Thứ Năm, 28 tháng 12, 2017

NHỮNG NGÀNH NGHỀ THƯỞNG TẾT NGUYÊN ĐÁN 2019 CAO NHẤT


NHNG NGÀNH NGH THƯỞNG TT NGUYÊN ĐÁN 2019 CAO NHT


Theo các chuyên gia d báo mc thưởng Tết năm 2019 không có nhiu đt biến so vi năm 2018. Nhiu doanh nghip đã ch đng dn sc hoàn thành kế hoch, nhim v sn xut trong năm đ đm bo ngun lc tr lương, thưởng Tết cho công nhân lao đng.

Theo các chuyên gia lao đng, lương, thưởng là vn đ khá nhy cm, nhiu doanh nghip đã rút kinh nghim t nhng ln thưởng Tết trước, ngi công b mc thưởng khng hoc thưởng chênh lch quá nhiu vì s gây ra nhng hiu nhm, bc xúc cho người lao đng. Vì vy, hin nay nhiu doanh nghip dàn đu tin thưởng Tết ra các tháng, các quý trong năm. Mc thưởng tháng lương th 13 ch yếu bng mt tháng lương.
Chính sách thưởng Tết và phúc li luôn là vn đ được người lao đng đ cp vào thi đim cui năm. Đi vi doanh nghip, mt chính sách phúc li tt và gói thưởng Tết hp lý được xem là công c hu hiu đ gi chân nhân tài và thu hút nhng ng viên tim năng.
Nhn đnh v mc thưởng trong năm 2019, vi tình hình kinh tế hin nay, mc và tc đ thưởng Tết 2019 ca doanh nghip nói chung s không có nhiu đt biến so vi năm Tết 2018.
D kiến, khi doanh nghip có vn đu tư nước ngoài vn s dn đu bng danh sách s tin thưởng cui năm dành cho người lao đng. Doanh nghip Nhà nước khó có mc cao vì quy đnh tài chính. Theo đó, tng qu lương, qu khen thưởng và phúc li quy đnh ch ti đa 3 tháng tin lương trong c năm.
Nhng doanh nghip có tin thưởng Tết Nguyên đán mc thưởng cao vi vài tháng lương, tp trung ch yếu khi ngành ngh có nhiu li thế như: ngân hàng, tài chính, đa c… 
Theo s liu tng hp t 58 đa phương qua báo cáo ca 25.565 doanh nghip s dng khong gn 4 triu lao đng cho thy, tin lương năm 2018 và tin thưởng nhân dp Tết Nguyên đán năm 2019 ca người lao đng đu tăng đáng k so vi năm 2017. Trong đó, v tin lương năm 2018 bình quân ước đt 7,373 triu đng/tháng, tăng 11,6% so vi năm 2017.
Tin thưởng dp Tết Nguyên đán 2019, 100% s doanh nghip báo cáo có kế hoch thưởng Tết, mc thưởng bình quân khong 1 tháng lương (6,310 triu đng/người), tăng 11,4% so vi năm 2018.
Bên cnh vic thưởng bng tin, hin có nhiu ch s dng lao đng thưởng bng các hình thc như: sn phm do chính doanh nghip sn xut ra, thưởng bng c phiếu, các chuyến du lch hoc chế đ thăng tiến khác... nhm đng viên người lao đng.
Tết K Hi năm 2019, Mt doanh nghip công b mc thưởng Tết 2019 rt khng, đó là An Phát Plastic vi quyết đnh thưởng 900 triu đng cho 1 nhân viên. Mc thưởng này được đánh giá là mc thưởng cao nht cho người lao đng ti Hi Dương, theo thông tin công b ca S Lao đng, Thương binh và Xã hi tnh Hi Dương.
Năm 2018, An Phát Plastic có mc thưởng Tết gn 800 triu đng/người và cũng là mc thưởng Tết cao nht ca Hi Dương.
Trong khi đó, mc thưởng Tết Nguyên đán 2019 cao nht ca doanh nghip trên đa bàn tnh Bc Ninh là 350 triu, mc thưởng cao nht Tết Dương lch là 262 triu đng.
C th, mc thưởng Tết Âm lch cao nht trên đa bàn tnh năm nay là 350 triu đng thuc v mt doanh nghip trong khi có vn đu tư nước ngoài (FDI), Công ty TNHH JHCOS Vina.
Còn mc thưởng Tết Dương lch cao nht là 262 triu đng ca Công ty Gunho Electronics, cũng là mt doanh nghip FDI.

