Chủ Nhật, 1 tháng 5, 2022

KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÒ CỦA QUẢN TRỊ NHÂN SỰ


QUN TR NHÂN S LÀ GÌ
VAI TRÒ CA QUN TR NHÂN SNhân s là mt trong các ngun lc quan trng quyết đnh đến s tn ti và phát trin ca bt kỳ mt doanh nghip nào. Vì vy vn đ nhân s luôn được quan tâm hàng đu ca các Doanh nghip.
Khi nói đến mt doanh nghip, mt giám đc hay CEO điu hành làm công ty thua l, thì nguyên nhân có th không phi do thiếu vn, thiếu trang thiết b, thiếu mt bng, thiếu nguyên liu... mà có th CEO không đ năng lc điu hành công vic và thiếu s trang b v kiến thc qun tr nhân s hoc thiếu kinh nghim trong chiến lược con người, s thiếu thn v cht lượng và sc mnh ca nhà qun tr, không biết cách khai thác ngun nhân s và s lãng phí v các ngun nhân lc.
Ngày nay mun làm được thành đt trong kinh doanh thì cn phi biết s dng nhân tài, phi biết khai thác ngun nhân lc và phi hp s hot đng ca con người trong hot đng sn xut kinh doanh. Tuy nhiên qun tr nhân s là mt công vic hết sc khó khăn và phc tp, bi vì nó đng chm đến nhng con người c th vi nhng hoàn cnh và nguyn vng khác nhau, s thích, cm xúc và văn hóa riêng bit.

I./ Qun tr nhân s là gì?

Có rt nhiu cách phát biu khác nhau v qun tr nhân s:
Theo giáo sư người M Dimock “Qun tr nhân s bao gm toàn b các bin pháp và th tc áp dng cho nhân viên ca mt t chc và gii quyết tt c các trường hp xy ra có liên quan ti mt loi công vic nào đó”.
Còn giáo sư Felix Migro thì cho rng: “Qun tr nhân s là mt ngh thut chn la nhân viên mi và s dng các nhân viên cũ sao cho năng sut và cht lượng công vic ca mi người đu đt mc ti đa có th”.
Vy qun tr nhân s được hiu là mt trong các chc năng cơ bn ca quá trình qun tr, gii quyết tt c các vn đ liên quan ti con người gn vi công vic ca h trong bt c t chc nào.
Qun tr nhân s là mt hot đng va mang tính khoa hc va mang tính ngh thut vì qun tr nhân s là mt lĩnh vc gn bó nhiu đến văn hoá t chc và cha đng nhiu giá tr nhân văn hơn bt c mt lĩnh vc qun tr nào khác.
Qun tr nhân s là mt hot đng ca qun tr doanh nghip, là quá trình t chc ngun lao đng cho doanh nghip, là phân b s dng ngun lao đng mt cách khoa hc và có hiu qu trên cơ s phân tích công vic, b trí lao đng hp lý, trên cơ s xác đnh nhu cu lao đng đ tiến hành tuyn dng nhân s, đào to và phát trin nhân s, đánh giá nhân s thông qua vic thc hin.
Chc năng qun tr ngun nhân s liên quan đến các công vic hoch đnh nhân s, tuyn m, chn la, hướng dn, đào to, hun luyn và phát trin ngh nghip ca  nhân viên. Nhân s phi gn lin vi t chc, vi vic sp xếp con người vào nhng v trí nht đnh trong b máy t chc đ đm bo kh năng qun tr, điu hành được doanh nghip c hin ti ln tương lai.
Qun tr nhân s là mt trong nhng chc năng cơ bn ca quá trình qun tr, bi con người bao gi cũng là yếu t quan trng nht ca mt doanh nghip. Do đó, vic la chn, sp xếp con người có năng lc, phm cht phù hp vi các v trí trong b máy t chc là nhim v hàng đu ca nhà qun tr.
Mi quan h công vic và con người là công vic phi phù hp: đó là quá trình b trí nhân viên phù hp, đáp ng vi yêu cu công vic. Nhng nhà qun tr nhân s gii là người phát hin ra nhng k năng ca nhân viên, hiu biết v tính khí ca nhân viên, đim mnh, đim yếu ca nhân viên đ b trí phù hp vi yêu cu tiêu chun công vic. Mt khi con người được sp xếp, b trí tương xng vi công vic s giúp cho doanh nghip thc hin vi hiu qu cao và đt được s tha mãn ca nhân viên, duy trì được nhng nhân viên có hiu qu mc cao.

