Thứ Bảy, 18 tháng 6, 2022

ĐIỀU KIỆN ĐỂ TRỞ THÀNH MỘT CEO – GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH


ĐIU KIN Đ LÀM MT CEO – GIÁM ĐC ĐIU HÀNH


CEO – Chief Executive Officier là người đng đu mt Công ty, nm gi v trí điu hành cao nht, là đu não ca công ty đó, có nhim v vch ra các kế hoch chiến lược kinh doanh phát trin công ty ln mnh. Đm bo hoành thành các mc tiêu do hi đng qun tr đ ra. Làm CEO không h d chu chút nào, H phi chu rt nhiu áp lc đ điu chnh làm sao đ đt được mc tiêu đ ra ca công ty.
Mun tr thành 1 CEO thì cn phi có tm nhìn, chiến  lược, kiến thc, k năng và luôn là người đu tàu đ truyn cm hng cho nhân viên. Nhng công vic quan trng nht ca mt CEO là chiến lược, con người, h thng và văn hóa. 

+++ >>> Vy làm thế nào đ tr thành mt giám đc điu hành (CEO)? Đ giúp mt người đt được chc danh cao quý này bao gm nhng điu kin như sau:

1./ Kiến thc:
Đây là mt yếu t thiết yếu, CEO là người phi có tm nhìn tng quan và xa đi vi mi th. Vì thế yêu cu h phi tích lũy mt khi lượng ln kiến thc, sâu rng, không ch là kiến thc chuyên môn ca mình mà còn kiến thc nhiu lĩnh vc khác.
Ngày nay hiếm có người nào ngi được vào nhng v trí cao nht ca doanh nghip mà không được đào to mt cách bài bn các trường hc t ging đường đến các trung tâm đào to. S hu tm bng t mt trường đi hc hàng đu và kiến thc chuyên sâu v ngành mà công ty đang hot đng là nhng phm cht tuyt vi và cn thiết. Nếu đã hoàn thành mt khóa hc ti trường đi hc s giúp CEO có nhiu kiến thc, k năng, tính k lut, có tư duy, tương tác tt. Đó là nhng tri nghim giá tr mà mt CEO nên có.

==>> Nm vng kiến thc nn tng v doanh nghip như:

a./ Thông tin v báo cáo tài chính, vn dng báo cáo vào vic d đoán, tính toán và đưa ra các con s kinh doanh chính xác cho doanh nghip là mt phn rt quan trng đ giúp. CEO cn phi có được kiến thc rng và sâu v Kinh tế hc, cũng như các vn đ liên quan đến pháp lut đ có th lèo lái doanh nghip hot đng kinh doanh hiu qu và đúng pháp lut.

b./ Hiu rõ hot đng doanh nghip, nm được môi trường kinh doanh, vn dng vào doanh nghip, đưa ra chiến lược marketing hp lý, chun b nhân lc cho tng công vic, và cui cùng là qun lý mi vic qua mt h thng qun lý thông tin cht ch s giúp cho doanh nghip hot đng hiu qu.

c./ Thêm vào đó mt CEO gii cn phi biết cách phân tích môi trường cnh tranh và lên chiến lược cho doanh nghip và qun lý sao cho chiến lược được thc thi mt cách tt nht. Đánh giá ri ro t hot đng doanh nghip, qun lý khi có s thay đi bt ng t chiến lược. Đánh giá, thm đnh kế hoch kinh doanh, lp d báo và các kế hoch ngân sách liên quan, tính toán giá thành và qun lý các ngun vn ngn hn ca doanh nghip đ chc chn rng kế hoch kinh doanh ca doanh nghip tht s hiu qu.

d./ Kiến thc v chính sách giá, sn phm cũng nên được các Giám đc điu hành xem trng, lp các kế hoch chi phí hiu qu, s giúp cho doanh nghip tăng ngun thu, gim đi các chi phí kinh doanh không hiu qu, giúp cho doanh nghip có được li nhun cao trong kinh doanh.

e./ Kiến thc v tài chính doanh nghip: tài chính như mch máu ca doanh nghip, Giám đc điu hành cũng cn phi hiu rõ hot đng v tài chính ca doanh nghip mình đ có th đưa ra quyết đnh điu hành doanh nghip mt các hiu qu v mt tài chính.

