Thứ Năm, 21 tháng 4, 2022

NGHỆ THUẬT QUẢN TRỊ NHÂN SỰ DÀNH CHO CEO


KIN THC QUN TR NHÂN S DÀNH CHO CEO

CEO - CHIEF EXECUTIVE OFFICER


Theo Tạp chí Havard Business Review (HBR), có khong 40% tân CEO tht bi trong vòng 18 tháng đu sau khi nhm chc. Làm sao đ mt CEO có th gây tm nh hưởng vi đi ng nhân s. CEO mun công ty n đnh, phát trin thì phi có Kiến thc K năng v Qun tr Nhân s.

Tht vy, mt trong nhng yếu t quan trng quyết đnh s thành bi ca công ty là người lãnh đo - CEO, người qun tr biết cách tuyn chn, thu hút và s dng nhân tài đúng cách. Thc tế cho thy có nhiu doanh nghip đang thiếu ht nhân s có trình đ chuyên môn cao. Ch vì người lãnh đo, qun lý không biết cách thu hút nhân tài.
Bên cnh đó, vic không biết cách tuyn dng, sp xếp, loi b nhân s dn đến tình trng người tha vn tha, người thiếu vn thiếu, khng hong, lao đao vì không có nhân s làm được vic.
Mi vic ca Qun tr Nhân s bt đu t ch Tuyn dng. Sau Tuyn dng có th là Dy hay đào to hoc Dùng hoc Gi hoc Thi tùy tình hung.

1./ Hiểu rõ cơ cấu tổ chức con người và to nim tin:
Công vic quan trng mà b phn nhân s cn phi làm là giúp CEO hiu rõ cơ cu t chc ca công ty và làm quen vi văn hóa công ty, các giá tr ct lõi, v cách ng x và gii quyết công vic. Nhiu công ty ln có nhng giá tr văn hóa được xem là bt biến theo thi gian.
CEO cn hiu được các vai trò khác nhau ca b phn nhân s trong t chc và xác đnh cách b phn này có th giúp mình hi nhp nhm to ra nim tin và s tín nhim t đi ngũ nhân lc ca công ty, là cơ s đ nhân viên có nim tin vng chc hơn vào tương lai ca doanh nghip và là mt ngun đng viên h rt ln.
CEO cũng cn phi hiu được tâm tư tình cm, nguyn vng tht s và các mc tiêu, các ý kiến đóng góp ca nhân viên. Thường phi mt t 3-6 tháng đ mt CEO làm được điu này.
CEO cn phi hiu được thc trng ca doanh nghip, t nhng ngun lc như: bng cân đi kế toán, báo cáo thu nhp, doanh thu, các mc tiêu trong quá kh và kết qu thc hin các mc tiêu này, yếu t con người: các nhn thc, quan nim ca nhân viên.

2./ Xây dng qun lý cp cao:
Giám đốc tài chính (CFO), giám đc kinh doanh (CPO) và Giám đốc nhân sự (CHRO) được coi là nhng cánh tay hỗ trợ đc lc nhất cho CEO đ tìm hiu v công ty, nhm xây dựng một mạng lưới nhân s quản lý cấp cao tốt hơn để yên tâm tin cậy và giao phó. Nếu công ty nh thì các trưởng phòng (Manager) s là nhng tr ct cho CEO.

3./ Ổn định cơ cấu tổ chức nhân sự:
CEO cn đánh giá các cá nhân làm không tt công vic hoc không phù hp và đưa ra quyết đnh sm đ có phương án đào to, gi hay đào thy. S chm tr trong vic thay đi b máy nhân s có th làm nh hưởng ln đến hiu qu hot đng ca Doanh nghiệp.
Trong mt s trường hp, mt CEO được tuyn dng t bên ngoài theo s chn la t ch tch hi đng qun tr, vì công ty đang tn ti nhiu vn đ mà cn phi có mt nhân t mi vi phong cách lãnh đo và tm nhìn mi thì mi hy vng gii quyết được và n đnh li được.

4./ Tái cu trúc Nhân S:
Đ tìm nhân viên phù hp vi công ty thì CEO cn thc hin vic qun tr nhân s theo quy trình: Tuyn – Đào to – Dùng – Gi – Thi:
Mi vic ca Qun tr Nhân s bt đu t ch Tuyn dng, nhm tìm ra được nhng người phù có trình đ và chuyên môn, thái đ hp vi mong mun ca công ty đ làm được vic và gn bó.
Đào to là làm sao đ nhân viên yêu t chc, biết cách làm vic ti ưu, đào to cho nhân viên văn hóa công ty đ hòa nhp. Đào to các k năng cn thiết đ nhân viên làm vic tt, phù hp, phát huy hết công sc và hiu qu.
Dùng người thì c gng dùng đúng người đúng vic, tránh lãng phí ngun nhân lc.
Gi là biết cách đ cho nhân viên trung thành, cng hiến hết sc mình cho công ty, có phương pháp đ gi chân nhng người tài gii. Nhà qun tr nhân s phi biết cách khích l, đng viên và gi chân nhân tài, khiến nhng người gii  hài lòng mà không ri khi công ty.
Thi là đào thi nhng người không phù hp, nhng nhân viên có thái đ không tt, gian di, không trung thành, không hp tác.

5./ Xây dựng chiến lược nâng tm nhân s:
To môi trường phát huy năng lc, kh năng sáng to ti đa cho nhân viên. To bi cnh giúp nhân viên dc toàn tâm, toàn ý, toàn chí, toàn lc.
Chn người v làm vic và đào to người có kh năng lên làm lãnh đo.
Thường xuyên t chc đào to nâng cao k năng và kiến thc cho nhân viên.
Chính sách khen thưởng cho toàn công ty, bôi trơn cho toàn h thng, có lộ trình thăng tiến cho nhân viên. Khích l, đng viên nhân viên kp thời, to la truyn cm hng và duy trì đng lc làm vic cho toàn công ty.
Hướng nhân viên t giác làm vic đ tiến ti t đng hóa doanh nghip.
Hun luyn tt c nhân viên nói lên s tht ti nơi làm vic. Bi vì, s tht là văn hóa ca mi công ty ln.
Gieo ý thc cho nhân viên v công vic kinh doanh, s nghip và cuc sng nói chung. Đây là vic thường xuyên mi ngày ch không phi cuc kho sát hng năm.
Liên kết toàn nhân viên cùng chung đnh hướng, mc tiêu vi công ty.
Vi nhân viên thì phi đi x cùng hp tác và to dng, ch tuyt đi không phi xin cho. Công ty cũng là gia đình th hai trong Văn hóa doanh nghip.
Tóm li CEO là người luôn truyn cm hng cho nhân viên cho toàn b công ty. Luôn không ngng ci tiến, ng dng công ngh trong công tác qun lý đ giúp tiết kim thi gian và đt được hiu qu cao trong công vic. Tuyn dng, đào to, gi, thi chính là bí quyết đ làm nên đi ngũ nhân lc cht lượng cao nhm đáp ng được s phát trin ca doanh nghip.
Chúc bn là mt CEO, qun tr nhân s tài ba!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

FOLLOW US