Thứ Năm, 18 tháng 10, 2018

Ý NGHĨA VÀ LỊCH SỬ NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10


Ý NGHĨA VÀ LCH S  NGÀY PH N VIT NAM 20/10
NGƯỜI PH N HIN ĐI NGÀY NAY RA SAO


$$ Ngày 20/10 hàng năm được chn là Ngày Ph N Vit Nam, đó là s ghi nhn ca đt nước vi nhng con người được Bác H tng 8 ch vàng: “Cn cù, Bt khut, Trung hu, Đm đang”.
$$ Tuy nhiên Ý nghĩa, lch s ngày 20/10 không phi ai cũng biết. Tri qua nhiu thăng trm ca xã hi, ch em ph n luôn luôn th hin vai trò tích cc, đm đang, vi tm lòng nhân hu đã đóng góp nhiu công sc cho s nghip gii phóng dân tc, giành đc lp cho đt nước và phát trin kinh tế xã hi.

I./ Lch s Ngày Ph n Vit Nam 20/10:

$$ Ph n Vit Nam vn sinh ra trong mt đt nước vi nn văn minh nông nghip, da trên nn tng ngh trng lúa nước và th công nghip nên ph n Vit Nam đã tr thành lc lượng lao đng chính. Bên cnh đó, nước ta luôn luôn b k thù xâm lược, đi sng nghèo kh. T đó người ph n Vit Nam có bn sc phong cách riêng.

$$ Ph n Vit Nam là nhng chiến sĩ chng ngoi xâm kiên cường dũng cm, là người lao đng cn cù, sáng to, thông minh, là người gi vai trò đc bit quan trng trong vic gi gìn, phát trin bn sc và tinh hoa văn hoá dân tc.

$$ Ngoài ra, Ph n Vit Nam còn là nhng người m du hin, đm đang, trung hu đã sn sinh ra nhng thế h anh hùng ca dân tc anh hùng.

$$ Dưới chế đ phong kiến và đế quc, ph n Vit Nam là lp người b áp bc, bóc lt, chu nhiu bt công nht nên luôn có yêu cu được gii phóng và sn sàng đi theo cách mng.

$$ T nhng ngày chng Pháp, ph n Vit Nam đã tham gia đông đo vào phong trào Cn Vương, Đông Kinh Nghĩa Thc, Đông Du, còn có nhiu ph n ni tiếng tham gia vào các t chc tin thân ca Đng Cng sn Vit Nam như: Hoàng Th Ái, Thái Th Bôi, Tôn Th Quế, Nguyn Th Minh Khai.

$$ T năm 1927 nhng t chc qun chúng bt đu hình thành và thu hút đông đo tng lp ph n Vit Nam như: Công Hi Đ, Nông Hi Đ, các nhóm tương tế, t hc ngh và các t chc có tính cht riêng ca gii n. Nhóm các ch Nguyn Th Lưu, Nguyn Th Minh Lãng, Nguyn Th Thy là ba ch em làng Pht Tích (Bc Ninh) tham gia Thanh niên Cách mng đng chí Hi, các ch tuyên truyn, xây dng t hc ngh đăng ten và hc ch. Nhóm ch Thái Th Bôi có các ch Lê Trung Lương, Nguyn Th Hng, Huỳnh Thuyên tham gia sinh hot trường n hc Đng Khánh.

$$ Năm 1928, nhóm ch Nguyn Th Minh Khai cùng Nguyn Th Phúc, Nguyn Th An tham gia sinh hot hi đ ca Tân Vit. Nhóm này liên h vi ch Xân, ch Thiu, ch Nhun, ch Liên thành lp t Ph n Gii phóng Vinh.

$$ Năm 1930, trong phong trào Xô Viết Ngh Tĩnh, Ngh An, Hà Tĩnh có 12.946 ch tham gia ph n gii phóng, cùng nhân dân đu tranh thành lp chính quyn Xô Viết trên 300 xã.

$$ Ngày 1/5/1930, ch  Nguyn Th Thp đã tham gia lãnh đo cuc đu tranh ca hơn 4.000 nông dân hai huyn Châu Thành, M Tho, trong đó có hàng ngàn ph n tham gia.

