Thứ Hai, 13 tháng 6, 2022

CÁC BƯỚC LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH


HƯỚNG DN LP K HOCH KINH DOANH

DÀNH CHO DOANH NGHIỆP - NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU KINH DOANH HAY NGƯỜI MI KHI NGHIP START-UP 


## Kế hoch kinh doanh rt quan trng và nh hưởng trc tiếp ti s thành bi ca các doanh nghip nht là các Doanh nghip va mi thành lp, các startup hay các doanh nghip va và nh SME. Vì vy kế hoch kinh doanh cn phi có trong bt kì hot đng sn xut kinh doanh nào, t quy mô nh cho đến ln.


I./ Kế hoch kinh doanh là gì?

 • Kế hoch kinh doanh là công c qun tr quan trng ca các Công ty, là bn tài liu văn bn mô t tt c thông tin, các hot đng, quá trình kinh doanh ca công ty, bao gm chiến lược và hoch đnh tương lai ca doanh nghip. Như chiến lược bán hàng, chiến lược tiếp th, chiến lược marketing, chiến lược tài chính, ngun lc, tài chính cn thiết và các phương hướng gii quyết ri ro nếu xy ra.
 • Kế hoch kinh doanh đưa ra cho doanh nghip đnh hướng rõ ràng v hot đng sn xut và kinh doanh, nhng phân tích v th trường, đi th…, các chiến lược khoa hc đ to thành 1 kế hoch hoàn thin h tr doanh nghip trong vic ra mi quyết đnh hat đng kinh doanh.
 • Có th ví kế hoch kinh doanh như mt tm bn đ ch đường cho doanh nghip đ có th tránh nhng s c không nên xy ra. Bn kế hoch kinh doanh được lp ra các chi tiết thì vic thc hin càng đơn gin và kh năng hin thc hóa s cao hơn.
II. Kế hoch kinh doanh dùng đ làm gì?

 1. Kế hoch kinh doanh ca công ty đóng mt vai trò quan trng trong các chiến lược kinh doanh. T đó s giúp người lãnh đo: Đưa ra các quyết đnh chính xác trong kinh doanh, chiến lược bán hàng thành công, đường li kinh doanh rõ ràng.
 2. Kế hoch kinh doanh dùng đ cung cp cho thành viên trong công ty tm nhìn ca doanh nghip nhm hướng doanh nghip đến 1 mc tiêu chung.
 3. Kế hoch kinh doanh dùng đ đnh hướng hot đng ca doanh nghip trong 1 thi gian.
 4. Kế hoch kinh doanh dùng đ trin khai kế hoch trong tng giai đon.
 5. Kế hoch kinh doanh dùng đ kêu gi được các đi tác ln tham gia vào doanh nghip hoc d án. Vì doanh nghip phi chng minh được tính chuyên nghip, nghiêm túc và đnh hướng rõ ràng ca mình.
 6. Kế hoch kinh doanh dùng đ thuyết phc khách hàng.
 7. Kế hoch kinh doanh dùng đ kêu gi góp vn, kêu gi đu tư, vay vn ngân hàng.
 8. Kế hoch kinh doanh dùng đ ký kết hp đng hoc xin cp phép đu tư hoc cp phép thc hin d án.

II./ PHƯƠNG PHÁP XÂY DNG MT BN K HOCH KINH DOANH:

=>> Đ có th xây dng mt bn kế hoch kinh doanh đúng đn, bn cn phi tri qua nhiu bước như bên dưới:

1./ Lên ý tưởng kinh doanh:

## Mt ý tưởng kinh doanh tt s giúp xây dng kế hoch kinh doanh đúng đn. Ý tưởng kinh doanh bao gm các yếu t: cơ hi, tính kh thi, nhu cu th trường và s khác bit. Nhng ý tưởng điên r nht cũng đu có kh năng thành công.

## Sau đó bn thu thp tt c các s liu bn có th có v tính kh thi và chi tiết ca ý tưởng kinh doanh ca bn. Tp trung và sàng lc ý tưởng ca mình trên cơ s các s liu đã tng hp.

## Tiếp theo phác ha các chi tiết v mô hình kinh doanh ca bn và hãy làm vic cùng vi nhóm hay người cng s ca bn. S dng phương pháp tiếp cn vi các câu hi 5w1h như: cái gì, đâu, ti  sao và  như thế nào? có th giúp ích tt cho bn trong vic này.

2./ Mc tiêu kinh doanh:

## Trong mi kế hoch kinh doanh cn phi đ ra mt mc tiêu cn đt được. Bn s đt được nhng gì sau chiến dch kinh doanh này? Phương thc đo lường kết qu đt được là gì? Và mt thi gian bao lâu đ đt được mc tiêu kinh doanh đó? Mc tiêu mà công ty đang hướng đến là gì?

