Thứ Hai, 25 tháng 5, 2015

MÊ TÍN DỊ ĐOAN LÀ GÌ? HẬU QUẢ VÀ TÁC HẠI CỦA MÊ TÍNH DỊ ĐOAN


MÊ TÍN D ĐOAN LÀ GÌ?
HU QU VÀ TÁC HI CA MÊ TÍNH D ĐOAN


Mê tín d đoan khác vi tâm linh hay khác vi khoa hc. Mê tín d đoan là nhng điu phù phiếm, nhm nhí, mơ h, không có thc, không phù hp vi l t nhiên nhưng rt nhiu người trên nhân gian này đu tin vào nó mt cách mnh m. Đôi thi nó cũng ch đơn thun là mt cm t đ ch mt mi quan h nhân qu siêu nhiên vi nim tin mãnh lit.
Mê tín d đoan” tiếng anh là “superstition”, có rt nhiu đnh nghĩa khái nim khác nhau v “mê tín d đoan”.

  • T “mê” có nghĩa là “thiếu sáng sut” hay “lm ln”.
  • T “tín” có nghĩa là “tin” hay “không ng vc”.
  • "Mê tín" là: không phân bit được phi trái mà c tin mt cách mê mui.
  • Nghĩa gc ca "đoan" là đu mi ca cun tơ, nghĩa sau này được hiu “đoan” là lm mi, nhiu rc ri, lm vn đ.
  • “D” là khác thường.
  • "D đoan": là nhng điu quái l, nhng điu nhm nhí.
I./ MÊ TÍN D ĐOAN LÀ GÌ?
Mê tín d đoan là tin vào nhng điu mơ h, nhm nhí, không phù hp vi l t nhiên như tin vào bói toán, cha bnh bng phù phép, phép thut, làm l, ma qu, s mnh, cúng bái, ông đng, bà ct, tin xin xăm bói qu, tin ngày lành tháng d, tin s mng sang hèn, tin coi tay xem tướng, tin cúng sao, cúng hn, cúng kem, tin thy bùa thy chú, thy pháp, đng ct, bùa ngãi, bói toán, xin xâm, x qu, coi tướng s, cúng sao, đt giy tin vàng bc, tin cu cúng tai qua nn khi... Mê tín d đoan dn ti hu qu xu cho cá nhân, gia đình, cng đng v sc kho, thi gian, tài sn, tính mng.
Mê tín d đoan được xem là nim tin ca con người vào các lc lượng siêu nhiên đến mc đ mê mui, cung tín vi nhng hành vi cc đoan, thái quá, phi nhân tính, phn văn hóa.
Mê tín d đoan được khái nim là tin mt cách mù quáng vào nhng cái thn bí, vào nhng chuyn thn thánh ma qu, s mnh…
Mê tín d đoan còn đnh nghĩa là s ưa chung, tin mt cách mù quáng không biết suy xét.
Mê tín d đoan được khái nim là nhng nim tin vô căn c da trên s thiếu hiu biết hay s s hãi và tiêu biu như s sùng bái cc đoan các đim g, bùa phép, nghi l phát xut t các nim tin k trên…
Theo mt đnh nghĩa khác thì mê tín d đoan là nim tin cho rng mt hin tượng xy ra vì là hu qu ca mt hin tượng khác, trong khi tht ra không có mi liên h nguyên nhân hu qu gì gia nhng hin tượng ny.

II./ NGUN GC CA MÊ TÍN D ĐOAN:
Mê tín d đoan sinh ra và tích lũy li t s thiếu hiu biết ca con người t thi xa xưa mà khi khoa hc chưa được lp thành hay phát trin. Bn năng t nhiên sinh tn, con người tìm ra nhng gii thích tha đáng v nhng hin tượng xy ra chung quanh. Như: ti sao khi thì săn bt được nhiu thú rng, khi thì không? Ti sao năm nay cây trái mùa màng li thp kém hơn nhng năm trước?
S s hãi v các hin tượng thiên nhiên vn còn tác đng mãnh m trong tim thc con người ngày nay. Nhng người có ngh nghip bp bênh, làm ăn không chân chính hay ph thuc vào thiên nhiên thì càng có nhiu th tc mê tín d đoan trong nhu cu sinh sng hàng ngày ca h.
Đa s nhng tp tc mê tín d đoan được truyn qua gia đình đến con cháu trong tương lai, mt s mê tín d đoan biết t bn bè, mi quan h xã hi, thân quyến chung quanh. Mê tín d đoan được truyn bá sâu rng trong mi tng lp, mi chng tc, mi thi đim trong lch s con người. Không có dân tc nào, không có xã hi nào không chu nh hưởng bi mê tín d đoan.

III./ HU QU VÀ TÁC HI CA MÊ TÍN D ĐOAN:
Nhng người mê tín d đoan s không th nhn thc được bn thân mình đang tin vào nhng điu nhm nhí, d thường, hoang đường mà mình đang tri qua. Dù nhng người ngoài có nhc nh, nhưng bn thân h cũng khó t b nim tin đó. Cũng vì vy mà gây ra nhiu hu qu không mong mun.
Mê tín d đoan là tin mt cách mù quáng mê mui vào nhng điu mơ h dn đến nhng hành vi gây hu qu tiêu cc nghiêm trng đến sc khe, thi gian, tài sn, tính mng cho cá nhân, gia đình, xã hi và cng đng.
Hu qu đu tiên phi k đến là mt tin bc và thi gian nhưng vn không gii quyết được vn đ đang gp phi. Nhng gia cnh khn khó mà li phi đ s tin ln vào my l lc, gii hn dâng cúng li càng bế tc trong cuc sng.
nh hưởng đến sc khe, tinh thn, h u mê b bê sc khe, tinh thn sm rơi vào tình trng suy kit.
Nhng hu qu nghiêm trng đến tính mng vì tin tưởng vào thy cúng mà b mt mng do không được mang đếnh bnh vin cha tr kp thi.
nh hưởng đến người xung quanh do h c tình truyn bá lôi kéo nhng người xung quanh tham gia, dn dn phá hoi thun phong m tc ca người Vit.
Người mê tín d đoan thường rơi vào trng thái s s hãi, lo lng không cn thiết và có th làm cho công vic b đình tr hay hy b vô ích.
Người mê tín d b lường gt, b lm dng mt tin hay ca ci và h cũng không th km chế, không điu khin được bn thân.
Tóm li chúng ta nên hiu và phân bit được mê tín d đoan cũng như đng lm dng nó đ tránh xy ra nhiu hu qu đáng tiếc đến bn thân, gia đình và nhng người xung quanh. Không nên mê tín d đoan và nên tìm hiu, phân tích nhiu khía cnh, có tư duy phn bin đ đt nim tin đúng nơi đúng ch. Đc bit không mù quáng vào nhng điu không có tht.

Ngun sưu tm Internet!


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

FOLLOW US