Thứ Hai, 10 tháng 8, 2015

SỰ GIỐNG NHAU VÀ KHÁC NHAU GIỮA TÔN GIÁO VỚI TÍN NGƯỠNG - MÊ TÍN DỊ ĐOANS GING NHAU VÀ KHÁC NHAU GIA TÔN GIÁO VI TÍN NGƯỠNG
SO SÁNH GIA TÍN NGƯỠNG VI MÊ TÍN D ĐOAN VÀ MI QUAN H GIA CHÚNG


Nhc ti tôn giáo tc là nhng người có đo, thì sinh hot tôn giáo là công vic hàng ngày hàng năm ca h. Như đc kinh, cu nguyn trước bàn th Pht, bàn th Chúa ti nhà, hoc đến chùa, hoc đến nhà th.
Nếu không theo tôn giáo nào, không theo đo thì không có hot đng tôn giáo như đc kinh, cu nguyn, không hành l. S đông người không có tôn giáo thì th cúng ti gia, thiết lp bàn th gia tiên trong nhà đ th ông bà, b m, t tiên, các anh hùng, các v thn thánh, tiên ... Đó là các sinh hot tín ngưỡng.
Đi vi nhng người mê mui tin vào vic xem bói, đng bóng, xem tướng s, cha bnh bng phép, tin ngày lành tháng d, tin vào s mng, bùa ngãi, thy pháp, tin vào cúng gii tai nn … là biu hin ca hot đng mê tín d đoan.
Vì ranh gii phân bit được s ging nhau và khác nhau gia sinh hot tôn giáo vi tín ngưỡng, gia tín ngưỡng vi mê tín d đoan là gn ging nhau. Bài viết s so sánh s ging nhau và khác nhau, đng thi tìm ra mi quan h gia tôn giáo vi tín ngưỡng, gia tôn giáo, tín ngưỡng vi mê tín d đoan. Chúng ta cùng tìm hiu v ba loi hình sinh hot tâm linh này đ tránh hiu sai d b lường gt li dng.

I./ GIA TÔN GIÁO VÀ TÍN NGƯỠNG CÓ NHNG S KHÁC BIT NHƯ:
1./ Tôn giáo có đ 4 yếu t cu thành: người được tôn th hay giáo ch, giáo lý, giáo lut và tín đ, trong khi các loi hình tín ngưỡng dân gian không có 4 yếu t đó.

  • Giáo ch: Thích Ca Mâu Ni bên đo Pht, đc chúa Giê Su bên đo Công giáo, nhà tiên tri Mô Ha Mét bên đo Hi,….
  • Giáo lý: là nhng li dy ca đc giáo ch đi vi tín đ.
  • Giáo lut: là nhng điu lut do giáo hi son tho và ban hành đ duy trì nếp sng đo trong tôn giáo đó.
  • Tín đ: là nhng người t nguyn theo tôn giáo đó.
2./ Vi tôn giáo thì mt người, trong mt thi đim c th, ch có th có mt tôn giáo còn v tìn ngưỡng thì mt người có th đng thi sinh hot nhiu tín ngưỡng khác nhau cùng thi đim.
3./ Tôn giáo đu có h thng kinh thánh, giáo lut, lun đy đ, đ s ca Pht giáo, Công giáo, Hi giáo…thì các loi hình tín ngưỡng ch có mt s bài văn tế, bài khn, hát chu… 
4./ Các tôn giáo đu có các giáo sĩ hành đo chuyên nghip và theo ngh sut đi, thì trong các sinh hot tín ngưỡng dân gian không có ai làm vic này mt cách chuyên nghip c.
5./ Tôn giáo được hình thành, tn ti trên cơ s lý lun cht ch và có tính h thng cao. Nghi l trong tôn giáo được thc hin mang tính bt buc đi vi tín đ, được duy trì thường xuyên, cùng vi nhng quy đnh khác. Còn tín ngưỡng được hình thành và tn ti da trên cơ s lý lun chưa cht ch, thiếu tính h thng, mang tính dân gian, gn gũi vi đi thường và phn nghi l được th hin đơn gin, không bt buc đi vi người theo.
6./ tôn giáo, nim tin được đc bit đ cao, có th đó là đc tin, nó đòi hi có cách lý gii mang tính lôgic, h thng và được xây dng trên cơ s thế gii quan, nhân sinh quan, ý thc, tình cm… Còn tín ngưỡng, nim tin không tr thành đc tin mà nim tin y mang tính huyn hoc, m o, không rõ ràng mà da vào s cm nhn ca ch th tín ngưỡng.

