Thứ Sáu, 22 tháng 4, 2022

QUY TRÌNH - THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY - DOANH NGHIỆP


QUY TRÌNH - TH TC THÀNH LP CÔNG TY - DOANH NGHIP
KHI KHỞI NGHIỆP - STARTUPSau khi bn quyết đnh khi nghip Startup đ thc hin ước mơ ca mình ri thì bước tiếp theo bn s thành lp mt Công ty hay Doanh nghip cho riêng mình. Chc rng bn đã có kiến thc, sn phm, mt bng, vn và đi nhóm ca mình. Hãy bt tay ngay đ thành lp công ty đ bt đu khi nghip, có th ban đu bn khi nghip vi mô hình doanh nghip va và nh SME
( Small Medium Enrerprise).
Quy trình, th tc bn có th chn la các loi hình doanh nghip đ khi nghip như: thành lp công ty trách nhim hu hn 1 thành viên, công ty trách nhim hu hn 2 thành viên tr lên, công ty c phn, công ty hp doanh, doanh nghip tư nhâ
n.
==>> Mời bạn xem thêm bài  LÝ DO THÀNH LẬP CÔNG TY ĐỂ KHỞI NGHIỆP KINH DOANH tại đây!

==>> Mi bn tham kho các quy trình, th tc thành lp doanh nghip mi và các th tc ban đu khi thành lp công ty như sau:


I./ H SƠ THÀNH LP CÔNG TY:


1./ La chn loi hình doanh nghip:
Bn cn cân nhc trước khi tiến hành la chn làm th tc thành lp Công ty, la chn loi hình ca t chc sao cho phù hp vi mô hình kinh doanh gm: Thuế, trách nhim cá nhân, kh năng d dàng sang nhượng, b sung hoc thay thế ch s hu mi và kỳ vng ca nhà đu tư.
Hin nay Vit Nam, có 5 loi hình doanh nghip ph biến bn có th la chn: Công ty trách nhim hu hn 2 thành viên tr lên, Công ty trách nhim hu hn 1 thành viên, công ty c phn, công ty hp danh và doanh nghip tư nhân.
Nếu bn mt mình s hu: hãy thành lp Công ty trách nhim hu hn 1 thành viên, bn là s hu và là Giám Đc.
Nếu có đng s hu hay nhiu người s hu hùn vn thì: bn thành lp Công ty trách nhim hu hn 2 thành viên tr lên.
Nếu có đng s hu hay nhiu người s hu hùn vn mà bn có kế hoch chuyn nhượng công ty d dàng sau này, hay lên sàn chng khoáng sau này, hay kêu gi vn thêm sau này thì bn hãy thành lp Công ty c phn.

2./ Chun b giy t liên quan:
Chun b bn sao y công chng CMND hoc h chiếu ca các thành viên ( đi vi loi hình Công ty trách nhim hu hn), các c đông ( đi vi loi hình công ty c phn). Lưu ý: Bn sao y công chng CMND chưa quá 3 tháng, thi hn CMND chưa quá 15 năm.
Vic chn la ai s là thành viên, c đông ca công ty s do ch doanh nghip quyết đnh, tuy nhiên s lượng thành viên và c đông s được quy đnh bi loi hình doanh nghip.

3./ Đt tên công ty:
Tên doanh nghip phi viết được bng tiếng Vit, tiếng Anh ( như Công ty mình là Công ty trách nhim hu hn Be The Rich), có th kèm theo ch s và ký hiu, phi phát âm được và có ít nht hai thành t là loi hình doanh nghip và tên riêng. tt nht bn lên la chn đt tên công ty ngn gn, d nh, d phát âm.
Tên công ty không trùng lp hoàn toàn vi các công ty đã thành thành lp trước đó trên toàn quc, quy đnh ti Điu 42 ca Lut doanh nghip 2014. Đ xác đnh tên công ty mình d kiến đt có b trùng vi nhng công ty khác không, bn có th truy cp vào vào website: www.dangkykinhdoanh.gov.vn đ kim tra.

4./ Xác đnh đa ch công ty:
Tr s chính ca doanh nghip có th là nơi thuê hay là nhà thuc s hu ca ch Doanh nghip, là đa đim liên lc ca doanh nghip trên lãnh th Vit Nam, có đa ch được xác đnh gm: s nhà, ngách, hm, ngõ ph, ph, đường hoc thôn, xóm, p, xã, phường, th trn, huyn, qun, th xã, thành ph thuc tnh, tnh, thành ph trc thuc trung ương. Nơi nếu có xác đnh đa ch rõ ràng thì các bn hoàn toàn có th đt đa ch tr s chính ca doanh nghip đ kinh doanh.
Riêng chung cư có chc năng đ thì không được phép đt đa ch tr s công ty, tuy nhiên mt s trung tâm thương mi/chung cư thì ch đu tư có xin chc năng kinh doanh cho nhng khu xác đnh thì được đt tr s Công ty.