$$ Ngày 3/2/1930, Đng Cng sn Đông Dương thành lp. Cương lĩnh đu tiên ca Đng đã ghi: "Nam n bình quyn". Đng sm nhn rõ, ph n Vit Nam là lc lượng quan trng ca cách mng và đ ra nhim v: Đng phi gii phóng ph n, gn lin gii phóng dân tc, gii phóng giai cp vi gii phóng ph n.

$$ Đng đt ra mc tiêu, ph n Vit Nam phi tham gia các đoàn th cách mng như công hi, nông hi và thành lp t chc riêng cho ph n đ lôi cun các tng lp ph n tham gia cách mng.

$$ Ngày 20/10/1930, Hi Liên hip Ph n chính thc được thành lp. S kin lch s này th hin sâu sc quan đim ca Đng đi vi vai trò ca ph n trong cách mng, đi vi t chc ph n, đi vi s nghip gii phóng ph n.

$$ Đng cng sn Vit Nam đã quyết đnh chn ngày 20 tháng 10 hng năm làm ngày truyn thng ca t chc này, đng thi cũng xem đây là ngày k nim và tôn vinh ph n Vit Nam, ly tên là "Ngày Ph n Vit Nam".

$$ Vào ngày 20 tháng 10 năm 1930, Hi Ph n phn đế Vit Nam (nay đi tên là Hi Ph n Vit Nam) chính thc được thành lp, đ đánh du s kin này.

II./ Ý nghĩa ngày Ph n Vit Nam 20/10:

$$ Ngày 20/10, nhng người ph n Vit Nam s được tôn vinh và nhn nhiu món quà ý nghĩa. Hot đng chào mng ngày 20 tháng 10 ti Vit Nam được chú ý mt cách khá đc bit, mt s hot đng liên quan đến ph n đã din ra nhm vinh danh n gii, nhiu cơ quan cũng như công ty đã t chc các l trao gii thưởng cho nhng ph n xut sc hoc đt thành tích trong mt s lãnh vc. Các chương trình văn ngh chào mng ngày 20 tháng 10 cũng được t chc nhiu và khá công phu.

$$ Trong nhng ngày này, th trường quà tng cho ph n, nht là hoa tươi và đ trang sc rt sôi đng và đa dng, nhiu người sn sàng b ra mt s tin ln đ có nhng món quà đc bit dành tng cho người mình quan tâm.

$$ Ngày Ph n Vit Nam là mt ngày l k nim nhm tôn vinh ph n, được t chc vào ngày 20-10 hàng năm Vit Nam. Ngày Ph n Vit Nam 20-10 là ngày đu tiên trong lch s nước ta, mt đoàn th qun chúng ca ph n được hot đng hp pháp và công khai, nhm đoàn kết, đng viên lc lượng ph n đóng góp tích cc vào s nghip cách mng ca đt nước.

$$ Đây cũng là ln đu tiên, người ph n Vit Nam được cm lá phiếu bu c, tham gia các công tác chính quyn và xã hi, nm gi nhiu trng trách trong b máy Nhà nước và các đoàn th qun chúng.

$$ Hơn 80 mùa thu qua, t chc Ph n Liên hip Hi ngày càng ln mnh, người ph n Vit Nam yêu nước ngày càng có tri thc, có sc khe, càng năng đng, sáng to, có li sng văn hóa, có lòng nhân hu, quan tâm ti li ích xã hi và cng đng.

$$ Tri qua nhiu thăng trm ca xã hi, ch em luôn luôn th hin vai trò tích cc, đm đang, vi tm lòng nhân hu đã đóng góp nhiu công sc cho s nghip gii phóng dân tc, giành đc lp cho đt nước.

III./ NGƯỜI PH N HIN ĐI NGÀY NAY RA SAO:

$$ Ph n hin đi có nhiu bn lĩnh và thay đi so vi ph n truyn thng, h yêu thương bn thân và biết cân bng cuc sng gia đình, s nghip….

