Thứ Tư, 13 tháng 10, 2021

Ý NGHĨA NGÀY DOANH NHÂN VIỆT NAM 13 THÁNG 10 - VIỆT NAM HIỆN CÓ BAO NHIÊU TỶ PHÚ USD


Ý NGHĨA NGÀY DOANH NHÂN VIT NAM 13 THÁNG 10

DOANH NGHIP TRONG NƯỚC PHÁT TRIN RA SAO?

VIT NAM HIN CÓ BAO NHIÊU T PHÚ USD** Vào ngày 20/9/2004 Th tướng Chính ph nước Cng hòa xã hi ch nghĩa Vit Nam Phan Văn Khi đã ký Quyết đnh s 990/QĐ-TTg v Ngày Doanh nhân Vit Nam. Hàng năm ly ngày 13 tháng 10 là “Ngày doanh nhân Vit Nam”.


** 71 năm v trước - ngày 13/10/1945 - Ch tch H Chí Minh đã viết mt bc thư gi cho gii Công thương Vit Nam: “… Hin nay Công thương cu quc đoàn đương hot đng đ làm được nhiu vic ích li quc dân. Tôi rt hoan nghênh và mong đi nhiu kết qu tt. Trong lúc các gii khác trong quc dân ra sc hot đng đ giành ly nn hoàn toàn đc lp ca nước nhà thì gii Công thương phi hot đng đ xây dng mt nn kinh tế và tài chính vng vàng và thnh vượng.

... Chính ph, nhân dân và tôi s tn tâm giúp đ gii thương nhân trong công cuc kiến thiết này. Vic nước và vic nhà bao gi cũng đi đôi vi nhau. Nn kinh tế quc dân thnh vượng nghĩa là s kinh doanh ca các nhà doanh nghip thnh vượng…”

+:>> Vic Th tướng Chính ph Phan Văn Khi quyết đinh ly ngày 13/10 là Ngày Doanh nhân Vit Nam mang ý nghĩa lch s sâu sc như sau:

1./ Đó chính là ngày Ch tch H Chí Minh gi thư cho gii công thương Vit Nam ngay sau khi thành lp nước Vit Nam Dân ch cng hòa.

2./ Quyết đnh ca Th tướng Chính ph Phan Văn Khi cũng quy đnh vic t chc ngày Doanh nhân Vit Nam hàng năm phi thiết thc, tiết kim, có hiu qu, tránh hình thc.

3./ Tiếp tc giáo dc truyn thng yêu nước, t cường, ch đng sáng to ca đi ngũ doanh nhân, đng viên phong trài thi đua sn xut, kinh doanh, nâng cao k lut, đo đc, văn hóa kinh doanh ca các doanh nghip, doanh nhân.

4./ Biu dương khen thưởng bng các hình thc thích hp đi vi các doanh nghip, doanh nhân kinh doanh gii, thc hin tt ch trương, đường li, chính sách ca Đng, pháp lut ca Nhà nước và các t chc, cá nhân có thành tích trong vic xây dng và phát trin doanh nghip.

** ** Đến ngày 09 tháng 12 năm 2011, B Chính tr ban hành Ngh quyết 09-NQ-TW v xây dng và phát huy vai trò ca đi ngũ doanh nhân Vit Nam trong thi kỳ đy mnh công nghip hóa, hin đi hóa và hi nhp quc tế.

