Thứ Hai, 7 tháng 3, 2022

NHỮNG LỜI CHÚC VALENTINE BẰNG TIẾNG ANH HAY NHẤT


NHNG LI CHÚC VALENTINE TING ANH HAY NHẤT

DÀNH TNG NGƯỜI YÊU, VỢ CHỒNG, BN GÁI, GẤUNgày L tình nhân Valentine 14/2 bn đng quên tng quà cho na kia ca mình và kèm theo li chúc Valentine bng tiếng Vit hoc bng tiếng Anh, gi đến người yêu, v, bn gái ca mình nhé. Ngoài ra đi chơi, đi ăn, xem phim cùng na kia ca mình cũng tht lãng mn vào ngày tình nhân Valentine.

Trước khi tng quà cho ai đó là bn phi tìm hiu đ biết đôi chút v tính cách, s thích và đ tui ca người đó. Mt món quà s có ý nghĩa hơn nhiu khi người nhn thích thú và mong đi. Mt li chúc chân thành, th hin quan tâm cũng có khi có ý nghĩa hơn c món quà mà bn t
ng.
Bài viết xin gi ti các bn nhng li chúc valentine hay bng tiếng Anh, mi các bn cùng tham kho nhé:

1./ Li chúc Valentine s 1:
~* Each moment that I am far from you, it seems that my tears could fill the ocean. I love you sweety.
=> Tm dch: Mi khi anh phi xa em, dường như nước mt anh có th đ đy mt đi dương. Anh yêu em rt nhiu.

2./ Li chúc Valentine s 2:
~* The day we met is a day I will never ever forget. I have never been so happy till the day I found you. Happy Valentine’s Day my love!
=> Tm dch: Ngày ta gp nhau là ngày anh s không bao gi quên. Anh chưa bao gi hnh phúc như vy cho đến ngày anh tìm thy em. Chúc mng ngày l tình nhân, tình yêu ca đi anh!

3./ Li chúc Valentine s 3:
~* Thinking of you! Dreaming of You! Hugging you! Missing you! Wishing you! I Love You! Happy Valentine’s Day!
=> Tm dch: Nghĩ v em! Mơ v em! Ôm em! Nh em! Chúc em mi điu tt đp! Anh yêu em! Chúc em Valentine hnh phúc!

4./ Li chúc Valentine s 4:
~* Every day is Valentine’s Day when I am with you. Every day away from you tests my soul and spirit. My only wish today is for us to be together until the end of time. Happy Hearts’ Day to you, my love.
=> Tm dch: Mi ngày vi anh đu là Valentine khi bên em. Tng ngày xa em đu là s th thách vi trái tim và linh hn anh. Ước mun duy nht ca anh ngày hôm nay là cùng em đi đến cui cuc đi. Chúc em Valentine vui v, tình yêu ca anh.

5./ Li chúc Valentine s 5:
~* It never fails. You smile, and the sun comes out. This is why I come to you in my moments of joy and sorrow. You are one amazing person, and I am so lucky to be your Valentine forever.
=> Tm dch: Mi khi em cười chng khác nào vng dương ló rng. Đó là lý do vì sao anh cn em nhng lúc vui hay bun. Em là người ph n tuyt vi và anh tht may mn vì được cùng em đón Valentine mãi mãi v sau.

6./ Li chúc Valentine s 6:
~* If I could change the alphabet, I would put U and I together!
=> Tm dch: Nếu em có th thay đi th t trong bng ch cái, em s đt ch I (em) cnh ch U (anh).

7./ Li chúc Valentine s 7:
~* By miles, you are far from me. By thoughts, you are close to me. By hearts, you are in me.
=> Tm dch: V mt khong cách, em đang xa anh. V ý nghĩ, em đang rt gn anh. Còn v tình cm thì trái tim em đã trong anh ri.
8./ Li chúc Valentine s 8:
~* I wanna tell you that you are my life. I love you from bottom of my heart. I can't stay without you. You are my Valentine.
=> Tm dch: Em mun nói vi anh rng anh là c cuc đi em. Yêu anh tn sâu thm trong trái tim. Em ko th thiếu anh. Anh là tình yêu ca em.

9./ Li chúc Valentine s 9:
~* You make the abnormal seem normal and the normal seem fun. You truly make everything around you better; this is why I love you. Happy Valentine’s day!
=> Tm dch: Em khiến cho ngày bun tr nên bình thường và ngày bình thường tr nên hnh phúc. Em thay đi mi th xung quanh anh tr nên tt đp hơn. Đó là lý do mà anh luôn yêu em. Happy Valentine day!

