Thứ Sáu, 29 tháng 4, 2022

CÁC PHƯƠNG THỨC HUY ĐỘNG VỐN CỦA DOANH NGHIỆP

CÁC PHƯƠNG THC HUY ĐNG VN CA DOANH NGHIP1./ Huy đng vn t vn ch s hu:

a./ Huy động vốn từ vn góp ban đu: Khi doanh nghip thành lp thì ch doanh nghip phi đu tư mt s vn nht đnh. Đi vi công ty c phn, ngun vn do các c đông đóng góp quyết đnh đ hình thành công ty. Mi c đông là mt ch s hu ca công ty và vn t có ca ch doanh nghip thường ln hơn
nhiu so vi vn pháp đnh, nht là sau mt thi gian hot đng và m rng kinh doanh.

b./ Huy đng vn t li nhun không chia: Li nhun không chia là mt phn trong li nhun ca doanh nghip, được tích lu li đ tái đu tư. Rt nhiu công ty coi trng chính sách tái đu tư t s li nhun đ li. H đt ra mc tiêu s vn ngày càng tăng.

c./ Huy động vốn từ phát hành c phiếu: là mt hình thc doanh nghip huy đng vn trc tiếp t th trường chng khoán. Khi có cu v vn và la chn hình thc này, doanh nghip tính toán và phát hành c phiếu, bán trên th trường chng khoán. Hình thc huy đng vn này có đc trưng cơ bn là tăng vn không làm tăng n ca doanh nghip bi nhng người ch s hu c phiếu thành nhng c đông ca doanh nghip. Vì l này nhiu nhà qun tr hc gi hình thc huy đng vn qua phát hành c phiếu là ngun cung ng vn ni b.


2./ Huy đng vn t phát hành trái phiếu Cty:

$ Phát hành trái phiếu là hình thc cung ng vn trc tiếp t công chúng: doanh nghip phát hành lượng vn cn thiết dưới hình thc trái phiếu thường có kỳ hn xác đnh và bán cho công chúng. Khác vi hình thc phát hành c phiếu, hình thc phát hành trái phiếu vi đc đim là tăng vn và tăng n ca doanh nghip.

3./ Huy đng vn t vay ngân hàng, t chc tín dng và các qu đu tư:

$ Tín dng Ngân hàng là mt trong nhng ngun vn quan trng nht, không ch đi vi s phát trin ca doanh nghip mà còn đi vi toàn b nn kinh tế quc dân. S hot đng và phát trin ca các công ty, các doanh nghip đu gn lin vi các dch v tài chính do các ngân hàng thương mi cung cp, trong đó có vic cung ng các ngun vn tín dng.

$ Vay vn t ngân hàng và các t chc tín dng khác là hình thc doanh nghip vay vn dưới hình thc ngn hn, trung hn, dài hn t các ngân hàng thương mi và các t chc tín dng khác, đây là mi quan h tín dng gia mt bên cho vay và mt bên đi vay. 

$ Vi hình thc vay vn t ngân hàng thương mi doanh nghip có th huy đng được mt lượng vn ln, đúng hn và có th mi các ngân hàng cùng tham gia thm đnh d án nếu có cu vay đu tư ln. Bên cnh đó đ có th vay vn t ngân hàng thương mi đòi hi doanh nghip phi có uy tín ln, kiên trì đàm phán, chp nhn các th tc ngt nghèo. Trong quá trình s dng vn, doanh nghip phi tính toán tr n ngân hàng theo đúng kế hoch.

$ Tín dng thương mi trong hot đng kinh doanh do đc đim quá trình cung ng hàng hoá và thanh toán không th khi nào cũng phi din ra đng thi nên tín dng thương mi tn ti là mt nhu cu khách quan. Thc cht, luôn din ra đng thi doanh nghip n khách hàng tin và chiếm dng tin ca khách hàng. Nếu s tin doanh nghip chiếm dng ca khách hàng ln hơn s tin doanh nghip b chiếm dng thì s tin dư ra s mang bn cht tín dng thương mi.

4./ Huy đng vn t huy đng vn khách hàng:

$ Là kênh huy đng vn hu hiu vì DOANH NGHIP không phi tr lãi và khách hàng có th mua sn phm ca doanh nghip vi nhiu ưu đãi. Khách hàng có nhu cu mua sn phm thì đt cc mt s tin nht đnh khi ký kết hp đng trong khi DOANH NGHIP thì có vn xây dng d án. Hp đng ký kết có s đm bo v giá c hp lý, quyn li và nghĩa v c th gia hai bên. Cty phi có uy tín và đm bo tiến đ sn xut và phi giao sn phm cho khách hàng đúng hn như cam kết.

5./ Huy đng vn t liên doanh - liên kết trong và ngoài nước:

$ Liên doanh, liên kết theo hình thc này là doanh nghip liên doanh, liên kết vi mt hoc mt s doanh nghip khác nhm to vn cho mt mt s hot đng hay d án liên doanh. Các bên liên doanh ký kết hp đng liên doanh tho thun v các vn đ như phương thc hot đng, quyn và nghĩa v ca mi bên, thi hn hp đng.

$ Vi phương thc liên doanh, liên kết doanh nghip có mt lượng vn ln cn thiết cho hot đng nào đó mà không làm tăng n. Vì vy, phương thc này có th được coi là phương thc cung ng vn ni b.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mr. Trương Lam Sơn

TruongLamSon@gmail.com
Tel: 0918 407070


****************
Cty TNHH BE THE RICHwww.BeTheRich.com
0 nhận xét:

Đăng nhận xét

FOLLOW US