=:>> Ngh quyết trên đã nêu rõ quan đim ch đo và mc tiêu phương hướng, nhim v trong xây dng và phát huy vai trò ca đi ngũ doanh nhân Vit Nam như sau:

1./ V quan đim ch đo:

** Đi ngũ doanh nhân là lc lượng có vai trò quan trng trong s nghip công nghip hóa, hin đi hóa đt nước; Xây dng đi ngũ doanh nhân ln mnh, có năng lc, trình đ và phm cht, uy tín cao, s góp phn tích cc nâng cao cht lượng, hiu qu, sc cnh tranh, phát trin nhanh, bn vng và bo đm đc lp, t ch ca nn kinh tế;

** Xây dng đi ngũ doanh nhân ln mnh c v s lượng và cht lượng, nâng cao trình đ, kiến thc toàn din ca doanh nhân, chú trng nâng cao phm cht đo đc, ý thc công dân, trách nhim xã hi và tinh thn dân tc ca đi ngũ doanh nhân, góp phn đy mnh s nghip công nghip hóa, hin đi hóa và hi nhp quc tế, phát trin kinh tế th trường đnh hướng xã hi ch nghĩa;

** Xây dng đi ngũ doanh nhân ln mnh là trách nhim ca Đng, ca c h thng chính tr và ca bn thân mi doanh nghip, doanh nhân. Xây dng và phát huy vai trò đi ngũ doanh nhân phi gn lin vi hoàn thin th chế kinh tế th trường đnh hướng xã hi ch nghĩa; bo đm quyn s hu và t do kinh doanh ca doanh nhân theo pháp lut, khuyến khích doanh nhân làm giàu cho mình và cho đt nước.

** Tăng cường mi liên kết, hp tác, đoàn kết cùng có li gia doanh nhân vi công nhân, nông dân và đi ngũ trí thc dưới s lãnh đo ca Đng.

2./ V mc tiêu, phương hướng, nhim v xây dng và phát huy vai trò ca đi ngũ doanh nhân Vit Nam:

a./ Mc tiêu ca đi ngũ doanh nhân Vit Nam:

** Xây dng đi ngũ doanh nhân ln mnh, có tinh thn dân tc, giác ng chính tr, văn hóa kinh doanh, có trách nhim xã hi cao, có đủ năng lc, trình độ để lãnh đo, qun lý các doanh nghip hot đng có cht lượng, hiu qu, sc cnh tranh cao, liên kết cht ch, tham gia tích cc vào mng sn xut, chui giá tr trong nước và toàn cu; không ngng phát trin, phn đu đến năm 2020 có mt s doanh nhân, doanh nghip có thương hiu đt tm c khu vc Đông - Nam Á.

b./ Phương hướng, nhim v ca đi ngũ doanh nhân Vit Nam:

** Nâng cao nhn thc v vai trò ca đi ngũ doanh nhân trong s nghip công nghip hóa, hin đi hóa và hi nhp quc tế; To môi trường sn xut, kinh doanh bình đẳng và thun li cho doanh nhân;

** H tr đi ngũ doanh nhân m rng quy mô, nâng cao hiu qu hot đng ca doanh nghip, khuyến khích phát trin doanh nhân khu vc nông thôn;

** Quan tâm, to chuyn biến trong đào to và bi dưỡng doanh nhân; Đ cao đo đc, văn hoá kinh doanh, trách nhim xã hi, tinh thn dân tc ca đi ngũ doanh nhân, xây dng quan h lao đng hài hòa;

** Phát huy vai trò ca các t chc đi din ca cng đng doanh nghip và đi ngũ doanh nhân; Tăng cường s lãnh đo ca Đng đi vi vic xây dng và phát huy vai trò đi ngũ doanh nhân.

** Như vy Quyết đnh s 990/QĐ-TTg ngày 20/9/2004 và Ngh quyết 09-NQ-TW ngày 09/12/2011 đã c th hóa đường li, ch dn ca Ch tch H Chí Minh vi ch trương, chính sách khuyến khích phát trin doanh nghip, phát huy vai trò ca doanh nhân; h tr, thúc đy doanh nghip, đi ngũ doanh nhân Vit Nam phát trin mnh m, t tin góp phn quan trng vào s nghip phát trin kinh tế đt nước và hi nhp quc tế.

DOANH NGHIP TRONG NƯỚC PHÁT TRIN RA SAO?
VIT NAM HIN CÓ BAO NHIÊU T PHÚ USD?