10./ Li chúc Valentine s 10:
~* Roses are red and violets are blue, I’ve never been more in love with you! Happy Valentine’s Day, my love!
=> Tm dch: Hoa hng màu đ còn violet màu tím pht xanh, anh thì chưa bao gi tng yêu ai như yêu em. Chúc em Valentine vui v, tình yêu ca anh!

11./ Li chúc Valentine s 11:
~* Darling, my love for you is as deep as the sea and as high as the sky. Happy Valentine’s Day!
=> Tm dch: Em yêu, tình yêu anh dành cho em cao như tri, sâu như bin. Happy Valentine day!

12./ Li chúc Valentine s 12:
~* Love is a strange creature. It goads, and it inspires. It is painful yet so sweet. Love is you and me living our lives together. Happy Valentine’s Day to us.
=> Tm dch: Tình yêu là mt th kỳ diu. Nó kích thích và truyn cm hng. Nó khiến người ta đau kh nhưng rt đi ngt ngào. Tình yêu là khi anh và em cùng nhau chung sng. Chúc mt mùa Valentine hnh phúc s đến vi hai ta.

13./ Li chúc Valentine s 13:
~* I just want to say that I Love You A lot and I`m Missing You... But i promise that we`ll celebrate this day with lots of love and happiness....
=> Tm dch: Anh mun nói rng anh yêu và nh em rt nhiu... Nhưng anh ha chúng ta s cùng ăn mng ngày này vi tht nhiu tình yêu và hnh phúc.

14./ Li chúc Valentine s 14:
~* In your eyes, I see tomorrow... In your arm I found love...  Loving you to day and always.
=> Tm dch: Trong mt anh, em nhìn thy ngày mai... Trong vòng tay ca anh, em tìm thy tình yêu. Yêu anh hôm nay và mãi mãi.


15./ Li chúc Valentine s 15:
~* You are unique. You are caring and you are the Best. And I am the luckiest to have you in my life! Happy Valentine’s Day my sweet heart!
=> Tm dch: Em là đc nht vô nh, em chu đáo quan tâm, em là người ph n tt nht thế gian. Và anh là người may mn nht khi có em trong đi. Chúc em Valentine hnh phúc, tình yêu ca anh!

16./ Li chúc Valentine s 16:
~* Love is like a cloud… love is like a dream… love is a fairytale come true… I found love when I found you.
=> Tm dch: Tình yêu là mt áng mây... tình yêu là gic mơ... tình yêu là mt câu chuyn c tích có tht... anh tìm thy tình yêu k t khi tìm được em.

17./ Li chúc Valentine s 17:
~* From head to toe and inside and out, I wouldn’t change anything about you. You’re ideal in your beauty as well as in your being. Happy Valentine’s Day!
=> Tm dch:T đu đến chân, t trong ra ngoài, anh không mun thay đi bt c điu gì v em. V đp và s tn ti ca em đã là hin thân ca s hoàn ho. Happy Valentine’s Day!

18./ Li chúc Valentine s 18:
~* I just want to let all the people to know that you are my only one... I love you very much.
=> Tm dch: Anh mun tt c mi người biết rng em là ca anh. Anh yêu em rt nhiu.

19./ Li chúc Valentine s 19:
~* Love is too weak a word for what I feel for you. One life is too small a time to express how madly I am in love with you.
=> Tm dch: T “Yêu” chng đ mnh m đ din t cm giác ca anh dành cho em. Mt cuc đi quá nh đ bày t tình cm anh dành cho em cháy bng đến thế nào.

20./ Li chúc Valentine s 20:
~* I wanna tell you that you are my life. I love you from bottom of my heart. I can’t stay without you. You are my valentine.
=> Tm dch: Em mun nói vi anh rng anh là c cuc đi em. Yêu anh tn sâu thm trong trái tim. Em ko th thiếu anh. Anh là tình yêu ca em.

21./ Li chúc Valentine s 21:
~* When I first saw you, I saw love.
And the first time you touched me, I felt love.
And after all this time, you’re still the one I love.
=> Tm dch:
Ln đu tiên em nhìn thy anh..em đã thy tình yêu…
Ln đu tiên anh chm vào em…em đã cm nhn được tình yêu.
Và sau nhng khong thi gian đó…Anh vn là người duy nht em yêu.