5./ Xác đnh ngành ngh kinh doanh ca công ty:
Ngành ngh kinh doanh phi khp theo mã ngành cp 4 trong h thng ngành ngh kinh tế quc gia. Đi vi nhng ngành ngh có điu kin phi tha mãn các điu kin theo quy đnh ca pháp lut đ được thành lp như: điu kin v chng ch hành ngh, điu kin v giy phép con, điu kin v vn pháp đnh….

6./ Xác đnh vn điu l:
Vn điu l là s vn do các thành viên, c đông góp hoc cam kết góp trong mt thi hn nht đnh và được ghi vào Điu l công ty. Vn điu l nh hưởng đến mc thuế môn bài mà doanh nghip phi đóng sau này như sau:
Nếu vn điu l trên 10 t đng mc thuế môn bài: 3 triu đng/1 năm.
Nếu vn điu l t 10 t đng tr xung mc thuế môn bài: 2 triu đng/ 1 năm.

7./ Xác đnh chc danh người đi din theo pháp lut ca công ty:
V chc danh người đi din theo pháp lut ca công ty nên đ chc danh người đi din là giám đc / tng giám đc.

II./ CHUN B SƠ THÀNH LP DOANH NGHIP MI:


Sau khi chun b đy đ nhng thông tin cn thiết đ thành lp Doanh Nghip thì chúng ta tiến hành son tho h sơ th tc thành lp công ty và np lên s Kế Hoch & Đu Tư.

1./ H sơ th tc thành lp công ty:

a./ H sơ thành lp Công ty trách nhim hu hn 1 thành viên:
 1. Giy đ ngh đăng ký kinh doanh do đi din pháp lut công ty ký (theo mu qui đnh).
 2. D tho điu l Công ty trách nhim hu hn 1 thành viên người đi din theo pháp lut ký tng trang (1 bn).
 3. Bn sao hp l chng minh nhân dân hoc h chiếu ca người đi din pháp lut công ty (CMND công chng chưa quá 3 tháng, thi hn CMND chưa quá 15 năm).
b./ H sơ thành lp Công ty trách nhim hu hn 2 thành viên tr lên:
 1. Giy đ ngh đăng ký kinh doanh do đi din pháp lut công ty ký (1 bn theo mu qui đnh).
 2. D tho điu l Công ty trách nhim hu hn 2 thành viên tr lên được tt c các thành viên và người đi din theo pháp lut ký tng trang (1 bn).
 3. Danh sách thành viên ( 1 bn).
 4. Bn sao hp l chng minh nhân dân hoc h chiếu ca các thành viên (đi vi thành viên là cá nhân). ( CMND công chng chưa quá 3 tháng, thi hn CMND chưa quá 15 năm).
 5. Đi vi thành viên là t chc: Bn sao hp l Quyết đnh thành lp, GCNĐKKD hoc giy t tương đương khác.
c./ H sơ thành lp công ty c phn:
 1. Giy đ ngh đăng ký kinh doanh.
 2. D tho Điu l công ty.
 3. Danh sách c đông sáng lp công ty c phn.
 4. Bn sao hp l chng minh nhân dân hoc h chiếu đi vi c đông sáng lp là cá nhân; (CMND công chng chưa quá 3 tháng, thi hn CMND chưa quá 15 năm).
 5. Đi vi c đông sáng lp là t chc: Bn sao hp l Quyết đnh thành lp, GCNĐKKD hoc giy t tương đương khác.
2./ Np h sơ:
Np h sơ đến Phòng đăng ký kinh doanh, S Kế Hoch và Đu Tư cp tnh hoc Thành Ph, nơi doanh nghip đt tr s chính (theo Điu 25 Ngh đnh 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010).
Người đi din pháp lut ca công ty có th y quyn cho người khác đi np thay, nếu có giy y quyn hp l (Điu 9 - Thông tư s 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 ca B Kế hoch và Đu tư).
Sau 03 ngày làm vic k t ngày tiếp nhn h sơ, nếu h sơ ca bn hp l bn s được cp Giy chng nhn đăng ký doanh nghip.