** Sau gn 15 năm t khi Th tướng Chính ph Phan Văn Khi kí Quyết đnh ly ngày 13/10 là “Ngày Doanh nhân Vit Nam”, doanh nghip Vit Nam đã có nhng bước chuyn mình mnh m v c s lượng và cht lượng. Năm 2018 cũng là năm vinh danh thêm hai t phú USD Vit Nam, nâng cao v thế ca đt nước trên trường quc tế.

** Tính chung 9 tháng đu 2018, c nước có 96.611 doanh nghip đăng kí thành lp mi vi tng vn là 963,4 nghìn t đng, tăng 2,8% v s doanh nghip và tăng 6,7% v s vn đăng kí so vi cùng kỳ năm 2017.

** Vn đăng kí bình quân mt doanh nghip thành lp mi đt 10 t đng, tăng 3,8%. Nếu tính c 1.881,9 nghìn t đng vn đăng kí tăng thêm ca các doanh nghip thay đi tăng vn thì tng s vn b sung thêm vào nn kinh tế trong 9 tháng năm 2018 là 2.845,3 nghìn t đng.

** Vi 22.897 doanh nghip quay tr li hot đng, tăng 8,5% so vi cùng kì năm trước, nâng tng s doanh nghip đăng kí thành lp mi và doanh nghip quay tr li hot đng trong 9 tháng năm nay lên hơn 119,5 nghìn doanh nghip.

** D kiến quý IV so vi quý III năm 2018, có 52,5% s doanh nghip đánh giá xu hướng s tt lên; 11,7% s doanh nghip d báo khó khăn hơn và 35,8% s doanh nghip cho rng tình hình sn xut kinh doanh s n đnh.

** Forbes Asia 2019 đã công b danh sách 200 công ty có doanh thu trên 1 t USD tt nht khu vc châu Á - Thái Bình Dương. Trong đó, có 7 doanh nghip t USD ca Vit Nam đã lt top danh sách này. Các đi din gm: Masan Group, Thế Gii Di Đng, Sabeco, Vietjet Air, Vinamilk, Techcombank và Vingroup.


** Danh sách ng viên được sàng lc t 3.200 doanh nghip đã niêm yết trên sàn chng khoán châu Á - Thái Bình Dương có doanh thu hơn 1 t USD trong năm tài chính va qua và được xếp hng da theo nhóm 12 tiêu chí (bao gm doanh thu trung bình 5 năm, mc tăng trưởng doanh thu vn hành, li nhun trên vn và mc tăng trưởng d kiến trong 1-2 năm ti).

DANH SÁCH TỶ PHÚ USD VIỆT NAM NĂM 2019:

** Trong năm 2019, bng xếp hng t phú USD thế gii được tp chí uy tín Forbes công b đã vinh danh 5 t phú USD đến t Vit Nam. Bao gm: ông Phm Nht Vượng, bà Nguyn Th Phương Tho, Ông Trn Bá Dương, ông Nguyn Đăng Quang, ông H Hùng Anh.


** Tính đến ngày 28/12/2018, theo Forbes, ông Phm Nht Vượng là người giàu nht Vit Nam vi khi tài sn tr giá 6,7 t USD và đng th 499 toàn cu. Ch trong 6 tháng đu năm 2019, tp đoàn Vingroup đã ra mt ca nhà máy ô tô Vinfast Hi Phòng, thành lp Vinbus vi vn 1.000 t VND, lp không gian o siêu th o Vinmart 4.0 (Virtual Store), thành lp VinTech, lp Công ty c phn hàng không Vinpearl Air vi vn điu l 1.300 t VND.