22./ Li chúc Valentine s 22:
~* I hate when you smile at me because you make me crazy about you. I hate when you talk to me because you make me run out of words. I hate you when I see you because you make me love you more.
=> Tm dch: Anh ghét em cười vì em làm anh điên lên. Anh ghét em nói vì em làm anh lc mt ngôn t. Anh ghét em khi anh nhìn thy em bi vì em làm anh càng yêu em hơn.

23./ Li chúc Valentine s 23:
~* This Valentine’s Day I long for your sweet kisses, your warm embrace, and the magic that binds our hearts together.
=> Tm dch: Ngày Valentine này anh mong ch nhng n hôn ngt ngào ca em, cái ôm m áp ca em, và điu kỳ diu đã gn kết con tim ca chúng ta.24./ Li chúc Valentine s 24:
~* I just want to say that I Love You A lot and I’m Missing You…But i promise that we’ll celebrate this day with lots of love and happiness..
=> Tm dch: Anh mun nói rng anh yêu và nh em rt nhiu…Nhưng anh ha chúng ta s cùng ăn mng ngày này vi tht nhiu tình yêu và hnh phúc.

25./ Li chúc Valentine s 25:
~* We’ve been through a few hard times honey..well..I just want to let all the people to know that you are my only one..I LOVE YOU VERY MUCH.
=> Tm dch: Chúng ta đã cùng vượt qua nhng khong thi gian khó khăn, em yêu. Anh ch mun cho tt c mi người biết rng: em là duy nht ca anh…ANH YÊU EM RT NHIU.

26./ Li chúc Valentine s 26:
~* I Have A Heart And Its True, But Now Its Gone From Me To You. So Care For It, Just Like I Do, Because I Have No Heart And You Have Two…
=> Tm dch: Tôi có 1 trái tim và nó là s tht..Nhưng gi đây nó đã đi theo em. Hãy quan tâm đến nó như anh đã tng làm em nhé..Bi vì anh ko có nó na ri..Và em đã có c 2.

27./ Li chúc Valentine s 27:
~* My days seem to be as dark as night without you. Your love brings sunlight to my heart- my sweetheart.
=> Tm dch: Thiếu em, nhng ngày tháng ca anh dường như s tăm ti như màn đêm kia. Chính tình yêu ca em mang ánh sáng mt tri vào trái tim anh – người yêu ca anh.

28./ Li chúc Valentine s 28:
~* Our love is like a romance movie, but the best part is that it never ends. Happy Valentine’s day!
=> Tm dch: Tình yêu ca chúng ta như mt b phim lãng mn, nhưng phn hay nht là nó chng bao gi kết thúc. Chúc mng ngày Valentine!

29./ Li chúc Valentine s 29:
~* In your eyes, I see tomorrow…In your arm I found love..Loving you to day and always.
=> Tm dch: Trong mt anh, em nhìn thy ngày mai…Trong vòng tay ca anh, em tìm thy tình yêu. Yêu anh hôm nay và mãi mãi.30./ Li chúc Valentine s 30:
~* If I never met you, I wouldn’t like you. If I didn’t like you, I would not love you. If I didn’t love you, I wouldn’t miss you. But I did, I do and I will. Love you so much…kisses
=> Tm dch: Nếu anh không bao gi gp em…Anh s không thích em. Nếu anh không thích em…Anh s không yêu em. Nếu anh không yêu em..Anh s không nh em. Nhưng anh đã làm…đang làm và s làm. Yêu em tht nhiu…hôn em

31./ Li chúc Valentine s 31:
~* You are the most special person in my life and I love you from the core of my heart. You are there in me, in my thoughts and in my dreams. Without you my life loses its meanings. Even an hour without you causes pain in my heart. I wish we will never part.
=> Tm dch: Em là người đc bit trong đi đi vi anh và anh yêu em t đáy lòng. Em đây…trong anh, và trong nhng gic mơ ca anh. Thiếu em..cuc sng ca anh không còn ý nghĩa. Nếu 1 gi thiếu em..trái tim anh s đau nhói. Anh ước chúng ta s không bao gi là quá kh.

32./ Li chúc Valentine s 32:
~* If someone would ask me what a beautiful life means, I would lean my head on your shoulder and hold you close to me and answer with a smile: “Like this!”
=> Tm dch: Nếu ai đó hi anh cuc sng tươi đp nghĩa là gì. Anh s da vào vai em, ôm em tht cht và nói: Như thế này đó!”