1./ Ph n hin đi gii vic xã hi, đm đang vic nhà:

$$ Va tham gia công tác xã hi, vic làm Cty, va phi thc hin thiên chc làm v, làm m, phi đm đang vic nhà… đa s người ph n hin đi đang phi đi mt vi nhiu áp lc rt ln hàng ngày.

$$ Do vy, bn không th b qua vic chăm sóc sc khe cho chính mình, c v tinh thn ln th cht phi chăm sóc bn đúng mc, đu đn, điu đ. Tp th dc đu đ, ăn ung ng nghĩ đy đ và theo chế đ.

2./ Ph n hin đi gii v k năng và biết cân bng cuc sng:

$$ Ph n hin đi biết gi thăng bng công vic – cuc sng ngoài ra h còn gii nhng k năng: giao tiếp, kinh doanh, lãnh đo, gii quyết vn đ, ra quyết đnh, qun lý thi gian….

3./ Bn lĩnh ph n hin đi thông minh và tinh tế:

$$ Trong xã hi hin đi ngày nay, kiu hình ph n hin đi và thành đt đang rt được đ cao và ngày càng tăng v s lượng. Đây là mt bước chuyn ln lao trong quan đim v tm quan trng ca người ph n và ph n đã và đang giành thng li trong quyn bình đng. Và cũng có th nói đây là cơ hi đ phái đp ta sáng, chinh phc thế gii bng chính bn lĩnh và tài năng ca mình.

$$ Đi vi công vic thì ngoài tn tâm tn lc vi công vic ph n ngày nay cũng có mc đ tinh tế. Ph n ngày nay có th giúp đ đng nghip mc có th làm tt được vic và còn th hin cho mi người thy rng ph n là mt người biết rõ mình nên làm gì ch không ôm đm mi vic.

4./ Ph n ngày nay đã và đang làm lãnh đo, triu phú và là người truyn la:

$$ Ph n làm lãnh đo đã không còn là điu l lm vi Vit Nam. Ph n đã được tin tưởng giao nhng chc v ln trong b máy nhà nước hoc trong các Công ty ln.

$$ T sc mnh truyn la ca người ph n lãnh đo mang đến t s ta sáng ca trí tu, tâm hn, mt trái tim lan ta s yêu thương. Người ph n vi sc mnh truyn la được ng dng tinh tế thì s càng gia tăng nim t hào cho nhng người thân trong gia đình, giúp công vic phát trin, đi tác tin cy hài lòng, nhân viên yên tâm cng hiến hết mình.

8 N LÃNH ĐO CP CAO CA VIT NAM:

1./ Ngày 31/3, bà Nguyn Th Kim Ngân đã tr thành n Ch tch đu tiên trong lch s Quc hi Vit Nam và cũng là lãnh đo n đu tiên trong các chc danh ch cht tuyên th nhm chc trước Quc hi.

2./ Tháng 1/2016, ti Đi hi Đng ln th XII, bà Trương Th Mai, Ch nhim y ban v các vn đ xã hi ca Quc hi được bu vào B Chính tr và sau đó được phân công làm Bí thư Trung ương Đng, Trưởng Ban Dân vn Trung ương.

Cùng vi bà Nguyn Th Kim Ngân và bà Trương Th Mai, bà Tòng Th Phóng là mt trong 3 n y viên B Chính tr khóa XII.

4./ Ngày 8/4, bà Đng Th Ngc Thnh, Phó Chánh văn phòng Trung ương Đng đã được Quc hi bu gi chc v Phó Ch tch nước thay bà Nguyn Th Doan.

5./ Bà Lê Th Nga sinh năm 1964, quê quán: Hà Tĩnh. Chc v: y viên y ban Thường v Quc hi, Ch nhim y ban Tư pháp ca Quc hi.

6./ Bà Nguyn Thúy Anh, sinh năm: 1963, quê quán: Phú Th. Chc v: y viên y ban Thường v Quc hi, Ch nhim y ban v các vn đ xã hi ca Quc hi.

7./ Bà Nguyn Thanh Hi, sinh năm 1970, quê Hà Ni. Chc v: y viên y ban Thường v Quc hi, Ch nhim y ban Văn hóa, giáo dc, thanh niên, thiếu niên và nhi đng ca Quc hi.

8./ Bà Nguyn Th Kim Tiến, sinh năm 1959, quê Hà Tĩnh. Chc v: B trưởng B Y tế. Bà Tiến là n B trưởng duy nht trong Chính ph hin nay.

