chn thương hiu. Cho thy tm quan trng ca thương hiu trong s thành bi ca doanh nghip. Đc bit vi các Startup, nếu không có chiến lược xây dng Thương hiu phù hp thì doanh nghip s khó tn ti lâu dài.
Xây dng thương hiu cho startup chính là xây dng nhng cm xúc mà khách hàng dành cho nhng sn phm, dch v do công ty bn làm. Nhng xúc cm đó được nhân rng nếu bn đưa thương hiu qung bá trên nhiu phương tin truyn thông báo chí, internet, truyn hình … đ được nhiu người biết đến hơn.
Các doanh nghip nh và va, các startup thường gp khó khăn trong xây dng thương hiu do yếu v năng lc marketing, ngun vn, kinh nghim và sn phm còn làm th công chưa hoàn toàn đc đáo, khác bit.
Quy trình đơn gin giúp các doanh nghip nhanh chóng xây dng hình nh thương hiệu như sau:

I./  Nghiên cu th trường và thu thp d liu:

1./ Nghiên cu các giá tr nn tng: tp trung vào vic la chn các li thế so sánh ca Doanh nghip, sn phm, Thương hiu.

2./ Nghiên cu đi th và các cơ hi trên th trường:

*~ Dùng mô hình phân tích SWOT là mt công c hu dng được s dng nhm hiu rõ Đim mnh ( Strengths), Đim yếu ( Weaknesses), Cơ hi ( Opportunities) và Nguy cơ ( Threats) trong mt d án hoc t chc kinh doanh.

*~ Thông qua phân tích SWOT, doanh nghip s nhìn rõ mc tiêu ca mình cũng như các yếu t trong và ngoài t chc có th nh hưởng tích cc hoc tiêu cc ti mc tiêu mà doanh nghip đ ra.

*~ Trong quá trình xây dng kế hoch chiến lược, phân tích SWOT đóng vai trò là mt công c căn bn nht, hiu qu cao giúp bn có cái nhìn tng th không ch v chính doanh nghip mà còn nhng yếu t luôn nh hưởng và quyết đnh ti s thành công ca doanh nghip bn.

*~ Tìm kiếm các l hng ca th trường. Đim yếu ca đi th và concept truyn thông ca đi th. Dúng công c SWOT đi th ( phân tích đim mnh, đim yếu, cơ hi và thách thc ca đi th cnh tranh), quy trình nghiên cu concept truyn thông ca đi th cnh tranh. Tri nghim khi là khách hàng ca đi th. Mô hình đnh v cnh tranh.

3./ Nghiên cu khách hàng mc tiêu:

*~ Nghiên cu marketing, s dng s liu thng kê, phân tích nhân khu hc, tâm lý hc, nghiên cu “quy trình tri nghim ca khách hàng” khi s dng sn phm – dch v. Nghiên cu “Customer insight” khách hàng chính là s thu hiu khách hàng và các hành vi ca h. Quy trình tri nghim khách hàng đã hoàn toàn thay đi t khi có Internet và Mng xã hi.

II./ Xây dng Triết lý thương hiu:

*** S mnh và tm nhìn:

*~ S mnh thương hiu cn tr li các câu hi quan trng: Thương hiu đi din cho điu gì ? Li ích ca thương hiu s đem li cho khách hàng? Đim khác bit ca thương hiu so vi đi th cnh tranh là gì? Đim duy nht mà thương hiu s hu so vi đi th là gì?

*~ Tm nhìn ca thương hiu mô t đích đến mà thương hiu mong mun trong tương lai dài hn t 10-20 năm. Tm nhìn bao gm hình dung v tương lai và giá tr ct lõi quan trng nht ca thương hiu.

III./ Xác đnh được giá tr ct lõi:

*~ H thng nim tin trong công ty và là cơ s quyết đnh văn hóa thương hiu, văn hóa t chc. Hãy đt mình vào v trí khách hàng, và tr li câu hi: ti sao khách hàng phi mua sn phm ca bn mà không phi ca thương hiu khác? Có phi mc tiêu ca bn là đ được lưu nh trong tâm trí ca khách hàng và khiến h cm nhn bn khác bit vi các đi th?

IV./ Sn phm, dch v phi tt, mu mã đp, đc đáo:

*~ Hãy ly cht lượng và tính thm m làm li thế cho sn phm, dch v. Mun vượt lên người đi trước thì tính thm m phi cao hơn cùng vi cht lượng. Đi cùng vi đó là b nhn din bt mt như tên, website, bao bì, tem, nhãn, mt mu thiết kế logo, màu sc s  truyn ti được thông đip thương hiu rõ nét và khác bit s là mt li thế cnh tranh ni bt.

V./ Tên doanh nghip – website – tên sn phm:

*~ Tên doanh nghip tên sn phm và tên website là đim tiếp xúc đu tiên, nhiu nht và là to n tượng mnh m nht đến khách hàng, đi tác ca bn. Nên tên Doanh nghip tên sn phm và tên website phi n tượng, d nh, có ý nghĩa càng tt.

*~ Có rt nhiu cách đ đt tên công ty, tên sn phm, website t đt tên theo tên người sáng lp, đt tên bng ch cái viết tt, đt tên bng mt t không có nghĩa, đt tên theo đa danh, đt tên theo phong thy, đt tên tiếng anh, đt tên gi liên tưởng, đt tên bng nhng t chưa có trong t đin…

VI./ Câu slogan:

*~ Slogan được ví như mt s gi truyn thông cho thương hiu. Vì thế hãy s dng slogan mang ý nghĩa đ phát huy hiu qu truyn thông cho thương hiu ca bn.

VII./ Logo, màu nn và nhn dng thương hiu:

*~ Thiết kế logo, màu sc logo, màu nn & nhn din thương hiu là cách đ th trường nhn din ra bn là ai? Bn cung cp cái gì? Sn phm/ dch v ca bn có ưu đim gì vượt tri và nhng khái nim v thương hiu ca bn s dn dược hình thành.

*~ Vi logo và màu sc bn đng b l, Logo phi được thiết kế d nhìn, đơn gin, d nh, n tượng.

VIII./ Duy trì và tăng mc đ nhn biết thương hiu:

*~ Mt Startup mi xut hin trên th trường thì vic qung bá truyn thông thương hiu là rt cn thiết. Có rt nhiu kênh đ tiếp cn quãng bá đến khách hàng t các hình thc truyn thng, đến các kênh internet, mng xã hi, truyn hình, hi ch... Vic qun tr thương hiu đm bo s chun mc và nht quán khi xut hin trên tt c các phương tin truyn thông s giúp mc đ nhn biết thương hiu ca bn được đng nht và d dàng hơn.

*~ Sau khi đã có mt mu thiết kế logo phù hp thì vic ng dng nó trong thc tế cn phi thc hin mt cách khoa hc và bài bn.

*~ Các n phm marketing như: salekits, POSM-các vt dng h tr cho vic bán hàng ti đa đim bán l, hi ch, trin lãm đ góp phn nhn din thương hiu. Catalogue, bin bng và B nhn din Thương hiu như: văn phòng phm, website, profile, hay trên fan page Facebook, mng xã hi … tt c đu phi đng b mi to đ nhn biết Thương hiu.
To dng thương hiu cho Startup s không khó nếu có  kế hoch đi song song cùng vi s phát trin sn phm, xây dng h thng công ty. Khi nm được các tiến trình làm nên mt thương hiu, con đường đến thành công ca doanh nghip ch còn là vn đ thi gian đ hin thc hóa gic mơ Startup.
Chúc các bn xây dng mt thương hiu tht mnh!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

FOLLOW US