II./ S GNG NHAU GIA TÍN NGƯỠNG VÀ TÔN GIÁO:
1./ Ging nhau v nim tin trong tín ngưỡng và tôn giáo là khng đnh s tn ti và s cu giúp ca thn thánh đi vi con người. Tín ngưỡng và tôn giáo là nim tin vào cái siêu thc, đng thiêng liêng, s ngưỡng m ca ch th con người vào mt thc th siêu nhiên nào đó như Thượng đế, Thn, Pht, Thánh…
2./ S ging nhau gia tôn giáo và tín ngưỡng là nhng tín đ ca tôn giáo và tín ngưỡng đu có tác dng điu chnh hành vi ng x ca mình theo giáo lý tôn giáo và noi theo tm gương sáng ca nhng đng được tôn th trong tôn giáo, hay tín ngưỡng đó.
3./ C tín ngưỡng và tôn giáo là s phn ánh hư o ca ý thc xã hi v tn ti xã hi và hướng con người ti s gii thoát v mt tinh thn.

III./ S GING NHAU GIA TÍN NGƯỠNG VI MÊ TÍN D ĐOAN:
1./ S ging nhau gia mê tính d đoan vi tín ngưỡng là đu tin vào đng thiêng liêng và đi tượng th cúng.
2./ Tín ngưỡng và mê tín d đoan đu có tác dng điu chnh hành vi ng x gia con người vi nhau theo nhng gì mà người ta tin theo và noi theo tm gương sáng ca nhng đng bc mà h đang tôn th.

IV./ S KHÁC NHAU GIA TÍN NGƯỠNG VI MÊ TÍN D ĐOAN:
1./ Sinh hot tín ngưỡng có mc đích là nhu cu ca đi sng tinh thn, đi sng tâm linh thì người hot đng mê tín d đoan ly mc đích kiếm tin, trc li là chính. Người hot đng trong lĩnh vc mê tính d đoan ch làm vic vi khách hàng khi có tin cúng.
2./ Sinh hot tín ngưỡng không có ai làm vic chuyên nghip c trong khi nhng người hot đng mê tín d đoan hu hết là hot đng chuyên nghip, h sng và gây dng cơ nghip bng ngh này.
3./ Tín ngưỡng có cơ s th như: đình, t đường, miếu,…còn nhng người hot đng mê tín d đoan thường phi đi hành ngh do, nh vào tôn giáo khác hoc hành ngh ti nhà riêng.
4./ Tín ngưỡng thường sinh hot đnh kỳ ti cơ s th t như: ngày mùng Mt, ngày Rm âm lch hàng tháng, hàng năm gi ông bà… thì nhng người hot đng mê tín d đoan hot đng không đnh kỳ.
5./ Sinh hot tín ngưỡng được pháp lut bo v, được xã hi tha nhn, công khai thì hot đng mê tín d đoan b xã hi lên án, không đng tình và hot đng lén lút không công khai.

V./ MI QUAN H GIA TÔN GIÁO, TÍN NGƯỠNG VÀ MÊ TÍN D ĐOAN:
1./ Hot đng mê tín d đoan, do không có cơ s th t chính thc, nhng người hành ngh đã mượn cơ s th t ca tôn giáo khác như pht giáo, thiên chúa giáo, tín ngưỡng đ hành ngh. Điu này nâng đ tin cy ca h đi vi khách hàng có th được nâng cao, s d dàng tiếp cn được vi s đông khách hàng, h d dàng trc li hơn.
2./ Mt s tôn giáo và tín ngưỡng da vào s thiếu hiu biết ca người dân đã s dng mt s th thut ca ngh mê tín d đoan đ tăng thêm s huyn bí ca mt s l thc ngoài tôn giáo và tín ngưỡng. Ngược li người hành ngh mê tín d đoan cũng hc được các pháp sư Pht giáo đ h hành ngh tr tà ma, cu mai, tr bnh ...
Kết luận: tôn giáo, tín ngưỡng và mê tín d đoan có nhng đim ging và khác nhau và chúng có mi quan h qua li vi nhau. Chúng ta cn biết đ phân bit được s ging nhau, khác nhau và mi quan h gia chúng s giúp chúng ta khc phc mt tiêu cc ca chúng, nhm tránh b lường gt, chia r mt đoàn kết, vi phm pháp lut hay tin tưởng mt cách mù quán.

Ngun sưu tm Internet!


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

FOLLOW US