Thứ Ba, 20 tháng 2, 2018

KHÁI NIỆM TÍN NGƯỠNG LÀ GÌ?


KHÁI NIỆM TÍN NGƯỠNG LÀ GÌ?


Theo báo văn bng pháp lut, ngày 18/11/2016 Quc hi thông qua Lut tín ngưỡng, tôn giáo 2016. Lut tín ngưỡng, tôn giáo quy đnh v quyn t do tín ngưỡng, tôn giáo; hot đng tín ngưỡng, hot đng tôn giáo; t chc tôn giáo; quyn và nghĩa v ca cơ quan, t chc, cá nhân có liên quan đến hot đng tín ngưỡng, hot đng tôn giáo. Lut tín ngưỡng, tôn giáo áp dng đi vi cơ quan, t chc, cá nhân trong vic bo đm và thc hin quyn t do tín ngưỡng, tôn giáo.

ĐNH NGHĨA TÍN NGƯỠNG:
Đnh nghĩa tín ngưỡng được quy đnh ti Khon 1 Điu 2 Lut tín ngưỡng, tôn giáo 2016 (có hiu lc t ngày 01/01/2018) như sau: Tín ngưỡng là nim tin ca con người được th hin thông qua nhng l nghi gn lin vi phong tc, tp quán truyn thng đ mang li s bình an v tinh thn cho cá nhân và cng đng.
Khon 5 Điu 2 Lut Tín ngưỡng tôn giáo 2016 quy đnh: Tôn giáo là nim tin ca con người tn ti vi h thng quan nim và hot đng bao gm đi tượng tôn th, giáo lý, giáo lut, l nghi và t chc.
Khái nim tín ngưỡng t Wikipedia: Theo Wikipedia thì tín ngưỡng là mt nim tin có h thng mà con người tin vào đ gii thích thế gii và đ mang li s bình yên cho bn thân và mi người. Tín ngưỡng còn là th hin giá tr ca cuc sng, ý nghĩa ca cuc sng bn vng và đôi khi được hiu là tôn giáo.
Khái nim tín ngưỡng t Mác – Lênin: Ch nghĩa Mác - Lênin coi tín ngưỡng, tôn giáo là mt loi hình thái ý thc xã hi phn ánh mt cách hoang đường, hư o hin thc khách quan.
Khái nim tín ngưỡng t nhà thn hc: Mt s nhà thn hc xem tín ngưỡng, tôn giáo là nim tin vào cái thiêng, cái huyn bí, đó cha đng nhng yếu t siêu nhiên, nó có mt sc mnh, mt quyn lc to ln có th cu giúp con người khi kh đau và có được hnh phúc và s bình yên.
Khái nim tín ngưỡng t mt Giáo Sư: thut ng tín ngưỡng có th có hai nghĩa. Khi nói đến t do tín ngưỡng, người ta có th hiu đó là nim tin nói chung – tiếng Anh là: belief, lelieve, croyance hay nim tin tôn giáo - tiếng Anh là: belief, believe, croyance riligieuse. Nếu hiu tín ngưỡng là nim tin thì tín ngưỡng có mt phn ngoài tôn giáo, nếu hiu tín ngưỡng là nim tin tôn giáo thì tín ngưỡng ch là mt b phn ch yếu cu thành ca tôn giáo.
Khái nim tín ngưỡng t các hc gi khác: xem tín ngưỡng là tín ngưỡng dân gian vi các nghi l th cúng th hin qua l hi, tp quán, phong tc truyn thng ca dân tc Vit Nam.
Khái nim tín ngưỡng khác cho rng tín ngưỡng là nim tin, s trông cy và yêu quý mt thế lc siêu nhiên mà vi tri thc con người và kinh nghim chưa đ đ gii thích và lý gii được.
Khái nim tín ngưỡng khác: Tín ngưỡng là lòng ngưỡng m mê tín đi vi mt tôn giáo hay mt ch nghĩa nào đó.
Khái nim tín ngưỡng: tín ngưỡng đng nghĩa vi tâm linh hay nim tin thiêng liêng. Tâm linh không phi là tôn giáo, tâm linh ch là kh năng dn ti tôn giáo.
Nhà nước ta cũng phân bit rõ ràng gia tín ngưỡng và tôn giáo. Trong Pháp lnh tín ngưỡng, tôn giáo (năm 2004) có quy đnh như sau: Hot đng tín ngưỡng là hot đng th hin s tôn th t tiên; tưởng nim và tôn vinh nhng người có công vi nước, vi cng đng; th cúng thn, thánh, biu tượng có tính truyn thng và các hot đng tín ngưỡng dân gian khác tiêu biu cho nhng giá tr tt đp v lch s, văn hóa, đo đc xã hi.
Tín ngưỡng không phi là hin tượng mê tín thun tuý theo cách hiu thông thường. S phát trin khoa hc đng nghĩa vi các tôn giáo đang được tái sinh vi mt sc mnh mi, đường như đóng vai trò cân bng cho nhng t thc duy lý ca con người. Tín ngưỡng cũng có quan h vi tri thc và vi tư tưởng, dù đó là nhng lĩnh vc rt khác nhau.
S phát trin ca xã hi, khi tư tưởng ngày mt phong phú lên, vai trò ca tín ngưỡng không nhng không b gim đi, mà ngược li còn tăng lên, gn gũi vi nhiu đi tượng hơn. Con người s to ra các tín ngưỡng mi, ci cách, thay đi mt phn hay cu trúc li nhng tín ngưỡng cũ.

