Chủ Nhật, 10 tháng 4, 2016

CÁC TÔNG PHÁI CHÍNH PHẬT GIÁO TẠI VIỆT NAMCÁC TÔNG PHÁI CHÍNH PHT GIÁO TI VIT NAM


 I./ S HÌNH THÀNH CÁC TÔNG PHÁI CA PHT GIÁO - VÌ SAO PHT GIÁO CÓ NHIU TÔNG PHÁI?
T khi Đc Pht khai sáng đo Pht, Ngài thuyết pháp hơn 49 năm n Đ. Ngài đã giáo hóa cho đ mi tng lp khác nhau trong xã hi, Đc Pht chưa tng dy đ t phi phân chia đo Pht ra thành các tông phái khác nhau, cũng chưa tng phân bit nhng kinh đin đã thuyết dy ra thành nhng phn giáo lý khác nhau.
Chúng ta tìm hiu các nguyên nhân đo pht phân chia nhiu tông phái:

  1. / T thi Tt-đt-đa C đàm còn sng, ông đã dùng rt nhiu bin pháp, ngôn ng, cách thc và công c khác nhau, tuỳ theo trình đ, kh năng, hoàn cnh ca đi tượng đ truyn ging. Chính vì s linh hot, mm do và phong phú trong Pht giáo đã dn đến nhiu lý gii khác nhau v các li truyn ging ca ông.
  2. / Khi đc Pht nhp dit, mt thi gian rt lâu sau đó kinh đin mi được ghi chép li. Vì thế, trong s nhng người hc Pht thi by gi bt đng v cách hiu li dy ca đc Pht. Nhng đim bt đng này là mt trong nhng nguyên nhân đu tiên dn đến s phân chia các b phái ngay chính trên vùng đt mà đo Pht đã ra đi.
  3. /S khác bit v môi trường xã hi, v trình đ nhn thc, v tp tc, văn hóa khác nhau nhng đa phương khác nhau mà đo Pht truyn bá đến. Do có nhng khác bit này mà đo Pht có s phát trin khác nhau mi vùng. Tuy vn gi được nhng nét chung v tng th nhưng không khi có nhng khác bit nh v cách hiu và vn dng giáo pháp trong đi sng. Đo Pht khi truyn sang Trung Hoa, Nht Bn và c nước ta Vit Nam cũng không tránh khi s phân chia theo cách như trên.
  4. / Khi s lượng người trong tăng đoàn đ ln thì vic khác bit nhau v quan đim là tt yếu, cùng các quan đim khác nhau to các cuc phân phái.
  5. / Trong my trăm năm đu hình thành giáo hi, thì vic ghi chép li giáo lý chưa được tiến hành. Giáo lý ch được truyn ming và đc tng bng trí nh và thiếu h thng ghi chép cht ch. Kinh văn ch nh, hiu và đc nên s không ging nhau.
  6. / Trong giáo hi xy ra lòng tham mt s cá nhân đã tìm cách giành quyn lãnh đo cũng là nguyên nhân gây chia r và phân phái.
Theo nhng nguyên tc y, v mt tng quan các tông phái ca đo Pht s không h có s khác bit mâu thun nhau, mà ngược li còn mang tính b sung cho nhau đ làm cho giáo lý đo Pht được truyn dy ra khp nơi mt cách hiu qu nht, đến vi nhiu người nht và là tôn giáo ít bo đng nht. Hơn 2500 lch s, Pht giáo đã chng minh rng đây là mt tôn giáo ca hòa bình.

II./ CÁC TÔNG PHÁI CHÍNH CA PHT GIÁO VIT NAM:

1./ Thin Tông:
T B Đ Đt Ma là v T th 28 truyn tha t đ nht T Ca Diếp. T n Đ sang Trung Hoa hong dương chánh pháp, Ngài tr thành đ nht T Thin Tông Trung Hoa.
Nhiu thin sư đã sang Vit Nam truyn bá thin tông thi xưa như: Tỳ Ni Đa Lưu Chi, Vô Ngôn Thông, Tho Đường, Nguyên Thiu (t Trung Hoa sang Đng Nai ri ln ra Bình Đnh, Huế truyn bá Thin Tông), Liu Quán Thit Diu.
nước ngoài, có thin sư Nht Hnh rt ni tiếng trong cng đng người Vit hi ngoi và người ngoi quc. Thin sư Nht Hnh có du hc M, vào thp niên 60 thin sư lp dòng tu "Tiếp Hin". Ngài là giám đc Trường Thanh Niên Phng S Xã Hi, thuc vin Đi Hc Vn Hnh. Ngài còn là mt nhà văn ln, hot đng chng chiến tranh và hòa bình Vit Nam đã được nhà lãnh t ca M, Martin Luther king, Jr. đ ngh gii Nobel v Hoà Bình. Thin ca ngài thuc Như Lai Thin.
trong nước có thin sư Thanh T, thuc đoàn Như Lai s gi ca Giáo Hi tăng già Nam Vit, đi thuyết pháp khp các tnh thành. Thin sư Thanh T chuyên ging dy v thin, Ngài đã lp ra nhng tu vin như: Chơn Không, Thường Chiếu, Linh Chiếu... Thin ca Ngài có khuynh hướng T sư Thin.
C hai v thin sư Nht Hnh và Thanh T, thi thp niên 50 và 60 đu có chùa n Quang, và có am tht vùng Bo Lc, tnh Lâm Đng.

