Thứ Năm, 28 tháng 4, 2022

VAI TRÒ CỦA CEO TRONG DOANH NGHIỆP


CEO LÀ GÌ?
VAI TRÒ CA CEO TRONG DOANH NGHI
P


Chc rng ai cũng nghe nói nhiu ti t CEO trong doanh nghip. Mt CEO không ch cn nhng t cht cn thiết như: có tm nhìn, vượt khó, có óc tư duy chiến lược, tính cách nhanh nhy, mnh m, kiên nhn, quyết đoán, có thn thái gây nh hưởng người khác, uy lc ca người ch huy, luôn lng nghe cp nht kiến thc qun tr mi, sáng to, có nhiu kiến thc và k năng…


I./ CEO là gì?
CEO là viết tc ca t Chief Executive Officer, CEO là giám đc điu hành, gi trách nhim thc hin nhng chính sách ca hi đng qun tr, có nhim v vch ra các kế hoch chiến lược kinh doanh phát trin công ty ln mnh. Đm bo hoàn thành các mc tiêu do hi đng qun tr đ ra. Hin nay Vit Nam, Tng giám đc, Giám đc điu hành, Giám đc công ty là nhng t được dùng đ din đt cho chc danh này
CEO là người nm chc v qun lý điu hành cao nht trong mt doanh nghip. Giám đc điu hành có trách nhim cho s thành công chung ca toàn b t chc. CEO có quyn quyết đnh cui cùng đ đưa ra quyết đnh cui cùng cho mt công ty. CEO chính là người thuyn trưởng dn dt con tàu doanh nghip vượt qua hàng ngàn sóng gió trên thương trường đ cp bến thành công. 
CEO có trách nhim chung trong vic to lp, lp kế hoch, thc hin và tích hp đnh hướng chiến lược ca mt t chc nhm đáp ng các mc tiêu tài chính ca h. Điu này bao gm trách nhim đi vi tt c các thành phn và b phn ca doanh nghip.
Giám đc điu hành đm bo rng s lãnh đo ca t chc duy trì nhn thc liên tc v c cnh quan cnh tranh bên ngoài và bên trong, cơ hi m rng, khách hàng, th trường, phát trin và tiêu chun ngành mi. CEO có th đưa ra quyết đnh khó khăn da trên nhu cu, giá tr và mc tiêu ca công ty.
Tùy thuc vào quy mô ca t chc, các công vic ca CEO có th chu s qun lý trc tiếp ca Hi đng qun tr và báo cáo cho Hi đng qun tr. Tuy nhiên trong mt s công ty thì CEO cũng là người sáng lp công ty hoc ch tch Hi đng qung tr.
II./ Vai trò ca mt CEO trong doanh nghip:
Mt s các vai trò chính quan trng ca mt CEO trong doanh nghip được lit kê như bên dưới. Tuy nhiên trên thc tế, khi lượng công vic mà mt CEO phi làm cho doanh nghip có th ln hơn rt nhiu.
 • CEO là người v cao nht ca t chc, CEO cn kết hp nhiu năng lc qun lý khác nhau và có tm nhìn toàn t chc.
 • CEO vch ra nhng chiến lược nhm thc hin tm nhìn cũng như s mnh ca công ty.
 • CEO chu trách nhim cho vic lp kế hoch và đnh hướng đi c th cho công ty.
 • CEO chu trách nhim v li nhun, tăng trưởng ca công ty. Đm bo đt được các mc tiêu ngn hn và dài hn đã đ ra.
 • CEO ch đo công tác xây dng, thc hin trin khai các kế hoch kinh doanh do Hi đng qun tr phê duyt. CEO phi d đoán được tình hình th trường và tác đng ca môi trường kinh doanh bên ngoài đi vi hot đng kinh doanh ca doanh nghip.
 • CEO đưa ra nhng ý kiến, đ xut nhm góp phn ci thin nhng hot đng ca công ty.
 • CEO xây dng, phát trin, qung bá hình nh, thương hiu ca công ty.
 • CEO thm đnh, phê duyt các d án đu tư ca công ty.
 • CEO phê duyt các d án phát trin, đa dng hóa sn phm, phân phi, tiếp th sn phm ra các kênh trên th trường.
 • CEO xây dng và nuôi dưỡng văn hóa công ty.
 • CEO phê duyt các vn đ, chính sách tài chính, theo dõi, kim soát và đánh giá, điu chnh ngân sách và đnh mc chi phí. Duyt thu/chi, chun b các bn d toán đnh kì.
 • CEO thay mt công ty đàm phán và kí kết các hp đng thương mi vi các đi tác.
 • CEO t chc, điu hành, kim tra, đánh giá các hot đng kinh doanh ca công ty theo đnh kì.
 • CEO t chc cơ cu, thiết lp b máy qun lý ca công ty, vn hành b máy nhân s hiu qu; đ ra nhim v, mc tiêu ca tng ban ngành c th. Đánh giá tình hình hot đng, hiu qu ca các phòng ban.
 • CEO xây dng kế hoch nhân s, tuyn dng. Phê duyt quy đnh, chính sách b nhim, min nhim, các quy chế tin lương, tin thưởng, tin tr cp. Duyt kết qu đánh giá nhân viên và xác đnh kết qu khen thưởng.
Tóm li trong doanh nghip, CEO luôn đóng vai trò ch cht trong vic hoch đnh & qun tr chiến lược đ to nên tm nhìn cũng như giá tr cho doanh nghip, là người to nên mi liên kết gia Ban Giám đc và các nhà qun lý ca t chc, thông rõ mi quy trình t chc và hot đng ca doanh nghip. Đây là vic không th y thác hay trông cy vào ai khác ngoài CEO.
Mt CEO gii phi hiu tng nhim v và biết phân chia công vic hp lý cho tng cá nhân đm nhn, hơn hết phi nhanh nhy đ d đoán và gii quyết nhng tình hung phc tp trong kinh doanh ca doanh nghip.  

Chúc các bạn hãy là một CEO!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

FOLLOW US