Thứ Sáu, 11 tháng 1, 2019

TÌM HIỂU VỀ CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0


CÁCH MNG CÔNG NGHIP 4.0 LÀ GÌ ?
NÓ S NH HƯỞNG TH NÀO ĐN VIT NAM ?



Có l khái nim cách mng công nghip - Industry 4.0 đang là ch đ nhiu người nói và tìm hiu thi gian gn đây. Cách mng công nghip 4.0 hay còn gi là cuc cách mng công nghip ln th 4 trên thế gii đang din ra ti nhiu nước phát trin.
Cuc cách mng công nghip 4.0 mang đến cho nhân loi rt nhiu cơ hi đ thay đi nn kinh tế nhưng bên cnh đó cũng tim n rt nhiu ri ro khôn lường.
Chúng ta cùng tìm hiu các khái nim cuc cách mng công nghip 4.0 và cách mng công nghip 4.0 s tác đng như thế nào đến nn kinh tế, công ăn vic làm ca người dân Vit Nam ?

I. Cách mng công nghip 4.0 là gì ?
Thế gii đã trãi qua các cuc cách mng công nghip t 0.0 đến 3.0 như sau:

0./ Cách mng Công nghip 0.0:
Nh phát minh ra la, bt đu t loài vượn đã chuyn hóa thành người.

1./ Cách mng Công nghip 1.0:
Cuc cách mng công nghip đu tiên trên thế gii din ra vào thế k 18, vào năm 1787 loài người đã phát minh ra đng cơ hơi nước, đng cơ đt trong. Ri con người biết s dng hơi nước và máy móc trong sn xut đ thay cho sc người nhm tăng năng sut lao đng cho tt c các lĩnh vc. T đó xã hi phn thnh hơn.

2./ Cách mng Công nghip 2.0:
Năm 1870 loài người đã phát minh ra đin, đng cơ đin ra đi. T đó dây chuyn sn xut và các mô hình sn xut quy mô ln ra đi, dây chuyn sn xut hàng lot, loài người dn đến cuc sng văn minh.

3./ Cách mng Công nghip 3.0:
Vào nhng năm 1970 là khi bán dn, đin t, internet, máy tính và t đng hóa ra đi. Điu này to ra mt lot s thay đi trong cách con người dùng máy tính x lý thông tin, t đng hoá bng robot.

4./ Cách mng Công nghip 4.0:
Và hin ti, chúng ta đang tham gia vào cuc cách mng công nghip ln th 4, hay còn gi là Cách mng Công nghip 4.0 (Industry 4.0).  Cách mng Công nghip 4.0 din ra trên 3 lĩnh vc gm: K thut s, Công ngh sinh hc và Vt Lý. Nó xóa nhòa các ranh gii và kết ni vn vt li vi nhau.
Cuc cách mng này to ra môi trường mà máy tính, t đng hoá và con người s làm vic cùng nhau theo nhng cách thc hoàn toàn mi. Ti đây, robot và các loi máy móc s được kết ni vào nhng h thng máy tính, nhng h thng này s s dng các thut toán đ điu khin mà không cn s can thip ca con người.



II./ Cuc Cách mng Công nghip 4.0 s din ra trên 3 lĩnh vc chính:
  • Công ngh sinh hc.
  • K thut s.
  • Vt lý.
1./ Lĩnh vc công ngh sinh hc:
Trong lĩnh vc công ngh sinh hc, Cách mng Công nghip 4.0 tp trung nghiên cu đ to ra nhng đt phá nhy vt trong nông nghip, thu sn, y dược, chế biến thc phm, bo v môi trường, năng lượng hoá tái to, hoá hc và vt liu

2./ Lĩnh vc K thut s S bao gm:
  • Trí tu nhân to - Artificial Intelligence ( AI).
  • Vn vt kết ni – Internet of Things (IoT).
  • D liu ln -Big Data ( BD).
2.1/ Trí tu nhân to - Artificial Intelligence:
Được hiu như mt ngành ca khoa hc máy tính liên quan đến vic t đng hóa các hành vi thông minh. AI là trí tu do con người lp trình to nên vi mc tiêu giúp máy tính có th t đng hóa các hành vi thông minh như con người.
Trí tu nhân to là vic ng dng các h thng hc máy (machine learning) đ mô phng trí tu ca con người trong các x lý mà con người làm tt hơn máy tính. C th, trí tu nhân to giúp máy tính có được nhng trí tu ca con người như: biết suy nghĩ và lp lun đ gii quyết vn đ, biết giao tiếp do hiu ngôn ng, tiếng nói, biết hc và t thích nghi. v.v….
Đ các thut toán machine learning chy được, và chy đúng, cn rt nhiu d liu thu thp liên tc t nhiu máy móc, h thng khác nhau: h thng nhân s, h thng kế toán, h thng vn hành kho bãi, nhà máy, h thng bán hàng, ban qun tr...

2.2./ Vn vt kết ni - Internet Of Things: 
Mng lưới vn vt kết ni Internet hoc là Mng lưới thiết b kết ni Internet viết tt là IoT (Internet of Things) là mt kch bn ca thế gii, khi mà mi đ vt, con người được cung cp mt đnh danh ca riêng mình, và tt c có kh năng truyn ti, trao đi thông tin, d liu qua mt mng duy nht mà không cn đến s tương tác trc tiếp gia người vi người, hay người vi máy tính.
IoT đã phát trin t s hi t ca công ngh không dây, công ngh vi cơ đin t và Internet. Nói đơn gin là mt tp hp các thiết b có kh năng kết ni vi nhau, vi Internet và vi thế gii bên ngoài đ thc hin mt công vic nào đó.