2./ Tnh Đ Tông:
Là mt tông phái ly pháp môn nim danh hiu A Di Đà, đ cu được vãng sanh v Tây Phương Cc Lc do Đc Pht A Di Đà là Giáo Ch. Tông này ly Kinh Vô Lượng Th, Quán Vô Lượng Th, và Tiu Bn A Di Đà làm căn bn.
Ngài Tu Vin (334-416) là đ nht T Tnh Đ Tông Trung Hoa, ti Lư Sơn ngài dng chùa Đông Lâm và tr tr ròng rã 30 năm không h xung núi, nơi đây ngài lp ra hi Nim Pht gi là Bch Liên Xã, có 123 người, trong đó có 18 v gi là "Đông Lâm Thp Bát Hin".
min Nam, có cư sĩ Minh Trí thành lp "Tnh Đ Cư Sĩ Pht Hi Vit Nam". T đình đt ti Minh Hưng T s 101 đường Lý Chiêu Hoàng, qun 6, thành ph Sài Gòn (H Chí Minh ngày nay), xây ct năm 1934. Hi này chn phương pháp Phước Hu song tu ly pháp môn nim Pht làm căn bn. Mi chùa thuc hi đu có mt phòng thuc Nam đ ht thuc cha bnh min phí cho đng bào. Ngài Minh Trí được tôn xưng là Giáo ch Tnh Đ Cư S Pht Hi Vit Nam.
Năm 1955, chư Hòa Thượng Chơn M (tr trì chùa Giác Hi Phú Lâm, Ch Ln) cùng Hòa Thượng Chơn Minh (tr trì chùa Giác Chơn, Ch Ln) cùng ông Lý Trung Hiếu (Đc công, S Công Chánh Sài Gòn) đã thành lp Giáo Hi Tnh Đ Tông Vit Nam, tr s đt ti chùa Giác Hi, sau di v Liên Tông T, 145 đường Đ Thám, qun I, thành ph Sài Gòn ( H Chí Minh ngày nay).
Các chùa thuc h phái Non Bng ca Hòa Thượng Thích Thin Phước, t đình Linh Sơn C T trên núi Dinh, gn Th Trn Bà Ra, cũng thuc giáo hi Tnh Đ Tông này, Hòa Thượng Thin Phước đã viên tch năm 1986, nay do ni sư Hu Giác thng lãnh Tăng, Ni ca gn 50 ngôi chùa khp Min Nam và Nam Trung Phn.
Tông môn này thc hành theo pháp môn Nim Pht. Ngoài nhng thi công phu, chp tác, vào 11 gi đêm đu dành riêng mt thi nim Pht A Di Đà.
Chùa Nht Nguyên Bu T Xã Vĩnh Phú (Lái Thiêu), huyn Thun An, tnh Sông Bé ( Bình Dương ngày nay), thì hàng năm đu có t chc Khóa Bá Nht Nim Pht (100 ngày đêm liên tc nim Pht, khai kinh vào đêm mng 7 tháng 8 và hoàn kinh vào đêm 16 rng ngày 17 tháng 11, nhm ngày vía Đc A Di Đà Pht). Mi năm pht t t Biên Hòa, Bình Dương, Tân An, M Tho, Gò Công, Bến Tre, Vĩnh Long, Long Xuyên... đu v đây tham gia khóa Nim Pht.
Quan Âm tu vin, phường Bu Hòa (gn Cu Hang, Biên Hòa), thành ph Biên Hòa, tnh Đng Nai, do ni sư Hu Giác làm vin ch.
Tnh Đ Tông ngày nay có l h phái Non Bng, là mt h phái ln nht có nhiu chùa t min Tây, min Đông và min Trung Vit Nam.

