Chủ Nhật, 10 tháng 4, 2022

NHÀ TUYỂN DỤNG CẦN GÌ? KIẾN THỨC - KỸ NĂNG HAY THÁI ĐỘ


KIN THC K NĂNG VÀ THÁI Đ

3 YU T Đ CN THIT Đ SINH VIÊN GÂY N TƯỢNG VI NHÀ TUYN DNG


==>> Doanh nghip hay nhà tuyn dng cn gì mt sinh viên mi ra trường? Làm thế nào đ mt sinh viên mi tt nghip chinh phc các nhà tuyn dng luôn là đ tài thu hút nhiu s quan tâm không ch Vit Nam mà bt kỳ quc gia nào. Vi mt sinh viên mi ra trường, thì yếu t có th gây n tượng vi nhà tuyn dng chính là NĂNG LC.
Năng lc bao gm kiến thc được truyn đt, k năng chuyên môn và thái đ làm vic.

Năng lc là gì?

## Năng lc gm 3 yếu t: Kiến thc ( Knowledge), K năng (Skill), Thái đ ( Attitude). Hay còn gi là mô hình tam giác năng lc ASK (Attitude – Skills – Knowledge).

## Năng lc cũng là bt kỳ yếu t tâm lý ca cá nhân có th giúp hoàn thành nhanh chóng công vic hay hành đng nào đó mt cách hiu qu.
Năng lc ca con người ging như mt tng băng trôi, bao gm 2 phn: phn ni và phn chìm.

## Phn ni chiếm 10% – 20%: Đây là nn tng được giáo dc, đào tào, kinh nghim, k năng, cm xúc tht,…. Phn có th nhìn thy được thông qua các hình thc đánh giá, phng vn, quan sát, theo dõi s sách…

## Phn chìm chiếm ti 80% – 90%: Là phong cách tư duy (Thinking style), đc tính hành vi (Behavioral traits), s thích ngh nghip (Occupational interests), s phù hp vi công vic (Job fit), …. Đây chính là phn tim n khi bn mi gia nhp mà công ty cn phát hin, phát huy và phát trin.
1./ Thái đ phi tích cc:

## Yếu t mà các Doanh Nghip, nhà tuyn dng, tp đoàn, công ty ln Vit Nam kỳ vng nhiu nht vi các nhân s tr chính là thái đ tt, tích cc.

## Thái đ th hin phn ng ca bn vi môi trường làm vic, gn vi nhn thc, cm xúc và hành vi. Nhng thái đ tích cc như chân thành, trung thc, lc quan, ham hc hi, năng đng, nhit huyết, đam mê th thách và chăm ch nhit tình luôn nhn được cái gt đu t phía nhà tuyn dng.

2./ K năng:

## Kh năng đ bn có th thc hin công vic bao gm các k năng như: k năng giao tiếp, k năng lng nghe và hc hi, K năng xác đnh mc tiêu và lp kế hoch, K năng ra quyết đnh và x lý vn đ, k năng trình bày, k năng làm vic nhóm và k năng tư duy sáng to, ci tiến trong công vic s là yếu t quyết đnh có được tuyn dng hay không.

# Ngoài ra tùy theo v trí công vic ca bn mà k năng s được nhà tuyn dng đòi hi khác nhau hoc cao hơn.

3./ Kiến thc:

## Ngoài thái đ và k năng thì nhng yêu cu cn thiết phi có như kiến thc chuyên môn, là yếu t giúp các bn tr d dàng xin vic.

## Ngoài kiến thc chuyên môn thì ngoi ng, tin hc cũng là yêu cu đu tiên và quan trng mà các nhà tuyn dng đòi hi khi tìm kiếm nhân s. Đim s thi tt nghip ch là th yếu.

+>>> Nhà tuyn dng hay các Doanh Nhip cn Sinh Viên v vic s dng hiu qu các ngun kiến thc, kĩ năng cùng vi thái đ đ thc hin thành công các nhim v và gii quyết các vn đ k c các phát sinh trong thc tin khi điu kin và bi cnh thay đi.
+>>> Vy các bn hãy rèn luyn hc tp và trang b cho mình khi trên ging đường các kiến thc, k năng và thái đ tích cc nhé.

Chúc bn tht gii đ thành công!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mr. Trương Lam Sơn

TruongLamSon@gmail.com
Tel: 0918 407070


****************
Cty TNHH BE THE RICHwww.BeTheRich.com0 nhận xét:

Đăng nhận xét

FOLLOW US