Chủ Nhật, 15 tháng 5, 2022

7 BẬC NHẬN THỨC GIÚP BẠN HỌC TẬP VÀ LÀM VIỆC HIỆU QUẢ


7 BC NHN THC CỦA GIÁO DỤC MỸ
GIÚP BN HỌC TẬP VÀ LÀM VIC HIU QU


Khi bn nâng cao kh năng nhn thc, nhng suy nghĩ cá nhân ca bn, s nh hưởng đến cm xúc ca bn và giúp bn tr nên thông minh hơn, mt yếu t quan trng góp phn to ra thành công trong cuc đi bn.
Ngoài ra biết và hiu thôi chưa đ mà phi biết vn dng các kiến thc đ làm vic mt cách thông minh, sáng to nhm mang li mt kết qu tt nht, nhanh nht, ít tn kém nht.
B.Bloom, mt nhà giáo dc người M đã chia thang nhn thc thành 6 bc. Ngành giáo dc M đã b sung thêm mt bc na là 7 bc và vn dng nhng bc thang này đ giúp sinh viên làm vic hiu qu. Thang cp đ tư duy ca Benjamin S. Bloom (1956), sau khi được điu chnh gi là Thang Bloom tu chính (Bloom’s Revised Taxonomy) gm:

1./ Bc 1 - Biết - Nh (Remembering):
Biết chính là cp đ đu tiên ca nhn thc. Biết là s ghi nh và có kh năng hi tưởng li v mt điu gì đó. Nghĩa là nhng kiến thc trên lp, nhng kiến thc bn hc t sách, t thy, t bn bè, t trên internet … khi bn đã ghi nh được kiến thc thì cũng mi ch là mc thp nht ca bc nhn thc.
Người hc có th nh li các điu đc bit hoc tng quát, trn vn hoc mt phn các quá trình, các dng thc, cu trúc… đã được hc. cp đ này người hc cn nh li đúng điu được học mà chưa cn phi gii thích hay s dng. Ch cn bn nh Trình bày, Nhc li, Mô t, Lit kê…

2./ Bc 2 - Hiu (Understanding):
Hiu tc là nm bt được các nguyên nhân, ngun gc, ca quá trình, ca s vic … ca kiến thc đã được hc. Nghĩa là nhng kiến thc khi được ghi nh vào b não thì người hc phi biết h đang ghi nh cái gì? Nó ra sao? Nó như thế nào?
cp đ nhn thc này người hc cn nm được ý nghĩa ca thông tin, th hin qua kh năng din gii, suy din, liên h. Cn bn biết: Gii thích, Phân bit, Khái quát hóa, Cho ví d, So sánh…

3./ Bc 3 - Vn dng - (Applying):
Khi đã ghi nh và hiu mt vn đ, kiến thc nào đó thì cn phi vn dng được nó vào thc tế. Bn phi nh các phương pháp, cách thc, hiu được nguyên lí hot đng ca lý thuyết và vn dng nó vào mt thc tế.
Người hc có kh năng áp dng thông tin đã biết vào mt tình hung, mt điu kin mi. Vn dng mt đnh lut đ gii thích mt hin tượng; áp dng các công thc, các đnh lí đ gii mt bài toán; thc hin mt thí nghim vy lý hay hóa hc. Biết Vn dng, Áp dng, Tính toán, Chng minh, Gii thích, Xây dng…
4./ Bc 4 - Phân tích - (Analyzing):
Phân tích nghĩa là chúng ta biết chia nh kiến thc thành nhiu phn nhđ có th ch ra các yếu t, các mi liên h, các nguyên tc cu trúc ca chúng và biết tìm ra mi liên h gia các thành phn đó vi nhau. Trước mt phn kiến thc được hc, trước khi vn dng nó, bn phi phân tích mt li, mt hi ca nó, tính phù hp theo hoàn cnh, tính khả thi khi vn dng mt phn kiến thc vào thc tế. Nếu không biết phân tích mà c lao đu vào làm thì rt d b mc sai lm. Biết Phân tích, Lý gii, So sánh, Lp biu đ, Phân bit, H thng hóa…

5./ Bc 5 - Tng hp:
Tng hp là biết liên kết các chi tiết, thành phn thành mt tng th đ có cái nhìn khái quát hơn và toàn din hơn. Khi đã tiến hành áp dng làm mt vic gì đó nh có kiến thc, khi đã hoàn thành, cn tiến hành tng hp li đ có đánh giá tt nht, rút kinh nghim cho nhng ln sau.

6./ Bc 6 - Đánh giá - (Evaluating):
Khi đã tng hp li công vic, bn cn đánh giá mi vic, có kh năng đưa ra nhn đnh, phán quyết ca bn thân đi vi mt vn đ da trên các chun mc, các tiêu chí đã có. Đánh giá là biết nhn xét v các kết qu, hiu qu công vic, thi gian hoàn thành, chi phí hoàn thành, so sánh, phê phán, và gán mt giá tr tương ng, trên cơ s các tiêu chí đã được xác đnh trước.
Biết Đánh giá, Cho ý kiến, Bình lun, Tng hp, So sánh…Phn bin mt nghiên cu, mt bài báo; đánh giá kh năng thành công ca mt gii pháp; ch ra các đim yếu ca mt lp lun.

7./ Bc 7 - Sáng to - (Creating):
Sáng to là kh năng to ra cái mi t nhng cái đã biết, do đó nó là nc thang cao nht mà con người có th đt đến. Năng lc sáng to trước hết tùy thuc vào kh năng phát hin vn đ ca mi người, và năng lc gii quyết vn đ. Đ th phát hin vn đ bt cp, sinh viên cn phi hc quan sát thc tế và to thói quen đi chiếu thường xuyên vi kiến thc đã hc, có kh năng to ra cái mi, xác lp thông tin, s vt mi trên cơ s nhng thông tin, s vt đã có. 
Kết lun: Nhìn vào 7 nc thang ca giáo dc M mi thy giáo dc Vit Nam cn phát huy nhiu hơn kiến thc và thc tp trãi nghim cho sinh viên. Vì phn ln sinh viên Vit Nam hin nay ch dng li bc biết và hiu và hơn mt chút là vn dng. Chính vì thế, khi ra trường phn ln sinh viên đu gp khó khăn trong k năng cũng như trãi nghim thc tế, và phi dành thi gian đ đào to li.
Khi hc mt vn đ trên ging đường thì bn nên ghi chép cn thn, tìm thêm kiến thc sách, báo, Internet đ hiu rõ vn đ hơn, nâng cao kiến thc. Hãy c gng nhn thc mt s vic, vn đ càng sâu càng tt ch đng hc theo kiu con vt đ sau này phi lúng túng khi tiếp xúc vi môi trương thc tế. Đng thi biết vn dng kiến thc vào thc tế bng các thí nghim
thc tin cũng nhm nâng cao hiu biết và k năng ca mình.
Chúc các bn thành công!0 nhận xét:

Đăng nhận xét

FOLLOW US