2.3./ D liu ln - Big Data:
Big Data là tài sn thông tin, mà nhng thông tin này có khi lượng d liu ln, tc đ cao và d liu đa dng, đòi hi phi có công ngh mi đ x lý hiu qu nhm đưa ra được các quyết đnh hiu qu, khám phá được các yếu t n sâu trong d liu và ti ưu hóa được quá trình x lý d liu.

3./ Lĩnh vc vt lý:
Công ngh chế to robot thế h mi, máy in 3D, xe t lái, các vt liu mi (graphene, skyrmions…), công ngh nano….

II./ Li ích ca Cách mng Công nghip 4.0:
Sn xut nhanh hơn, tn ít sc người hơn, d liu thu thp đy đ hơn, quyết đnh được đưa ra nhanh chóng hơn, vì có máy làm. Trong môi trường làm vic nguy him, con người không phi làm na nên gim t l t vong, bnh tt cho người lao đng.
Kim soát được món hàng t nguyên vt liu cho đến khi thành hình và chuyn đến tay người tiêu dùng. Đm bo cht lượng đng đu gia các m thành phm (vì máy làm t đng, không phi người làm). Các công ty s gim chi phí, tăng th phn, li nhun.
Khi có d liu càng chi tiết và càng nhiu, các thut toán machine learning li càng chy chính xác hơn đ đưa ra nhng quyết đnh tt hơn.
Con người làm ít vic tay chân hơn, ít huy him hơn, có nhiu thi gian rnh hơn cho gia đình. Hưởng lương cao hơn nếu cht xám ca bn phát huy tác dng đ công ty dch chuyn sang con đường Công nghip 4.0
Hàng hóa r hơn do doanh nghip gim chi phí, cht lượng cao và đng đu hơn do máy móc làm, t l sai sót, bo hành thp hơn là có con người can thip.

III./ Nhng thách thc khi thc hin Cách mng Công nghip 4.0:
Nhiu lao đng s mt vic làm do b máy móc thay thế. Các doanh nghip cũng gp khó khăn trong vic tuyn dng ngun nhân lc đáp ng được yêu cu ca công vic. Điu này có th dn ti s bt bình đng, thm chí là phá v th trường lao đng.
Cách mng Công nghip 4.0 đòi hi các doanh nghip phi thay đi. Mun tn ti và phát trin, h phi đu tư và nâng cp công ngh, cùng lúc nâng cao cht lượng nhân s.
Nhng bt n v kinh tế s dn đến nhng bt n v đi sng, thm chí là chính tr. Công ngh mi s gây ra s thay đi v quyn lc, mi lo ngi v an ninh, làm tăng khong cách gia giàu và nghèo.
Bên cnh đó, nhng thay đi v cách thc giao tiếp trên Internet cũng đt ra thách thc v bo mt thông tin cho c các h thng và cá nhân con người. Chúng ta phi làm gì đ bo mt khi d liu có khp mi nơi và được trao đi thường xuyên gia các h thng.
Nếu doanh nghip ngi đu tư m rng, ngi chi tin nâng cp công ngh và thuê nhân s cht lượng cao. V lâu dài điu này dn ti mt li thế cnh tranh so vi các đi th khác, chi phí cao, sn phm cht lượng không đng đu, mt người tài.
Nếu người lao đng không t nâng cao năng lc ca chính mình thì cũng s b loi b mt ngày không xa.
Nếu chính ph không thy được tm nhìn ln và dài hn, to ra nhiu rào cn thuế và phi thuế vi các công ngh mi có th chi phí đ trin khai nhng công ngh 4.0 này tăng cao, điu này s khiến doanh nghip ngi đu tư vào các lĩnh vc công ngh mi.
Vit Nam cũng đang ng h mnh m cho Cách mng Công nghip - Industry 4.0 vì nhng li ích mà nó mang li quá ln. Các doanh nghip, c công ty sn xut, công ty công ngh ln dch v, cũng đang s dng ý tưởng mà Industry 4.0 mang đến đ ci tiến tng chút mt trong quy trình hot đng ca mình.
Nhng ai chp nhn thay đi, chp nhn đu tư và làm đúng thì s gt hái được kết qu, còn nhng người bo th, không nhìn nhn thế gii s sm phi chi nhiu tin hơn và li nhun ít đi đ ri ngày nào đó tàn li. Các công ty, doanh nghip không theo kp thi đi, không đi mi tư duy s sm b đào thi. Công vic dn s b Robots thay thế con người, và nếu như bn thân bn không thay đi thì sm mun bn s b tht nghip trong vài năm na.
Chính vì vy mà đã đến lúc người dân Vit Nam cn phi có nhng nhn thc đy đ hơn, sâu sc hơn đ tiếp đón cuc cách mng công nghip ln th 4.0 vì nó s nh hưởng trc tiếp đến đi sng ca chúng ta. Nó mang đến cho chúng ta nhiu cơ hi nhưng cũng vô vàn thách th
c và khó khăn.
Chúc bn có thêm nhiu kiến thc trãi nghim thi Cách mng Công nghip 4.0 này!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

FOLLOW US