3./ Mt Tông:
Là mt tông phái đc bit, do ba v đi hc gi ca Mt giáo là Thin Vô Úy, Kim Cương Trí, và Bt Không đem Mt giáo t n Đ truyn sang Trung Hoa gi là Mt Tông hay Chơn Ngôn Tông.
Mt Tông có "tam mt", nêu v ý thú thc tin tu hành, khi tu ti Tam Mt Tương ng vi nhau, tc là "Tc thân thành Pht", nghĩa là tay thì kiết n "Thân mt", ming đc chú "Khu mt", ý tr Tam ma đa "Ý mt".
Huế có Mt tông lưu truyn, thp niên 60, Hi Pht Hc Nam Vit có thnh chư Tăng t Huế vào chùa Xá Li làm l Trai Đàn Cu Tế, nhng v Tăng ny đã hành l theo nghi thc Mt Tông Trung Hoa.

4./ Pht giáo Nguyên Thy:
Pht giáo Nguyên Thy tc là Giáo Phái Tiu Tha, kinh đin theo Pali tng, ăn mn mi ngày mt ba ăn vào gi Ng (12 gi trưa) cũng tng kinh và ngi thin.
Phái này do Hòa Thượng H Tông lp ra, ngài tc danh là Lê văn Ging, sanh năm 1893 ti làng Tân An, qun Tân Châu, tnh Châu Đc, ngài có bng Bác sĩ thú y và lp nghip ti Kampuchea. Năm 1936, ngài quyết chí thc hành Lc Đ Ba La Mt. Ngài b tin ra xây trường hc đ dy tiếng Pali, ct mt ngôi chùa Kampuchea đ cho Vit kiu có nơi th Bát quán trai.
Đến năm 1939, theo li thnh cu ca cư sĩ k sư Nguyn văn Hiếu, Ngài H Tông v Tnh Xá Gò Dưa, Th Đc m đo.
Năm 1949 ngài H Tông cùng ông Nguyn văn Hiếu đng ra xây chùa Kỳ Viên T - Jetavana Vihara, s 610 đường Nguyn Đình Chiu, qun 3, thành ph Sai Gon.
Năm 1958 Giáo Hi Pht Giáo Nguyên Thy được thành lp, ngài H Tông gi chc Tăng Thng đu tiên đến năm 1974.
Gíáo Hi Pht giáo Nguyên Thy và Hi Pht giáo Nguyên Thy đu có tham gia thành lp Giáo Hi Pht giáo Vit Nam Thng Nht vào ngày 20 tháng 11 năm 1963 ti chùa Xá Li Sai Gòn.

5./ Giáo Phái Kht Sĩ:
Giáo phái này do T Sư Minh Đăng Quang thành lp. T sư thế danh là Nguyn Thành Đt t Lý Hun, sanh ngày 26 tháng 9 năm Quý Hi (nhm 4-11-1923) ti làng Phú Hu, tng Bình Phú, qun Tam Bình, tnh Vĩnh Long. Mùa Xuân năm 1944, Ngài Hà Tiên tham thin, thâm nhp lý pháp. Đến rm tháng By năm này ch chùa Linh Bu T làng Phú M, tnh M Tho, thnh ngài v tr trì, Ngài khai đo t đó.
Theo tôn ch ca giáo phái này, người Du Tăng kht sĩ: Vi b áo vàng choàng mt bên, đu đi tri, chân đp đt, trong người không gi tin bc, tay bưng bnh bát, nhà sư đi khp no đường đt nước hành đo, hóa duyên.
Năm 1966, Giáo Hi tăng Gìa Kht Sĩ Vit Nam được thành lp, có pháp vin Minh Đăng Quang ngã ba Cát Lái, xa l Biên Hòa. Hi đng lãnh đo trung ương gm Vin Ch Đo do Thượng Ta Giác Nhiên làm Tng Tr S.

6./ Pht Giáo Hòa Ho:
Tông phái này do Đc Huỳnh Giáo Ch khai sáng, Ngài tên tht là Huỳnh Phú S, sinh năm K Mùi 1919, ti làng Hòa Ho, qun Tân Châu, Tnh Châu Đc.
Pht giáo Hòa Ho truyn bá pht giáo trong gii nông dân, tu ti gia, có tôn ch "Hc Pht, Tu Nhân", thc hành t ân: Ân T tiên cha m; Ân Đt Nước; Ân Tam Bo; Ân Đng Bào Nhân loi. Trit đ bài tr mê tính như đt vàng mã, thy bùa, thy pháp ... không ct chùa mi, ch ct Đc Ging đường đ ngày rm, mng mt, tín đ đc Sm ging, đó là nhng li răn dy, khuyến tu ca Ngài theo th văn vn.
Tín đ Pht giáo Hòa Ho cũng quy y tam bo, gi ngũ gii, ăn t trai, thp trai và trường trai, đàn ông đ búi tóc và râu, trong nhà có mt bàn th Cu Huyn tht t, bên trên là tm trn điu, tượng trưng cho tnh đ, ngoài sân có bàn th thông thiên.

Ngun sưu tm sách pht giáo!


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

FOLLOW US