33./ Li chúc Valentine s 33:
~* You’re not just my friend,
You’re my love
You’re not just my love,
You’re my heart.
You’re not just my heart,
You're my life
Youre not just my life,
You’re my everything.
=> Tm dch: Em không ch là bn, em là tình yêu ca tôi
Em không ch là tình yêu, em là trái tim ca tôi
Em không ch là trái tim, em là cuc sng ca tôi
Em không ch là cuc sng, em là tt c mi th ca tôi

34./ Li chúc Valentine s 34:
~* I wanna tell you that you are my life. I love you from bottom of my heart. I can't stay without you. You are my valentine.
=> Tm dch: Em mun nói vi anh rng anh là c cuc đi em. Yêu anh tn sâu thm trong trái tim. Em ko th thiếu anh. Anh là tình yêu ca em

35./ Li chúc Valentine s 35:
~* I just want to say that I Love You A lot and I`m Missing You...But i promise that we`ll celebrate this day with lots of love and happiness....
=> Tm dch: Anh mun nói rng anh yêu và nh em rt nhiu...Nhưng anh ha chúng ta s cùng ăn mng ngày này vi tht nhiu tình yêu và hnh phúc.

36./ Li chúc Valentine s 36:
~* In your eyes, I see tomorrow...In your arm I found love..Loving you to day and always.
=> Tm dch: Trong mt anh, em nhìn thy ngày mai...Trong vòng tay ca anh, em tìm thy tình yêu. Yêu anh hôm nay và mãi mãi.

37./ Li chúc Valentine s 37:
~* We've been through a few hard times honey..well..I just want to let all the people to know that you are my only one..I LOVE YOU VERY MUCH.
=> Tm dch: Chúng ta đã cùng vượt qua nhng khong thi gian khó khăn, em yêu. Anh ch mun cho tt c mi người biết rng: em là duy nht ca anh...ANH YÊU EM RT NHIU.

38./ Li chúc Valentine s 38:
~* When I first saw you, I saw love.
And the first time you touched me, I felt love.
And after all this time, you're still the one I love.
=> Tm dch: Ln đu tiên em nhìn thy anh..em đã thy tình yêu...Ln đu tiên anh chm vào em...em đã cm nhn được tình yêu. Và sau nhng khong thi gian đó...Anh vn là người duy nht em yêu.

39./ Li chúc Valentine s 39:
~* You are the most special person in my life and I love you from the core of my heart. You are there in me, in my thoughts and in my dreams. Without you my life loses its meanings. Even an hour without you causes pain in my heart. I wish we will never part.
=> Tm dch: Em là người đc bit trong đi đi vi anh và anh yêu em t đáy lòng. Em đây...trong anh, và trong nhng gic mơ ca anh. Thiếu em..cuc sng ca anh không còn ý nghĩa. Nếu 1 gi thiếu em..trái tim anh s đau nhói. Anh ước chúng ta s không bao gi là quá kh.

40./ Li chúc Valentine s 40:
~* Nothing gonna change my love for you because you are my soul...
=> Tm dch: Không gì có th thay đi được tình yêu ca anh dành cho em, bi vì em là linh hn ca anh.

41./ Li chúc Valentine s 41:
~* If I never met you, I wouldn't like you. If I didn't like you, I would not love you. If I didn't love you, I wouldn't miss you. But I did, I do and I will. Love you so much...kisses
=> Tm dch: Nếu anh không bao gi gp em...Anh s không thích em. Nếu anh không thích em...Anh s không yêu em. Nếu anh không yêu em..Anh s không nh em. Nhưng anh đã làm...đang làm và s làm. Yêu em tht nhiu...hôn em

42./ Li chúc Valentine s 42:
~* I Have A Heart And Its True, But Now Its Gone From Me To You. So Care For It, Just Like I Do, Because I Have No Heart And You Have Two…
=> Tm dch: Tôi có 1 trái tim và nó là s tht..Nhưng gi đây nó đã đi theo em. Hãy quan tâm đến nó như anh đã tng làm em nhé..Bi vì anh ko có nó na ri..Và em đã có c 2.

43./ Li chúc Valentine s 43:
~* I love now, tomorrow and today,
and if God give me the time..
I'll love you 'till the end of my life...
=> Tm dch: Bây h anh đã yêu em, hôm nay và ngày mai na, và chúa đã cho anh thi gian..Anh s yêu em đến cui cuc đi.