NHỮNG PH N GIÀU NHT VIT NAM - THNG KÊ 2017:

$$ Đứng ngoại hạng là bà Bà Nguyn Th Phương Tho - là mt n doanh nhân, t phú hin là tng giám đc ca VietJet Air, Phó ch tch thường trc Hi đng qun tr Ngân hàng HDBank. Bà là người Vit Nam th 2 được Forbes ghi nhn là t phú USD.

$$ Ngoài ra xếp đu trong danh sách là 2 n tướng ca Vingroup, bà Phm Thu Hương và bà Phm Thúy Hng.

$$ Bà Phm Thu Hương sinh ngày 14/6/1969. Bà là v ca t phú Phm Nht Vượng, Ch tch HĐQT tp đoàn Vingroup - doanh nhân giàu th nhì trên th trường chng khoán Vit Nam hin nay.

$$ Đng v trí th 3 là “đi gia thy sn” Trương Th L Khanh, Ch tch kiêm Tng giám đc Công ty C phn Vĩnh Hoàn. Bà L Khanh sinh năm 1961, quê ti An Giang. Bà tt nghip ngành C nhân Kinh tế - Đi hc Tài chính kinh tế TP.HCM.

$$ V trí th 4 và th 5 đu thuc v v ca hai đi gia khác trên sàn chng khoán là ông Trn Đình Long (Hòa Phát) và ông Trnh Văn Quyết (FLC). V ông Trnh Văn Quyết là bà Lê Th Ngc Dip xếp v trí th 4 thì bà Vũ Th Hin (v ông Trn Đình Long) xếp v trí th 5.

$$ V trí th 6 là bà Nguyn Hoàng Yến, v ông Nguyn Đăng Quang, Ch tch Hi đng qun tr Công ty C phn Tp đoàn MasanMSN-0.8% (MSN).

$$ Bà Yến đang là Thành viên Hi đng qun tr và Phó tng giám đc Công ty C phn Hàng tiêu dùng Masan (MSF), Thành viên Hi đng qun tr Công ty C phn Tp đoàn Masan (MSN), Thành viên Hi đng qun tr Công ty C phn Nước khoáng Vĩnh Ho (Vinhhao), Ch tch Hi đng thành viên Công ty C phn Masan PQ, Thành viên Hi đng qun tr Công ty C phn Vinacafé Biên Hòa (VCF).

$$ Các v trí còn li trong top 10 còn có bà Lê Th Thúy Hi (Nha Tin Phong), v trí th 7.

$$ Bà Cao Th Ngc Dung (PNJ) vi 663 t đng xếp v trí th 8.

$$ Bà Nguyn Th Mai Thanh (REE) vi 467 t đng đng th 9.

$$ Bà Trương Ngc Phượng (Tng công ty C phn Dch v K thut Du khí Vit Nam) v trí th 10.

$$ N tướng ca Vinamilk bà Mai Kiu Liên đang xếp th 11 danh sách nhng ph n giàu nht năm qua. Bà Liên đang là Tng giám đc Công ty C phn Sa Vit Nam (Vinamilk).

$$ 8X duy nht lt top 15 người ph n giàu nht Vit Nam là bà Nguyn Thái Nga, c đông ln nht ca Đin Quang. N c đông này là con gái bà H Th Kim Thoa, nguyên Ch tch HĐQT ca Đin Quang.

$$ Ngoài ra, Ch tch HĐQT ca Đin Quang hin nay là ông H Quỳnh Hưng cũng là cu ca bà Thái Nga. 8X duy nht, bà Nguyn Thái Nga (Đin Quang) lt vào top 15.

$$ V trí top 15 ln lượt thuc v bà Nguyn Th Như Loan (Ch tch Quc Cường Gia Lai), bà Phm Th Thanh Hương (Công ty C phn Đá thch anh cao cp VCS) và bà Trn Uyên Nhàn (Thép Nam KimNKG-0.4%).

Chúc ch em ph n mãi là nhng người xinh đp và gii giang nht!


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mr. Trương Lam Sơn

TruongLamSon@gmail.com
Tel: 0918 407070


****************
Cty TNHH BE THE RICH – www.BeTheRich.com


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

FOLLOW US