Chủ Nhật, 27 tháng 3, 2022

NHỮNG CÂU NÓI TIẾNG ANH HAY VÀ Ý NGHĨA TẠO ĐỘNG LỰC TRONG CUỘC SỐNG - THE BEST ENGLISH SENTENCES -

 

NHNG CÂU NÓI TING ANH HAY VÀ Ý NGHĨA TO ĐNG LC TRONG CUC SNG

 THE BEST ENGLISH SENTENCES

 


Cùng tham kho nhng câu nói tiếng Anh hay và ý nghĩa, to đng lc trong cuc sng đ giúp chúng ra nhng bài hc b ích, mnh m hơn, vượt qua nhng khó khan, th thách. Bên cnh đó nuôi dưỡng nim đam mê vi ngoi ng tiếng Anh (English Study):

 

Câu s 1:

 

When life gives you a hundred reasons to cry, show life that you have a thousand reasons to smile.

 

Khi cuc đi cho bn c trăm lý do đ khóc, hãy cho đi thy bn có c ngàn lý do đ cười.

 

Câu s 2:

 

A laugh, to be joyous, must flow from a joyous heart, for without kindness, there can be no true joy.

 

Mt tiếng cười tr nên vui sướng ch khi nó xut phát t mt trái tim vui sướng, bi không có s t tế thì không th có nim vui thc s.

 

Câu s 3:

 

You’ll never be brave if you don’t get hurt. You’ll never learn if you don’t make mistakes. You’ll never be successful if you don’t encounter failure.

 

Bn s không bao gi có dũng cm nếu bn không b tn thương. Bn s không bao gi hc hi được điu gì nếu bn không mc sai lm. Bn s không bao gi thành công nếu như bn không gp tht bi.

 

Câu s 4:

 

Insanity is doing the same thing, over and over again, but expecting different results.

 

S điên r là làm mt vic ging nhau, lp đi lp li, nhưng mong ch nhng kết qu khác nhau.

 

Câu s 5:

 

There are only two ways to live your life. One is as though nothing is a miracle. The other is as though everything is a miracle.

 

Ch có duy nht 2 cách đ bn sng cuc đi ca mình. Mt là sng như th không gì là phép màu c. Điu còn li là sng như th phép màu là tt c mi th.

 

Câu s 6:

 

It does not do to dwell on dreams and forget to live.

 

Đng bám ly nhng gic mơ mà quên mt cuc sng hin ti.

 

Câu s 7:

 

You should learn from your competitor, but never copy. Copy and you die.

 

Bn nên hc t đi th, nhưng đng bao gi sao chép. Sao chép và bn s chết.

 

Câu s 8:

 

Enjoy the little things in life for one day you’ll look back and realize they were the big things.

 

Hãy tn hưởng nhng điu nh nht trong cuc sng bi vì mt ngày bn s nhìn li và nhn ra nó là nhng điu tht s ln lao

 

Câu s 9:

 

Never say all you know. And never believe all you hear.

 

Đng bao gi nói tt c nhng gì bn biết. Và đng bao gi tin tt c nhng gì bn nghe.

 

Câu s 10:

 

Don’t cry over the past, it’s gone. Don’t stress about the future, it hasn’t arrived. Live in the present and make it beautiful.

 

Đng khóc tiếc nui cho nhng gì đã xy ra trong quá kh. Đng căng thng cho nhng vic chưa xy ra trong tương lai. Hãy sng trn vn thi đim hin ti và làm nó tht tươi đp.

 

Câu s 11:

 

Never be bullied into silence. Never allow yourself to be made a victim. Accept no one’s definition of your life. Define yourself.

 

Không bao gi đ b ngược đãi bi s im lng. Không bao gi cho phép bn thân tr thành nn nhân. Không chp nhn ai đnh nghĩa cuc sng ca bn. Hãy t đnh nghĩa bn thân mình.

 

Câu s 12:

 

An intelligent person is like a river, the deeper the less noise.

 

Người thông minh ging như mt dòng sông, càng sâu càng lng l.

 

Câu s 13:

 

Patience is not the ability to wait, but the ability to keep a good attitude while waiting.

 

Kiên nhn không ch là kh năng bn đi được trong bao lâu, mà là kh năng gi được thái đ bình tâm trong lúc ch đi.

 

Câu s 14:

 

We could never learn to be brave and patient, if there were only joy in the world.

 

Chúng ta không bao gi có th hc được s can đm và kiên nhn nếu thế gian này ch có nhng nim vui.

 

Câu s 15:

 

People have diffirent reasons for the way they live their life. You cannot put everyone’s reasons in the same box.

Mi người có nhng lý do khác nhau cho cách sng ca chính h. Bn không th quy chp tt c nhng lý do đó đu ging như nhau.

 

Câu s 16:

 

You only live once, but if you do it right, once is enough.

 

Bn ch sng mt ln duy nht, nhưng nếu bn làm đúng thì mt ln là đ.

 

 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

FOLLOW US