II./ Chc năng cơ bn ca qun tr bao gm:

  1. Chc năng hoch đnh.
  2. Chc năng t chc.
  3. Chc năng lãnh đo.
  4. Chc năng kim tra.
Qun tr nhân s chính là vic thc hin chc năng t chc ca qun tr căn bn, bao gm các ni dung cơ bn sau đây:

  1. Phân tích công vic.
  2. Tuyn dng nhân viên.
  3. Đào to và nâng cao năng lc chuyên môn cho nhân viên.
  4. Nâng cao hiu qu s dng lao đng thông qua vic s dng h thng kích thích vt cht và tinh thn đi vi nhân viên.
Vì vy, vic qun tr nhân s là qun tr tài nguyên nhân s cùng vi vic phân tích công vic, tuyn dng, nhân viên, đào to và nâng cao năng lc chuyên môn nhm nâng cao hiu qu s dng lao đng 1 cách tt nht đ thc hin mc tiêu ca t công ty.

III./ Vai trò ca qun tr nhân s:
Mt công ty hot đng tt hay không hot đng tt, thành công hay không thành công chính là lc lượng nhân s ca nó, nhng con người c th vi lòng nhit tình và óc sáng to. Mi th còn li như: máy móc thiết b, ca ci vt cht, công ngh k thut đu có th mua được, hc hi được, sao chép được, nhưng con người thì không th. Vì vy có th khng đnh rng qun tr nhân s có vai trò thiết yếu đi vi s tn ti và phát trin ca doanh nghip .
Trong doanh nghip qun tr nhân s thuc chc năng chính ca nhà qun tr, giúp nhà qun tr đt được mc đích thông qua n lc ca người khác. Các nhà qun tr có vai trò đ ra các chính sách, đường li, ch trương có tính cht đnh hướng cho s phát trin ca doanh nghip. Còn người thc hin các đường li chính sách mà nhà qun tr đ ra là các nhân viên tha hành, kết qu công vic hoàn thành tt hay không ph thuc rt nhiu vào năng lc ca nhân viên.
Qun tr nhân s góp phn vào vic gii quyết các mt kinh tế xã hi ca vn đ lao đng. Đó là mt vn đ chung ca xã hi, mi hot đng kinh tế nói chung đu đi đến mt mc đích sm hay mun là làm sao cho người lao đng hưởng thành qu do h làm ra.
Qun tr nhân s gn lin vi mi t chc, bt kỳ mt cơ quan t chc nào cũng cn phi có b phn nhân s. Qun tr nhân s là mt thành t quan trng ca chc năng qun tr, nó có gc r và các nhánh tri rng khp nơi trong mi t chc. Qun tr nhân s hin din khp các phòng ban, bt c cp qun tr nào cũng có nhân viên dưới quyn vì thế đu phi có qun tr nhân s. Cung cách qun tr nhân s to ra bu không khí văn hoá cho mt doanh nghip. Đây cũng là mt trong nhng yếu t quyết đnh đến s thành bi ca mt doanh nghip .
Qun tr nhân s có vai trò to ln đi vi hot đng kinh doanh ca mt doanh nghip, nó là hot đng b sâu chìm bên trong doanh nghip nhưng li quyết đnh kết qu hot đng kinh doanh ca doanh nghip .
Tóm li: mt doanh nghip phát trin mnh m, có v trí trên thương trường cn phi có mt đi ngũ nhân s mnh m. Doanh nghip cn b phn qun lý nhân s giúp qun lý ngun vn, cơ s vt cht, khoa hc k thut, và nhân lc. Đc bit, phi khai thác và tn dng năng lc nhân s phù hp vi doanh nghip.
Chúc các doanh nghip luôn s hu nhân s tt!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

FOLLOW US