Chủ Nhật, 12 tháng 6, 2022

TẦM QUAN TRỌNG CỦA KỸ NĂNG MỀM


TM QUAN TRNG CA K NĂNG MM


NGƯỜI THÀNH ĐT CH CÓ 25% KIN THC CHUYÊN MÔN, 75% CÒN LI BI NHNG K NĂNG MM  

I./ K năng mm là gì - “Soft skills”?

** K năng mm là nhng k năng có liên quan đến vic hòa mình vào sng hay tương tác vi xã hi, cng đng, tp th hoc t chc. K năng mm khác vi k năng cng đ ch trình đ chuyên môn, kiến thức chuyên môn hay bng cp và chng ch chuyên môn.
K năng mm bao gm: K năng giao tiếp; K năng thuyết trình; K năng làm vic đi nhóm; K năng qun lý thi gian; K năng lãnh đo; K năng tư duy hiu qu; K năng gii quyết vn đ; K năng hc và t hc; K năng đàm phán; K năng qun lý xung đt; K năng t chc hp, k năng sng, vượt qua khng hong, sáng to và đi mi, k năng ra quyết đnh …

** K năng mm là tng hp các k năng giúp con người tư duy và tương tác vi con người phc v cho công vic nhưng không phi là k năng chuyên môn hay k thut. K năng mm quyết đnh kh năng bn có th tr thành nhà lãnh đo, thính gi, nhà thương thuyết hay người hòa gii xung đt.

** Thc tế nghiên cu cho thy người thành đt ch có 25% là do nhng kiến thc chuyên môn, 75% (thậm chí 85%) còn li được quyết đnh bi nhng k năng mm h được trang b.

++ K năng mm chính là mt phn ca k năng sng, hay k năng sng bao gm k năng mm và mt s k năng khác.


II./ K năng cng là gì?

**  K năng cng được hiu là nhng kiến thc, đúc kết và thc hành có tính cht k thut ngh nghip. K năng cng được cung cp thông qua các môn hc đào to chính khóa, có liên kết cht ch, và xây dng tun t. Thi gian đ hc k năng cng rt dài, hàng chc năm, bt đu t nhng kiến thc cơ bn nhà trường ph thông qua các cp như: Tư duy hình hc, tư duy ngôn ng văn phm, các h thng khái nim lý thuyết cơ bn vt lý hóa hc sinh hc toán hc... thông qua ging dy, thc hành và t hc mt cách h thng.

** Đi vi k năng cng, kh năng t tìm hiu gn như không th, mà người ta bt buc phi tri qua nhng giai đon hc hành có xây dng tính h thng. Và vai trò ca giáo dc đc bit quan trng đ hình thành k năng cng dn theo thi gian, cho ti khi đt ti năng lc t hc thông qua rèn luyn vt v và đi kèm vi nhng kỳ thi.

III./ Tm quan trng ca k năng mm:

** K năng mm ngày được chng minh có nh hưởng ln đến s thành bi trong s nghip và cuc sng ca mt cá nhân. Thc tế cho thy người thành đt ch có 25% là do nhng kiến thc chuyên môn, 75% còn li được quyết đnh bi nhng k năng mm h được trang bị (nhiều nước thống kế đến 85%).

** Xã hi hin đi thi công ngh 4.0 thì k năng mm ngày càng được đánh giá cao. Nhà tuyn dng xem nhng k năng mm là mt trong nhng yêu cu tuyn dng quan trng. Ti các trường hc k năng mm đã được đưa vào ging dy nhiu hơn trong các hot đng ngoài gi ca hc sinh trường Trung hc Ph thông hay ging đường Đi hc.

** Trình đ hc vn và bng cp ch là điu kin cn, nhưng chưa phi là điu kin đ đ mt con người có th ra đi và sng tt. Trong cuc sng, các k năng sng, s nhy bén trong x lý công vic và ngh thut giao tiếp… ca mi người đóng vai trò quan trng. Cuc sng hin đi vi môi trường làm vic ngày càng năng đc, nhiu sc ép và tính cnh tranh thì K năng mm là mt yếu t không th thiếu đc bit vi người tr.

** Mun đt được thành công trong cuc sng và s nghip, bn phi hi t đ K năng chuyên môn (K năng cng) và K năng mm. Nếu s hu được các K năng mm chuyên nghip, bn s đóng góp ln vào s thành công ca mt doanh nghip.

** Nhà tuyn dng có th la chn nhân s đ tìm được người hp tác tt vi người khác, to đng lc cho đng nghip, bình tĩnh đi phó vi khó khăn và có kh năng đáp ng chính xác nhng gì mà t chc cn. Nhng cá nhân được đào to tt v k năng mm s làm li cho công ty theo cách đó.

** Nhng ng viên vi nhng k năng mm tt cũng có tim năng ln đ to thêm nhiu giá tr theo thi gian. Nhng nhân viên có th hun luyn cho người khác và t hc hi ngay trong thi gian y, s trao di cho mình kiến thc, rèn cho nhng mi quan h hp tác vng chc hơn và có kh năng tr thành người qun lý và to đng lc nhanh hơn.

** K năng mm là chìa khóa đ giúp cho mi giao tiếp và hp tác tr nên hiu qu hơn. Giúp kh năng xây dng mt mi quan h mnh, ngay c vi nhng người ít gp hoc ít liên h, tr thành yêu cu không th thiếu trong cuộc sống con người cho nhiu vai trò khác nhau.

++>>> Kiến thc chuyên ngành mà các trường Đi hc cung cp cho sinh viên trong quá trình hc tp là yếu t cn giúp các sinh viên có th lp nghip trong tương lai. Tuy nhiên nhng kiến thc chuyên ngành chưa đ đ giúp sinh viên có th vượt qua nhng khó khăn và th thách trong tương lai. Vì thế sinh viên trước khi ra trường phi chun b thêm cho mình nhng hành trang, k năng mm ngoài nhng kiến thc chuyên ngành.

Chúc các bn luôn thành công trong cuc sng!


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mr. Trương Lam Sơn

TruongLamSon@gmail.com
Tel: 0918 407070


****************
Cty TNHH BE THE RICHwww.BeTheRich.com


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

FOLLOW US