Thứ Tư, 25 tháng 5, 2022

LÝ DO THÀNH LẬP CÔNG TY ĐỂ KHỞI NGHIỆP KINH DOANH


LÝ DO NÊN THÀNH LP CÔNG TY
KHI KHI NGHIP KINH DOANH – START UPKhi nghip- Startup là mt trong nhng giai đon ca s phát trin và hc hi thêm kinh nghim, có người s thành công có người s tht bi, tuy nhiên thng kê cho thy nhng năm qua thì tht bi khi nghip nhiu hơn là thành công. Vic thành lp công ty ca riêng mình thì khá đơn gin nhưng đ nuôi dưỡng nó thì tht s không phi là d dàng, đt bit là nhng năm đu.

Nhiu Bn vì mun kinh doanh khi nghip, đã  thành lp công ty có th lâm vào cnh n nn, phá sn, đi sng xã hi coi như tiêu tan, k c gia đình người thân không còn ngó ngàng. Nhưng vi đam mê và hoài bão mt s người vn b hút vào thế gii khi nghip đ kinh doanh và thành lp Công ty, mt nơi cnh tranh rt khc lit.
Vy khi nào thì bn nên m công ty đ thc hin ước mơ ca mình? Theo kinh nghim ca mình thì nếu bn có ngun vn và kinh nghim hn chế thì đng vi thành lp công ty ngay mà hãy trãi nghim kinh doanh trước bng cách th chn 1 vài sn phm phù hp vi bn. Nhng bn có điu kin kinh tế đ mnh hoc đã có sn phm thì có th m công ty ngay đ thu hút vn hoc nhân tài. Bn có th xem thêm cách chn sn phm kinh doanh t
i đây!.
Và có nhiu lý do đ bn thành lp công ty đ khi nghip kinh doanh như bên dưới:

1./ Thành lp Công ty đ có nhiu kinh nghim:
Nhng gì bn hc được trong sut quá trình thành lp công ty bn làm Giám đc hay CEO, bn s tích lũy nhng kiến thc, k năng và kinh nghim tuyt vi. Kh năng, năng lc ca bn s phát trin theo cp s nhân vì bn dám th nhng th thách khó khăn mà bn s phi vượt qua khi t đng ra kinh doanh cho dù bn có th đt được thành qu hay không. Nhng kinh nghim t vic t làm cho bn thc tế mà chc chn không mt trường nào có th dy cho bn được.
Bn buc phi hc tt c kiến thc đ công ty có th tn ti, t cách cân bng ngân sách, xây dng thương hiu, sn phm, cách đàm phán, giao tiếp, qun tr, nhân s, gây nh hưỡng và vô s các k năng khác… Nhng k năng và kinh nghim này s tr nên vô giá trong sut cuc đi bn.

2./ Thành lp Công ty đ khng đnh quyn lc, đa v xã hi:
Nếu bn đi làm thuê cho dù là chc qun lý cho mt công ty khác thì vic làm bn lo lng là trên răn dưới đe. Nhưng khi bn là ch, làm CEO thì bn s được s t do, t ch, toàn quyn kim soát th hin quyn lc và bên dưới bn đã có nhiu nhân viên ca bn. Ngoài ra đa v xã hi ca bn cũng nâng tm vì bn là Doanh nhân.

3./ Thành lp Công ty đ làm nhiu hưởng nhiu:
Bn s không được tr lương theo tháng na mà bn s được nhn li nhng gì bn xng đáng, vì bn là doanh nhân, làm ch mt Doanh nghip, vic bn n lc phn đu cho ca riêng mình cùng nhng nhân viên sát cánh vi bn s có th nhn được phn thưởng xng đáng hơn nhiu, vi thu nhp không gii hn hoc có th là giàu nếu đi ng ca bn hùng mnh.

4./ Thành lp Công ty để có th làm vic bt c lúc nào bt c đâu:
Bn có th làm vic quán café, nhà hàng, v thăm quê hoc nơi bn đang đi du lch nghĩ mát, bn vn có th làm vic ch cn mang máy tính laptop hoc đin thoi smartphone ca mình là có th giao vic, đc báo cáo ca nhân viên và gii quyết công vic mi nơi. Điu này đúng vi thi đi cách mng công nghip 4.0 bn có th làm ch thi gian và s t do ca mình.

5./ Thành lp Công ty để có kh năng đem thành công cho người khác:
Khi công ty ca bn đi vào hot đng, bn m nhiu đi lý, chi nhánh khp nơi, đó là bn mang li li ích cho khách hàng ca mình, h hp tác và có li nhun t đó thì h thành công bn cũng thành công. T đó mang đến cuc sng m no, nim vui và hnh phúc cho h.

6./ Thành lp Công ty để an toàn trong công vic:
S không bao gi b sa thi, b ct gim nhân s hay cho ngh vic? Vi s nghip m công ty kinh doanh, s an toàn, bn điu khin cuc chơi và không phi lo lng v vic b ra đi, trái li bn phi lo vic tuyn dng thêm nhân viên hoc chn lc nhng nhân viên không phù hp.

7./ Thành lp Công ty đ kết ni – hp tác:
Các doanh nhân là nhng người có ý thc v cng đng, gp g nhau, chia s các câu chuyn và hc hi kinh nghim ca nhau. Khi bn tr thành doanh nhân, vòng tròn quan h ca bn s ngày càng m rng đ có th cùng nhau hp tác đôi bên cùng có li. Ngoài ra đ hp tác được vi các công ty khác bt buc bn phi có công ty riêng đ hp pháp các th tc hp đng kinh tế.