44./ Li chúc Valentine s 44:
~* When I need friend, you are here with me.
When I need help, you are here with me.
When I need someone who care, You are here with me.
When I need someone who love, You are here with me.
When I need someone who special, you also are here with me.
I miss you so much ..
I love you so much
=> Tm dch: Khi anh cn s giúp đ, em đã bên cnh anh
Khi anh cn 1 người đ quan tâm, em cũng bên anh
Khi anh cn 1 tình yêu, em đã đến bên anh...
Khi anh cn 1 người đc bit vi mình, em cũng đã bên cnh anh
Nh em tht nhiu...
Và anh cũng yêu em tht nhiu...45./ Li chúc Valentine s 45:
~* Sweeter than the candies
lovellier than the red roses
more huggable than soft toys
that's what you're
here's wishing you a sweet valentines day
that's as special as you're
=> Tm dch: Ngt ngào hơn nhng viên ko
Đáng yêu hơn nhng đoá hng
Mun ôm nhiu hơn c nhng món đ chơi mm mi
Ước mong mt ngày l tình nhân..
Ngt ngào như là chính em vy

46./ Li chúc Valentine s 46:
~* I'm not very good with words
so I'd keep it simple
Wishing you a valentines day
=> Tm dch: Tôi vng v trong nhng li nói
Hãy gi nó 1 cách đơn gian
Chúc em ngày l tình nhân ngt ngào

47./ Li chúc Valentine s 47:
~* I wonder if you know
how special you are
I wonder if you know
how precious you are
I wonder if you know
how lucky I am
to have you in my life
I love you so much!!!
=> Tm dch: Anh t hi rng nếu em biết
Em đc bit như thế nào...
Anh băn khoăn nếu em biết
Em quý giá như thế nào
Anh t hi nếu em biết
anh đã may mn như thế nào
Khi có em trong đi
Anh yêu em tht nhiu...

48./ Li chúc Valentine s 48:
~* In your eyes, I see tomorrow...In your arm I found love… Love you to day and always.

49./ Li chúc Valentine s 49:
~* I can go days without talking to you,
Months without seeing you,
But not a second goes by that
I don't think about you.
Miss you...!

50./ Li chúc Valentine s 50:
~* If I never met you, I wouldn't like you. If I didn't like you, I would not love you. If I didn't love you, I wouldn't miss you. But I did, I do and I will. Love you so much...kisses.

51./ Li chúc Valentine s 51:
~* I have a heart and it’s true. But now it’s gone from me to you. So, care for it, just like I do. Because I have no heart and you have two…

52./ Li chúc Valentine s 52:
~* Love is heat.
You are sweet.
When two Lips meet.
Love is complete.

53./ Li chúc Valentine s 53:
~* O my dear Valentine
Whats life ?
Life is love.
Whats love ?
Love is kissing.
Whats kissing ?
Come here and I show you.

54./ Li chúc Valentine s 54:
~* Loving you
Means that I give you my heart
My love, my whole self;
You’ll always come first
Before anything else

55./ Li chúc Valentine s 55:
~* Loving you
Means that I give you my faith
My trust, my confidence;
I promise to always be true
To be loyal, to be honest

56./ Li chúc Valentine s 56:
~* Loving you
Means you’re a part of my life,
My dreams, my future;
You are a part of me
Now and forever

57./ Li chúc Valentine s 57:
~* A candle may melt
and it's fire may die,
but the love you have
given me will always
stay as a flame in my heart.

58./ Li chúc Valentine s 58:
~* I love my eyes when U look into them,
I love my name when U say it,
I love my heart when U love it,
I love my life when U are in it.

59./ Li chúc Valentine s 59:
~* When it rains, you dont see the sun, but its there.
Hope we can be like that.
We dont always see each other,
but we will always be there for one another.

60./ Li chúc Valentine s 60:
V....is for Valentine ; you are my only Valentine
A.....is for I will Always be yours
L.....is for Love at its most extreme
E.....is for Everlasting love ; Ecstatic love.
N.....is for Never-ending love
T.....is for we will Always be Together forever
I.....is for you being Intelligent and Innocent;
N....is 4 Natures naughty way of saying I luv you to
E.....is for Emotion our love is so ever lasting .
Hãy gi quà kèm theo là nhng li chúc Valentine bng tiếng Anh ti na kia đ đi phương cm nhn được s ngt ngào, chân thành trong tình yêu ca bn. Mt li chúc có giá tr hơn c nhng gì bn tưởng.
Chúc bn luôn hnh phúc mùa valentine này và nhng ngày sau đó!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

FOLLOW US