III./ CÔNG B NI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIP TRÊN CNG THÔNG TIN QUC GIA:

Sau khi được cp Giy chng nhn đăng ký doanh nghip, doanh nghip phi đăng b cáo thông báo công khai trên Cng thông tin quc gia v đăng ký doanh nghip theo trình t, th tc và phi tr phí theo quy đnh. Ni dung công b bao gm các ni dung Giy chng nhn đăng ký doanh nghip và thông tin v ngành ngh kinh doanh ca công ty.
Thi hn doanh nghip cn thc hin đăng b cáo trên cng thông tin quc gia trong thi hn 30 ngày k t ngày được cp Giy chng nhn đăng ký doanh nghip.
Nếu doanh nghip không công b thông tin đăng ký doanh nghip đúng hn s b pht t 1.000.000 đng – 2.000.000 đng và phi khc phc hu qu (Theo quy đnh ti Điu 26, Ngh đnh 50/2016/NĐ-CP có hiu lc ngày 15/07/2016 quy đnh v x pht vi phm hành chính trong lĩnh vc kế hoch và đu tư).

IV./ TH TC KHC VÀ PHÁT HÀNH MU DU PHÁP NHÂN:


Sau khi có giy chng nhn đăng ký Doanh Nghip, Doanh Nghip tiến hành th tc khc du pháp nhân – du công ty và đăng ti mu du lên cng thông tin quc gia.
Hin nay, theo quy đnh ca Lut Doanh nghip 2014 đang có hiu lc năm 2015. Doanh nghip có quyn quyết đnh v hình thc, s lượng và ni dung con du ca doanh nghip. Ni dung con du phi th hin nhng thông tin sau đây:
 • Tên doanh nghip.
 • Mã s doanh nghip.


V./ TH TC SAU KHI THÀNH L
P CÔNG TY:


Sau khi đã có giy chng nhn đăng ký doanh nghip + mã s thuế + con du, ch doanh nghip cn thc hin mt s th tc sau:

1./ Treo bng hiu:

Treo bng hiu công ty ti cng tr s chính ca doanh nghip, vi ni dung bng hiu công ty gm:
 • Tên doanh nghip.
 • Mã s doanh nghip.
 • Đa ch công ty.

2./ Mua token ( Ch ký s) khai thuế qua mng đin t:
Ch ký s là dng ch ký đin t, da trên công ngh mã hóa công khai. Nó đóng vai trò như ch ký đi vi cá nhân hay con du đi vi doanh nghip và được tha nhn v mt pháp lý.
Mi tài khon s dng đu có mt cp khóa bao gm: Khóa Công khai và Khóa Bo mt. Khóa Công khai dùng đ thm đnh Ch ký s, xác thc người dùng ca Ch ký s. Khóa Bo mt dùng đ to Ch ký s.
Vic áp dng Ch ký s đã gim thiu chi phí công văn giy t theo li truyn thng, giúp các doanh nghip d dàng hơn trong hành lang pháp lý, giao dch qua mng vi Cơ quan Thuế, Hi quan, Ngân hàng đin t.

3./ Np t khai thuế môn bài:
Thi hn np t khai: Nếu Doanh nghip chưa hot đng ngay thì trong vòng 30 ngày k t ngày Doang nghip có giy đăng ký kinh doanh. Nếu hot đng ngay thì doanh nghip phi np ngay trong tháng Doanh nghip có giy đăng ký kinh doanh. Nếu chm np t khai l phí môn bài s b pht theo thông tư 166/2013/ TT-BTC ca b tài chính.

4./ Mc np thuế môn bài:
Mc thuế môn bài là 2.000.000 đng/ năm nếu vn điu l t 10 t tr xung.
Mc thuế môn bài là 3.000.000 đng/ năm nếu vn điu l trên 10 t.
Nếu doanh nghip mi thành lp sau ngày 01/07 thì thuế môn bài ca năm đó ch phi đóng 50% mc c năm.
Thi hn np thuế môn bài: Năm đu thành lp: trong vòng 30 ngày sau khi có giy đăng ký kinh doanh và đã np t khai môn bài; Các năm tiếp theo: Trước ngày 30/01 hàng năm. Nếu np chm tr s b pht theo thông tư 130 /2016 TT-BTC ca b tài chính.

5./ M tài khon ngân hàng:
Ch Doanh nghip m tài khon ngân hàng ca công ty + np thông báo tài khon ngân hàng lên s Kế Hoch Đu Tư + kích hot bước 1, bước 2 np thuế đin đin t.