MT S HOT ĐNG TÍN NGƯỠNG TI VIT NAM:
L hi đn Hùng gi t Hùng Vương, UNESCO đã công nhn Tín ngưỡng th cúng Hùng Vương Phú Th là di sn văn hóa phi vt th ca nhân loi.
Vit Nam có nhiu loi hình hot đng tín ngưỡng dân gian như: th cúng t tiên, th anh hùng dân tc, th thành hoàng, th mu, tín ngưỡng phn thc, tín ngưỡng th cúng các t ngh, th cúng ma, cúng thn ca đng bào các dân tc thiu s khu vc min núi phía Bc, th cúng Yang ca đng bào các tc người thiu s Tây Nguyên…
Hot đng tín ngưỡng trong phm vi gia đình, dòng tc, nhiu đa phương: tế l, phúng điếu linh đình, ma chay, gi chp; hot đng xem ngày, kén gi đ c hành các nghi l tang, ma; mi thày cúng lp đàn cúng tế, lp ban th, xem hướng đt m m
Các sinh hot tín ngưỡng chung ca c cng đng như: th thành hoàng làng, th anh hùng dân tc, các danh nhân văn hóa. L khai n đn Trn (Nam Đnh), l hi Đn Gióng (Sóc Sơn, Hà Ni), l hi Phết Hin Quan (Phú Th),… th cúng Trn Hưng Đo, Mu Liu Hnh cùng các Thánh bà, Thánh ông.
Mt s hot đng th t như Đn Bà Chúa kho (Bc Ninh), Ph Dày (Nam Đnh), Đn Kiếp Bc (Hi Dương), Miếu Bà Chúa X (An Giang)…. luôn tràn ngp đ cúng l và gn như nhn nhp quanh năm.
Nói đến sinh hot tín ngưỡng không th không đ cp đến l hi vì tín ngưỡng là phn hn, phn ct, l hi là v bc ca tín ngưỡng. L hi truyn thng cha đng khát vng và là nơi gii ta nhng ước mun tâm linh ca người nông dân trong xã hi xưa.
L hi làng được m trước và sau mi mùa v sn xut nhm thiết lp s cân bng cn thiết trong quan h nhiu chiu gia người và người; gia người và vn vt; người và thn linh; người và vũ tr. Người dân đến vi tín ngưỡng, l hi đ bày t s tôn kính thn linh và mong ước v nhng điu tt lành trong cuc sng, vì vy, l hi truyn thng mang tinh thn hướng thượng cao.
Thc tế nhng năm gn đây, nhiu hot đng l hi truyn thng Vit Nam đang dn b biến dng tn kém, lãng phí, biến trướng thành th trường trc li, la gt. Đã gây tn rt nhiu giy mc ca gii nghiên cu và gây đau đu cho các cơ quan qun lý nhà nước. Vi tâm lý cu may, cu lc ca người đi hi nên l hi tr thành nhng đám đông hn lon tranh cướp lc thánh, thn, mong cu điu li cho bn thân, bt chp s an toàn, nguy him, thm chí c an nguy đến tính mng ca đng loi.


Nguồn: sưu tầm Internet.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

FOLLOW US