## S mnh: nhng giá tr mà công ty mang ti cho nhng bên liên quan như khách hàng, nhân viên, nhà cung cp và xã hi… là gì?

## Đnh hướng hot đng: công ty s có v trí nào trong tương lai? Ti sao s tn ti ca công ty li cn thiết? làm thế nào công ty có th tn ti trong ngành? Nhng mc tiêu, chiến lược trong tng giai đon ca doanh nghip?

3./ Nghiên cu th trường:

## Nm được đim yếu, đim mnh ca đi th cnh tranh trên th trường s giúp chúng ta ch đng hơn trong mi tình hung. Nhng yếu t cn tìm hiu th trường bao gm: Ngun khách hàng, nhu cu th trường, các công ty, doanh nghip cùng ngành đã thành công và lý do h đt được thành công đó.

## Đi th cnh tranh gián tiếp là ai? Các đi th cnh tranh chính trên th trường là ai? Đim mnh đim yếu ca đi th? Đc đim, xu hướng cnh tranh trong ngành là gì? ( tp trung ci tiến công ngh hay tp trung gim giá thành sn phm…).

## Các nhà cung cp chính ca doanh nghip là ai? Uy tín ca các nhà cung cp như thế nào? Có nh hưởng gì đến hot đng ca doanh nghip không?

## Khách hàng ca công ty là ai? Khách hàng khu vc nào? Đ tui nào? Gii tính nam hay n? Quan đim, s thích, thói quen mua hàng… và nhng đc đim văn hóa khác có th tác đng đến hot đng sn xut kinh doanh.

## Các cách thc tiếp cn ph biến thường được áp dng đi vi đi tượng khách hàng này?

4./ Đánh giá ngun lc t có: 

## Cn đánh giá ngun lc hin có, nhn thc đim mnh đim yếu cơ hi và thách thc ca doanh nghip là gì? kh năng hay ri ro? xác đnh rõ kh năng ca mình đến đâu trong chiến lược kinh doanh này.

## Năng lc trin khai d án ca đơn v ch qun: năng lc ca ch doanh nghip? năng lc ca đi ngũ nhân s? trình đ sn xut? kh năng nm bt công ngh?…

5./ Xây dng mô hình t chc kinh doanh:

## Người làm kinh doanh cn chn 1 trong các hình thc kinh doanh sau: Doanh nghip tư nhân, Công ty hp danh, Công ty trách nhim hu hn, Công ty c phn và H kinh doanh. Mô hình s to ra giá tr cho doanh nghip, mô hình càng đơn gin càng d m rng thì càng mang li hiu qu cao.

## Tên công ty, văn phòng, xưởng sn xut, đt, fax, website, email, người đi din, mã s doanh nghip, người đi din…

6./ Sn phm và Dch v:

## Các sn phm dch v mà công ty cung cp là gì? Trong mi tng sn phm dch v có các sn phm dch v nào? Giá sn phm là bao nhiêu?

## Li ích chính ca sn phm dch v là gì? Ti sao khách hàng nên tin dùng sn phm dch v?

## Đim mnh, đim yếu chính ca sn phm, dch v mà công ty cung cp là gì?

## Các yếu t quan trng to nên năng lc cnh tranh tng hp cho các nhóm sn phm dch v ca Công ty.

## Công ngh áp dng trong vic sn xut hoc cung cp dch v là gì?

7./ Xây dng kế hoch Marketing:

## Chiến lược Marketing s giúp bn mang v mt lượng khách hàng và gi chân h s dng mt hàng ca bn. Sn phm ca bn dù tt hay không nhưng nếu không ai biết ti thì đu là vô nghĩa. Chiến lược Marketing tt s giúp bn gii quyết vn đ này.

## Kế hoch marketing th trường mc tiêu? thị trường ngách? Công ty có kế hoch t chc nhng chương trình marketing gì? T chc như thế nào? Chiến lược marketing ca công ty là gì? Marketing 4Ps: giá, sn phm, qung bá, phân phi?

## Các kênh marketing nào là ch lc ca doanh nghip? (1 s kênh marketing ch lc: Ti Vi, đài, Internet, hi ch, treo banner logo, event, activation, POSM dán poster…tùy tình hình tài chính và mc đ phù hp mà công ty la chn các kênh và cách thc marketing phù hp).

8./ Chiến lược xây dng thương hiu:

## Logo ca công ty là gì? Slogan ca công ty là gì? Website ca Cty?

## Đnh v thương hiu? Triết lý thương hiu? Tính cách thương hiu?

## Chiến lược xây dng và qun lý thương hiu như thế nào?

## Công ty có kế hoch bo h thương hiu không? Chi phí và qui trình như thế nào?

9./ Kế hoch bán hàng - Sales:

## Mc tiêu bán hàng ca công ty trong tng giai đon (doanh thu, doanh s, giá bán…)? Các cơ s đ đt được mc tiêu?
Các kênh bán hàng nào s được công ty s dng? kênh truyn thng hay kênh online?