2./ Nn tng v qun tr:
Kiến thc v qun tr được coi như là nn móng cơ bn đ tr thành mt nhà điu hành xut sc. Không ch phi lĩnh hi được tt c các kiến thc v qun tr khi được đào to, mà còn phi thường xuyên t nghiên cu, tìm tòi, cp nht, hc hi không ngng các kiến thc mi trong lĩnh vc này đ có th bt kp vi xu hướng qun tr và điu hành công ty mt cách có hiu qu nht.
3./ K năng:

==>> Nhng k năng cn có CEO bao gm rt nhiu k năng như:
K năng lãnh đo, giao tiếp tt, qun lý thi gian, k năng ra quyết đnh, k năng lp kế hoch và chiến lược, lng nghe và hc hi, tư duy sáng to, đt phá, có tm nhìn sâu  rng, có ý chí ngh lc, giao dch và qun lý tt, người hướng ngoi, luôn sn sàng giao thip và qung bá hình nh công ty, có kh năng và sn sàng trình bày chiến lược và tm nhìn gn kết cho nhân viên, to được uy quyn, quyết đoán, gây nh hưởng đến người khác, có kh năng truyn cm hng, chu được áp lc cao, k năng hiu con người, k năng qun lý s thay đi, k năng v phân công, phân nhim và y thác công vic, k năng hun luyn và dn dt nhân viên/đi ngũ, k năng gii quyết vn đ và s c trong công vic.
K năng ch đo vic qun tr ngun nhân lc, K năng ch đo vic qun lý tài chính và đu tư, K năng ch đo vic qun lý công tác kế toán, K năng ch đo vic qun lý marketing và thương hiu, Biết cách s dng dch v tư vn doanh nghip, Hiu biết v quan h công chúng và quan h truyn thông, Nm bt v hi nhp và toàn cu hóa…

4./ Kinh nghim:
Kinh nghim mà người điu hành phi là mt người dày dn vn sng, thông hiu v vic đi nhân x thế. Vì vy, mun tr thành mt CEO đ có th t chc, điu hành, qun lý tt mt tp th ln, thì bn phi va chm, tri nghim, th thách bn thân nhiu lĩnh vc, nhiu môi trường, hoàn cnh khác nhau.
Mt người phi có nhiu kinh nghim trong lĩnh vc hot đng ca công ty mi có th tr thành CEO. Công vic ca mt giám đc điu hành là vch ra tm nhìn và hướng đi cho công ty. Đây s là mt công vic khó khăn nếu người đó không có kinh nghim và kiến thc chuyên sâu v nhng ri ro và cơ hi tim năng mà công ty có th gp phi.
Kinh nghim qun lý cp cao cũng là mt điu kin tiên quyết. Xét cho cùng, tht khó đ đt kỳ vng vào mt cá nhân có th điu hành công ty hàng t VND, hàng triu dollars, thm chí hàng t dollars cùng hàng ngàn nhân viên khi mà h chưa tng có kinh nghim qun lý và hoc giám sát các nhân viên khác.

5./ Tính cách và tư duy:
V tính cách, mt CEO đòi hi cn có: cn trng, chu toàn, cht ch, nhanh nhy, tinh tế, mnh m, quyết đoán, kiên nhn, chu đng…
Mt CEO cn có thn thái, có cái uy và thiên hướng ca người lãnh đo như: có kh năng tp hp, hiu triu người khác mt cách t nhiên, có kh năng thuyết phc cao, có óc t chc, là người đáng tin cy...
V tư duy chiến lược, đòi hi cn có: tư duy tng hp, tư duy phân tích, tư duy h thng, tư duy sáng to, tư duy logic, tư duy quy lut…
Ngoài ra, mt CEO thành công cũng phi có đo đc ngh nghip cũng như sc khe, ngoi hình và vn sng…

6./ T cht bm sinh:
Đ tr thành mt CEO thành công, mt nhà điu hành chuyên nghip, xut sc, ngoài vic phi được đào to, hc tp bài bn có đnh hướng, thì mt s người có t cht bm sinh.
Các t chbm sinh thường có mt CEO thành công là: Ch s thông minh (IQ), ch s cm xúc (EQ), tư duy khoa hc, kh năng quan sát, tng hp, phân tích, h thng, sáng to. Tính cách nhanh nhy, quyết đoán, có thn thái uy lc ca mt người cm quyn.
Tóm li, mt s ít người có kh năng lãnh đo bm sinh, nhưng hu hết nhng người khác phi tri qua rèn luyn và mt nhiu năm làm vic chăm ch. Cui cùng, nhng người thăng tiến t chc v thp trong công ty nh vào chính kh năng ca h s có li thế bi h hiu công ty rõ hơn bt kỳ người ngoài nào khác.
Nếu có khát vng thì bn hãy không ngng hc hi làm giàu cho mình kiến thc, k năng, kinh nghim và trang b cho mình tư duy khoa hc đ lĩnh hi kiến thc qun tr, t đó nâng cao năng lc qun tr đ tr thành mt CEO trong mơ. Ngoài ra đ tr thành mt CEO thì đơn gin bn có th t m mt doanh nghip riêng cho mình, như mt startup vi nhng ước mơ và nim đam mê ca chính b
n nhé.
Chúc bn s là mt CEO tht s!0 nhận xét:

Đăng nhận xét

FOLLOW US