8./ Thành lp Công ty để làm điu tt:
Mc dù không ch doanh nhân mi làm điu tt nhưng đây chc chn là mt vic đáng t hào. Nếu công ty có li nhun Bn có th tài tr cho mt t chc t thin, mt t chc phi li nhun hoc ch đóng góp cho cng đng vi tư cách cá nhân. Đây chc chn là mt trong nhng điu hay nht ca vic tr thành doanh nhân.

9./ Thành lp Công ty đto ra vic làm:
Khi thành lp công ty bn s phi tuyn dng và to ra nhiu vic làm, và bn đang chu trách nhim đi vi thành công ca các nhân viên. Bn s phi lái con thuyn và to công vic, thu nhp cho h và gia đình h cơ hi kiếm sng và hoàn thành nhng gic mơ ca h.

10./ Thành lp Công ty đ to ra sn phm đáp ng cho nhu cu xã hi:
Công ty bn có th to ra nhiu sn phm đáp ng được nhu cu ca người tiêu dùng, sn phm ca bn có giá tr. Hoc sn phm ca bn có th gii quyết vn đ nào đó ca người dân.

11./ Thành lp Công ty để xây dng thương hiu:
Vic thành lp công ty đ bn bt đu xây dng mt thương hiu cho công ty, xây dng thương hiu cho sn phm, xây dng thương hiu cho cá nhân bn.

12./ Thành lp Công ty đhp thc hóa v pháp lý:
Đ kinh doanh, bn không nht thiết phi thành lp doanh nghip. Tuy nhiên vic đu tư kinh doanh buc phi luôn được thc hin dưới mt hình thc pháp lý nht đnh. Bn không th kinh doanh vi tư cách cá nhân lâu dài hoc s b pht dưới nhiu hình thc và mc đ t cnh cáo, pht tin đến truy cu trách nhim hình s.

13./ Thành lp Công ty đđược các ưu đãi v thuế:
Khi kinh doanh dưới hình thc doanh nghip bn s được hưởng các ưu đãi, khuyến khích t Nhà nước nhiu lĩnh vc như tin thuế, tin thuê đt và các chính sách h tr khác. Ưu đãi ln nht có th nói đến là thuế, tc doanh nghip ch có nghĩa v đóng thuế thu nhp doanh nghip khi kinh doanh có lãi, được khu tr, hoàn thuế giá tr gia tăng. Và nếu doanh nghip l thì không phi đóng thuế thu nhp. Ngược li, h kinh doanh phi np thuế khoán trên doanh thu t hot đng kinh doanh, không phân bit trong phn doanh thu đó bn li hay l.

14./ Thành lp Công ty để huy đng vn:
Khi thành lp công ty thì kh năng huy đng vn và chuyn nhượng vn s d dàng hơn và linh hot hơn. Bn có th kêu gi các cá nhân, t chc khác cùng góp vn vào doanh nghip dưới nhiu hình thc đ m rng quy mô, tăng kh năng cnh tranh, sc mnh tài chính trước các đi th. Ngược li, nếu không mun tiếp tc kinh doanh, bn có chuyn nhượng vn góp hoc bán c doanh nghip cho người khác và rút lui d dàng.

15./ Thành lp Công ty để kh năng tn ti lâu dài:
Doanh nghip hoàn toàn tách bit vi ch s hu. Nếu ch s hu doanh nghip không còn tn ti hoc chuyn nhượng vn cho người khác thì doanh nghip vn tn ti và không b nh hưởng. Thc tế không hiếm gp nhng doanh nghip có hàng trăm năm lch s được truyn qua nhiu thế h.

16./ Thành lp Công ty để có uy tín - vị thế:
Vic xây dng doanh nghip vi quy mô, h thng rõ ràng giúp vic qun lý sn xut kinh doanh hiu qu hơn và uy tín trước các đi tác và khách hàng s được nâng lên. Bn s thy phn ln nhng đi tác và khách hàng ca bn s là các doanh nghip.  Nhng đi tượng này cn cng tác vi nhng doanh nghip có b máy t chc chuyên nghip, rõ ràng và có đy đ hóa đơn, chng t theo quy đnh pháp lut.
Vi nhng ưu đim và s cn thiết thành lp doanh nghip nêu trên, nếu bn thy công vic kinh doanh ca mình đang có đà thành công hoc có ngun vn hay kinh nghim thì còn ch gì na. Hãy bt tay vào xây dng và s hu mt doanh nghip ca chính bn. Trước khi m công ty thì bn cũng nên trang b cho mình kiến thc và k năng đy đ nhé, đt bit là kiến thc v qun lý, qun tr nhân s, qun lý đi lý, cách tăng doanh s, xây dng thương hiu, tuyn dng nhân s và đào to, lp  mc tiêu và kế hoch, xây dng chiến lược … và nhiu k năng khác.
Nhng bn có ít vn hay ít kinh nghim thì giai đon đu nên trãi nghim mt mô hình kinh doanh nào đó. Tuy nhiên bn s gp khó khăn trong quá trình qung bá và tìm kiếm khách hàng. Tuy nhiên bn đng lo, hãy trang b cho mình kiến thc, k năng v bán hàng, các kênh phân phi và áp dng. Sau khi bn kinh doanh bt đu có doanh thu và dn n đnh tm t 6 tháng đến 1 năm thì bn hãy bt đu tuyn nhân viên và mnh dn thành l
p công ty cho riêng mình và có th ban đu bn nên khi nghip vi mô hình doanh nghip va và nh SME ( Small Medium Enrerprise).

==>> Mời bạn đọc thêm bài QUY TRÌNH - THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY - DOANH NGHIỆP tại đây!
Chúc bn s hu và phát trin công ty thành công!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

FOLLOW US