Thứ Tư, 23 tháng 2, 2022

NGHĨA CỦA CÁC TỪ VIẾT TẮT CEO, CFO, CPO, CCO, CHRO, CMO LÀ GÌ?


CEO, CFO, CPO, CCO, CHRO, CMO LÀ GÌ?
VAI TRÒ & QUYN HN CÁC CHC DANH NÀY NHƯ TH NÀO?Ngày nay trong cuc cách mng công nghip 4.0 thì chúng ta hay gp mt s thut ng ph biến ca mt s chc danh trong các công ty hin đi ngày nay đc bit là các công ty nước ngoài như: CEO, CMO, CFO, CPO, CCO, COO, CHRO
vy các chc danh này là gì? chúng có ý nghĩa như thế nào và vai trò, quyn hn như thế nào?
Chúng ta hãy cùng tìm hiu các thut ng viết tt các chc danh CEO, CFO, CPO, CCO, CHRO, CMO là gì nhé!

  • CEO: viết tt ca t CHIEF EXECUTIVE OFFICER: giám đc điu hành.
  • CFO: viết tt ca t CHIEF FINANCIAL OFFICER: giám đc tài chính.
  • CPO: viết tt ca t CHIEF PRODUCTION OFFICER: giám đc sn xut.
  • CCO: viết tt ca t CHIEF CUSTOMER OFFICER: giám đc kinh doanh.
  • CHRO: viết tt ca t CHIEF HUMAN RESOURCES OFFICER: giám đc nhân s.
  • CMO: viết tt ca t CHIEF MARKETING OFFICER: giám đc marketing.
I./ Vai trò & quyn hn ca CEO:

~**  CEO là gì? CEO là tên viết tt ca Chief Executive Officer. CEO là Giám đc điu hành hay tng giám đc điu hành,… là người có chc v điu hành cao nht ca 1 tp đoàn, công ty hay t chc.

~** CEO là người gi trách nhim quan trng, thc hin điu hành toàn b mi hot đng theo nhng chiến lược và chính sách ca hi đng qun tr (HĐQT). Mt s công ty thì tng giám đc điu hành (CEO) cũng thường là ch tch hi đng qun trị (Chairmain) hoc giám đc điu hành ( Managing Director)

II./ Vai trò & quyn hn ca CFO:

~** CFO là gì? CFO là tên viết tt ca Chief Financial Officer. CFO là Giám đc tài chính, là mt v trí giám đc ph trách qun lý tài chính doanh nghip.

~** CFO ph trách các lĩnh vc như: nghiên cu, phân tích, xây dng các kế hoch tài chính; khai thác và s dng có hiu qu các ngun vn, cnh báo các nguy cơ đi vi doanh nghip thông qua phân tích tài chính và đưa ra nhng d báo đáng tin cy trong tương lai.

CFO có 4 vai trò chính:


1./ Steward:
~** Bo v và gi gìn tài sn ca công ty bng phương pháp qun lý ri ro hiu qu và đm bo tính chính xác các loi s sách.
2./ Operator:
~** Đm bo hot đng tài chính cơ bn hiu qu.
3./ Strategist:
~** Có chiến lược phát trin đng nht hoc gia tăng hiu qu cho chiến lược phát trin chung ca công ty theo tng giai đon.
4./ Catalyst:
~** Duy trì đm bo thm nhun tư tưởng v tư duy tài chính trong trong công ty khi thc hin công vic cũng như trong vic đánh gia, chp nhn ri ro trong công ty.

~** Mt kế toán trưởng thì công vic c th hơn CFO bao gm là giám sát các khía cnh, chc năng kế toán trong công ty. Chu trách nhim lp kế hoch và ch đo các tài khon trong s cái báo cáo tài chính và các h thng kim soát chi phí. Thc hin mt lot các nhim v c th, qun lý và hướng dn công vic cho nhân viên.

~** CFO v mt lý thuyết mà nói phi chu trách nhim v tt c hot đng tài chính ca công ty đm bo hot đng hiu qu và có tính chiến lược bao gm: kế toán, d toán, tín dng, bo him, thuế và toàn b ngân kh trong công ty.

III./ Vai trò & quyn hn ca CPO:

~** CPO là gì? CPO là tên viết tt ca Chief Product Officer. CPO là Giám đc sn xut, là người chu trách nhim cho hot đng sn xut din ra đúng kế hoch.

~** CFO có nhim v da trên năng lc sn xut hin ti ca công ty và các đi tác trong chui cung ng, đáp ng đúng yêu cu v cht lượng sn phm. Qun lý tt c các lao đng trc tiếp, các phòng ban liên quan đ thc hin đúng theo yêu cu sn xut.

IV./ Vai trò & quyn hn ca CCO:

~** CCO là gì? CCO là tên viết tt ca Chief Customer Officer. CCO là Giám đc kinh doanh, là mt chc danh ln và có v trí vô cùng quan trng trong công ty, ch đng sau Giám đc Điu hành (CEO).

~** CCO li là người điu hành toàn b các hot đng bán hàng, tiêu th sn phm, mang v doanh thu và dch v giúp cho ngun lc ca doanh nghip gia tăng theo đà phát trin ca công ty.

V./ Vai trò & quyn hn ca CHRO:

~** CHRO là gì? CHRO là tên viết tt ca Chief Human Resources Officer. CHRO là Giám đc nhân s, là người được cho là qun lý và s dng con người.

~** CHRO là người có nhim v lp ra kế hoch, chiến lược phát trin ngun nhân lc cho công ty, c th hơn là tuyn dng, hun luyn nhng người mà h có th phát huy ti đa năng lc, tính sáng to ca bn thân, to s phi hp đ nhân lc tr thành ngun tài nguyên quý báu và ngày càng ln mnh trong doanh nghip.

VI./ Vai trò & quyn hn ca CMO:

~** CMO là gì? CMO là tên viết tt ca Chief Marketing Officer. CMO là Giám đc marketing – là mt chc v qun lý cao cp, chu trách nhim v marketing trong mt công ty.

~** Thông thường, v trí này s báo cáo trc tiếp kết qu công vic cho tng giám đc (CEO). Vai trò và trách nhim ca CMO liên quan đến vic phát trin sn phm, truyn thông tiếp th, quãng bá, nghiên cu th trường, chăm sóc khách hàng, phát trin kênh phân phi, quan h công chúng, qun tr bán hàng…

~** CMO phi làm vic gii quyết nhiu lĩnh vc chuyên môn phc tp, đòi hi phi có năng lc toàn din v c chuyên môn ln qun lý. Thách thc này bao gm vic x lý nhng công vic hàng ngày, phân tích các nghiên cu th trường k năng, t chc và đôn đc nhân viên thc hin hiu qu công tác marketing ti công ty.

~** CMO đóng vài trò cu ni gia b phn marketing vi các b phn chc năng khác như sn xut, công ngh thông tin, tài chính… nhm hoàn thành mc tiêu chung ca công ty. Hơn thế na, CMO còn là mt nhà tư vn cho CEO trong vic đnh hướng và xây dng chiến lược công ty.

Chúc bn tr thành mt CEO xut sc hoc là 1 trong 7 chc danh trên!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

FOLLOW US