## Cách thc t chc các kênh bán hàng ( bán hàng trc tiếp hay qua đi lý, h thng đi lý t chc như thế nào, có nhân viên bán hàng cng tác viên hay không…).

## Làm sao đ gia tăng hiu qu ca các chương trình bán hàng?

## T chc chương trình bán hàng gim giá, khuyến mãi, chiết khu cho đi lý…

## Sơ đ trin khai hot đng bán hàng? Kế hoch xây dng h thng, hoàn thin mô hình, trin khai chương trình bán hàng

10./ Kế hoch qun lý nhân s:

## Mt cơ chế qun lý nhân s bao gm qun lý con người và k năng làm vic ca h. Công vic cn được phân công rõ ràng đi vi tng người. Sơ đ t chc? Cơ cu nhim v các phòng ban?

## Các bui hp giao ban báo cáo kết qu và tình hình công vic là rt cn thiết. Tăng cường các kế hoch đào to và phát trin nhân viên nếu cn thiết.

## Hi đng qun tr gm nhng ai? thông tin quan trng v các thành viên ch cht như: tên, tui, bng cp, kinh nghim, k năng, đim mnh yếu…

## Ban giám đc gm nhng ai? Nhng nhân vt có tm nh hưởng quan trng khác: kế toán trưởng, c vn…?

## Nhân s ca công ty qua các thi kỳ (hàng năm) là bao nhiêu? Mc lương căn bn qua các năm là bao nhiêu?

## Chế đ thi gian làm vic, qui đnh v ngày ngh

## Chính sách đào to, tuyn dng, khen thưởng ca công ty là gì?

## Kế hoch phát trin h thng nhân s?  Cách thc gia tăng hiu qu ca h thng nhân s?

## Xây dng phong cách lãnh đo và văn hóa doanh nghip.

11./ Kế hoch tài chính:

## Kế hoch tài chính cn c th và rõ ràng. Ngun tài chính s được s dng như thế nào cho kế hoch kinh doanh là câu hi cn gii quyết. Căn c vào báo cáo tài chính và các thông tin liên quan đến hot đng bán hàng: doanh thu, doanh s… đ cân đi vi kế hoch marketing, bán hàng, nhân s

## Chiến lược tài chính ca doanh nghip: làm sao ti ưu hóa dòng tin? d phòng ri ro như thế nào? Công ty có th huy đng tài chính t đâu?…

## Kế hoch huy đng và s dng vn ra sao, t đâu ?Nhu cu đu tư là bao nhiêu? Phân b vào nhng vic gì?

12./Qun tr ri ro:

## Qun tr ri ro gm: các yếu t ri ro chính, các công vic phát sinh, tn xut và cường đ, gii pháp là gì?

13./ Thc hin kế hoch kinh doanh:

## Sau khi đã có kế hoc ri thì bn hãy mnh dn thc hin. Hãy làm nhng công vic cn ưu tiên thc hin trước và cn xác đnh rõ thi hn hoàn thành cho nhng công vic này.

## Chia ra nhng thi gian gii quyết dành cho các li phát sinh trong quá trình thc hin kế hoch. B sung và điu chnh vào kế hoch kinh doanh nếu cm thy vn còn thiếu sót và nhng phát sinh trong quá trình thc hin.

==;;>> Tóm li, Bn có mt ý tưởng tt, nhưng đ bán được sn phm ra th trường, trước tiên nên lp kế hoch kinh doanh đ có th nhn ra li thế, đim yếu, tim năng th trường cũng như kêu gi qu đu tư hay cá nhân khác góp vn. Giá tr ln nht mà bn kế hoch kinh doanh ca bn to ra là nó phác ra được mt bc tranh trong đó đánh giá tt c s vng mnh kinh tế ca doanh nghip ca bn bao gm vic mô t và phân tích các vin cnh tương lai kinh doanh ca bn.

==;;>> Đ có th lp mt kế hoch kinh doanh hoàn chnh, điu quan trng nht vn là kiến thc. Đ có kiến thc xây dng h thng kinh doanh cho riêng mình, hãy hc và rèn luyn các k năng cn có sau đó tp cách lp kế hoch kinh doanh như trên và sau đó là tri nghim hành đng c th, thành lp Công ty cho riêng mình nhé.

Chúc bn thành công vi ý tưởng kinh doanh ca mình!


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mr. Trương Lam Sơn

TruongLamSon@gmail.com
Tel: 0918 407070


****************
Cty TNHH BE THE RICHwww.BeTheRich.com


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

FOLLOW US