** Tháng 12/2018, bà Nguyn Th Phương Tho tr thành người Vit Nam đu tiên lt vào danh sách The Bloomberg 50 - 50 nhà lãnh đo và doanh nhân tiêu biu toàn cu ca năm 2018, sánh ngang nhiu nhân vt ni tiếng. Forbes cũng xếp bà Tho v trí 44 trong danh sách 100 ph n quyn lc nht thế gii (tăng 11 bc so vi năm 2017), bên cnh nhng người ni tiếng như: Th tướng Đc Angela Merkel, Th tướng Anh Theresa May, Tng giám đc Qu tin t Quc tế, bà Christine Lagarde,... bà Tho đang đng th 1.008 trên bng xếp hng Forbes vi khi tài sn ghi nhn là 2,3 t USD.

** Ông Trn Bá Dương Ch tch HĐQT Công ty Trường có tài sn ước tính là 1,7 t USD cùng thi đim và đng v trí 1.334 trong danh sách và gi đã tt 15 bc xung v trí 1.349.

** Ông Nguyn Đăng Quang, ông H Hùng Anh - Ch tch HĐQT Techcombank cũng có 1,7 t USD - tương đương ông Trn Bá Dương, đng th 1.349 thế gii vào thi đim đó.


3 T PHÚ GC VIT TRÊN TH GII - KHIN TH GII N PH
( thống kê theo cuối 2017)


T trái qua: Ông Hoàng Kiu, ông Mai Vũ Minh và ông Chính Chu.

1./ T phú gc Vit Hoàng Kiu:

## Kinh doanh RAAS v dch v th nghim cho các cơ s sn xut huyết tương ln ca M. Năm 1988, ông chuyn mt phn vic kinh doanh ca mình ti Trung Quc, lp ra Shanghai RAAS. Khi Shanghai RAAS được IPO trên sàn chng khoán Thâm Quyến, tài sn ca ông Hoàng Kiu gia tăng nhanh chóng, t mc 1,6 t USD vào khong tháng 3/2014 lên mc 2,8 t USD vào tháng 9/2014.

## T phú Hoàng Kiu, được Forbes xếp hng th 149 trong danh sách 400 người giàu nht nước M vi khi tài sn lên đến 3,7 t USD.


## Ông Hoàng Kiu, t phú người M gc Vit, tính đến cui năm 2018, ông nm trong bng xếp hng t phú, vi 2,8 t USD, đng th 859 thế gii. Nhưng đến tháng 3 năm 2019, doanh nhân gc Vit hin không còn s hu tài sn t USD và đã không còn có tên trong bng xếp hng nhng người giàu nht hành tinh.

2./ T phú Chính Chu:

## Báo chí M lit tên Chính E. Chu (Chính Chu) là "người đàn ông đáng gm" ca ph Wall. Doanh nhân này s hu khi tài sn khong 1 t USD tui 48, là giám đc điu hành cao cp và là đng Ch tch y ban đu tư vn c phn ca Blackstone.

## Chính Chu là chng ca ca sĩ Hà Phương (ch em rut ca ca sĩ Cm Ly và Minh Tuyết). Hai v chng t phú thường xuyên v Vit Nam tham gia các hot đng t thin nhiu vùng quê nghèo.

3./ T phú Mai Vũ Minh: 

## Ông Mai Vũ Minh là doanh nhân gc Vit và hin là Ch tch Hi đng qun tr ca Tng công ty SAPA Thale GmbH ti Cng Hòa Liên bang Đc. Công ty SAPA Thale hot đng trong lĩnh vc cho thuê và qun lý bt đng sn, khách sn, nhà hàng, t chc s kin, t chc và thc hin tt c loi qung cáo, nhp khu và xut khu ca tt c loi hàng hóa, bán buôn và bán l. Năm 2015, SAPA Thale đã chính thc khai trương h thng giáo dc quc tế ti Vit Nam 

Chúc các Doanh Nhân Việt Nam thành công hơn!


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mr. Trương Lam Sơn

TruongLamSon@gmail.com
Tel: 0918 407070


****************
Cty TNHH BE THE RICHwww.BeTheRich.com0 nhận xét:

Đăng nhận xét

FOLLOW US