6./ Khai thuế:
Khai thuế ban đu ti chi cc thuế qun huyn nơi qun lý công ty.
H sơ bao gm:
 1. Bn sao y công chng giy chng nhn đăng ký doanh nghip ( 2 bn).
 2. Bng đăng ký phương pháp trích khu hao tài sn c đnh ( 2 bn).
 3. Công văn v vic đăng ký thc hin hình thc, chế đ kế toán, hóa đơn ( 2 bn).
 4. Quyết đnh b nhim giám đc.
 5. Quyết đnh b nhim kế toán.
 6. Đơn đ ngh đt in hóa đơn đt in (Mu 3.14 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC) ( 2 bn).
Sau khi chun b xong h sơ, Doanh Nghip np ti chi cc thuế qun huyn qun lý doanh nghip sau đó cơ quan thuế s ra phiếu hn tr kết qu Chp thun đt in hóa đơn cho doanh nghip.
Trong khon thi gian này cơ quan thuế s xung kim tra tr s công ty xem Doanh Nghip có đ điu kin đ đt in hóa đơn hay không.
Đ đ điu kin đt in hóa đơn Doanh nghip cn làm các vic sau: Treo bin ti tr s chính; Chun b hp đng thuê nhà hay thuê văn phòng; Giy chng nhn đăng ký doanh nghip; Con du ca doanh nghip; Thông báo chp thun áp dng phương pháp tính thuế giá tr gia tăng theo phương pháp khu tr; B trí 1  bàn làm vic ti văn phòng làm vic đ th hin doanh nghip có hot đng; Nhân viên/ Người đi din theo pháp lut đ tiếp cán b đi din cơ quan thuế.

7./ In và phát hành hóa đơn Gía Tr Gia Tăng cho doanh nghip:
Sau khi ly kết qu chp thun cho phép đt in hóa đơn Gía Tr Gia Tăng ca cơ quan thuế, Doanh nghip tiến hành đt in hóa đơn Gía Tr Gia Tăng và nh làm th tc np thông báo phát hành hóa đơn Gía Tr Gia Tăng + hóa đơn mu ( liên 2) trên mng tng cc thuế ti website: www.nhantokhai.gdt.gov.vn, trước khi s dng. Doanh nghip bt buc dán "hóa đơn mu liên 2" ti tr s công ty.

8./ Hoàn tt:
Các điu kin kinh doanh khác đi vi các ngành ngh kinh doanh có điu kin.

VI./ KT QU SAU KHI ĐĂNG KÍ THÀNH LP DOANH NGHIP:

Sau khi hoàn tt các bước th tc thành lp doanh nghip s bao gm:
 1. Giy phép đăng ký kinh doanh.
 2. Mã s thuế doanh nghip.
 3. Con du pháp nhân doanh nghip.
 4. Điu l công ty ( B cáo thành lp, Giy chng nhn vn góp, s đăng ký thành viên, đơn đăng ký kinh doanh, điu l công ty).
 5. Hoá đơn GTGT.
 6. Thông báo v vic s dng hóa đơn đt in.
 7. Thông báo m tài khon ngân hàng lên s KH&ĐT.
 8. Bng đăng ký phương pháp trích khu hao tài sn c đnh.
 9. Thông báo v vic chuyn đi phương pháp tính thuế GTGT ca người np thuế.
 10. Thông báo xác nhn np h sơ thuế đin t.
 11. Thông báo phát hành hóa đơn.
 12. Giy chng nhn s dng chng thư s.
 13. Token Khai thuế qua mng ( Ch ký s).
Lưu ý: Trước ngày 01/07/2015 trong giy chng nhn đăng ký doanh nghip có th hin ngành ngh kinh doanh ca doanh nghip. Sau ngày 01/07/2015 trong giy chng nhn đăng ký doanh nghip không còn th hin ngành ngh kinh doanh ca doanh nghip na.
Nhng tài liu cn thiết đ doanh nghip đi vào hot đng như trên giúp bn biết và làm đúng pháp lut tránh nhng rc ri v sau. Bn có th nh mt công ty tư vn và làm h vic thành lp Công ty cũng như làm h các báo cáo thuế hàng tháng v sau, cũng như các cp biu mu, hp đng, văn bn pháp lut thuế, kế toán, lao đng theo yêu cu, tư vn v lut thuế, kế toán, bo him… trong sut quá trình hot đng ca doanh nghip.
Chúc bn thành lp cho mình mt hoc nhiu Công ty riêng!0 nhận xét:

Đăng nhận xét

FOLLOW US