I./ THƯỞNG TT KHU VC TP. H CHÍ MINH:
TP.H Chí Minh, mt đu tàu kinh tế c nước vi nhiu doanh nghip ln cũng có kế hoch thưởng tết dư d so vi năm trước. S Lao đng Thương binh và Xã hi TP.H Chí Minh cho biết, qua kho sát gn 1.900 doanh nghip hot đng trên đa bàn, thưởng Tết năm 2019 tăng so vi năm ngoái.
V mc thưởng Tết Nguyên đán K Hi, mc cao nht là 1 t 170 triu đng, thuc v mt ngân hàng có tr s ti TP H Chí Minh. Mc thưởng bình quân ca các doanh nghip là 10,032 triu đng mt người.
Các ngành như dt may, da giày, đin t...cho biết, doanh nghip đu có tháng lương th 13 cho người lao đng.
Đi vi Tết Dương lch, mc thưởng Tết cao nht ca mt doanh nghip có vn đu tư nước ngoài là 500 triu đng, trong khi mc thưởng trung bình ca khi này là 9,4 triu đng, cao hơn năm ngoái 60%. Mc thưởng bình quân chung ca các doanh nghip là 4,4 triu đng mt người, cao hơn năm trước 28%.

II./ THƯỞNG TT KHU VC HÀ NI:
Mc thưởng trong dp Tết âm lch 2019 cao nht trên đa bàn Hà Ni là 396,1 triu đng thuc khi doanh nghip FDI. 
S Lao đng – Thương binh và Xã hi (LĐ-TB&XH) Hà Ni va có báo cáo tng hp nhanh tình hình lương, thưởng Tết năm 2019 ca các doanh nghip trên đa bàn thành ph. Theo đó, mc thưởng trong dp Tết dương lch năm 2019 ca các doanh nghip thuc Công ty TNHH mt thành viên do nhà nước nm gi 100% vn điu l bình quân là 1,05 triu đng/người, tăng 5,1% so vi năm trước. Doanh nghip có mc thưởng cao nht là 30 triu đng/người.
Đi vi thưởng Tết âm lch năm 2019, mc thưởng bình quân là 3,8 triu đng/người, tăng 3,3% so vi năm trước. Doanh nghip có mc thưởng cao nht là 40 triu đng/người và doanh nghip có mc thưởng thp nht là 800.000 đng/người.
Đi vi khi các công ty có c phn vn góp chi phi ca nhà nước, mc thưởng trong dp Tết dương lch bình quân là 620.000 đng/người. Doanh nghip có mc thưởng cao nht là 12 triu đng/.  Mc thưởng Tết âm lch bình quân là 4 triu đng/người, cao nht là 30 triu đng/người.
khi doanh nghip dân doanh, mc thưởng Tết dương lch bình quân là 660.000 đng/ người, thưởng cao nht là 16.750.000 đng/ người. V mc thưởng Tết âm lch, khi doanh nghip này có mc thưởng bình quân là 4,2 triu đng/người, mc thưởng cao nht là 72 triu đng/ người.
So vi các loi hình doanh nghip trên, khi doanh nghip FDI có mc thưởng Tết cao nht. C th, trong dp Tết âm lch 2019, mc thưởng bình quân ca khi này là 4,8 triu đng/người. Doanh nghip có mc thưởng cao nht là 396,1 triu đng/người.
Riêng v thưởng Tết dương lch, khi này đt bình quân là 600.000 đng/người, mc thưởng cao nht là 60 triu đng/người và thp nht là 300.000 đng/người.

III./ THƯỞNG TT KHU VC ĐÀ NNG:
Tin thưởng Tết Nguyên Đán K Hi năm 2019, đi vi nhóm doanh nghip FDI, tin thưởng cao nht 411.340.000 đng, bình quân là 11.189.000 đng. Đi vi các doanh nghip dân doanh, tin thưởng cao nht 50.000.000 đng.
Đi vi các Công ty TNHH MTV do Nhà nước 100% vn điu l, tin thưởng cao nht 44.000.000 đn, bình quân người qun lý là 9.023.000 đng và người lao đng là 4.953.000 đng. Đi vi các doanh nghip c phn có vn góp ca Nhà nước, tin thưởng cao nht 50.000.000 đng, bình quân người qun lý là 11.133.000 đng và người lao đng 7.216.000 đng.
Vic thc hin chế đ khen thưởng, phúc li… đ đng viên tinh thn làm vic ca nhân viên, đc bit là các nhân viên đt kết qu tt là mt truyn thng văn hóa ca không ít doanh nghip.
Ngoài vic thưởng Tết, mt số Công ty còn t chc các hot đng liên hoan tt niên, khen thưởng toàn Công ty, thăm hi, tng quà cho các nhân viên có hoàn cnh khó khăn, h tr tàu xe cho nhân viên v quê đón Tết…
Chúc bn đón tết vui v bên gia đình.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

FOLLOW US