Thứ Sáu, 15 tháng 4, 2022

KỸ NĂNG RA QUYẾT ĐỊNH HIỆU QUẢ


K NĂNG RA QUYT ĐNH NHANH CHÓNG VÀ RÕ RÀNG
LÀ CHÌA KHÓA DN ĐN THÀNH CÔNG


==>>> Không phi ai cũng ra quyết đnh đúng đn tt c mi lúc. Nhưng nếu bn có các k năng ra quyết đnh và biết cách phát trin các k năng đó, bn có th biến cho cơ hi thành công trong cuc sng ca bn tăng lên.


++>>> Vic qun lý công vic tht không d dàng, 1 quyết đnh ca người lãnh đo đu snh hưởng rt ln đến c tp th ln cá nhân người ra quyết đnh. Khi đó, k năng ra quyết đnh ca người qun lý s đóng vai trò then cht đến thành công hay tht bi ca t ch
c.

I./ Khái nim ra quyết đnh:

1./ K năng ra quyết đnh là gì?

^^ Ra quyết đnh liên quan đến gii quyết vn đ và gii quyết vn đ cn phi ra quyết đnh. Vì vy không cn thiết phi tách hai t này ra mà s đng thi xem xét vic gii quyết vn đ và vic ra quyết đnh. Nhà qun tr luôn luôn ra quyết đnh, và ra quyết đnh là mt trong nhng k năng ch yếu ca nhà qun tr.

^^ Như vy k năng ra quyết đnh là mt lot các kết lun và hot đng ca bn thân đ đưa ra mt quyết đnh đm bo đt được mt kết qu nào đó theo mong mun ca bn thân. Quyết đnh là quá trình la chn bn phi làm gì bng vic xem xét các hu qu ca nhng la chn khác nhau mà có th xy ra.

^^ K năng ra quyết đnh s được hình thành trong quá trình làm vic, tích lũy kinh nghim, theo vic rèn luyn, bn có th ci thin kh năng đưa ra nhng quyết đnh tt cho mình trong mi lĩnh vc ca cuc sng, gia đình, tài chính và ngh nghip. Bi vì cuc sng bao gm rt nhiu quyết đnh và nhng la chn tt nht là chìa khoá cho s thành công ca bn.

2./ Li ích ca vic đưa ra quyết đnh tt:

^^ Giúp bn đt được mc đích nơi làm vic và trong cuc sng đng thi tránh được nhng sai lm có th đ li hu qu không tt cho bn cũng như cho t chc hay đi nhóm.

^^ Vi thanh niên, đưa ra mt quyết đnh chín chn là rt có li thì đó là mt trong nhng du hiu bn đã tr thành người ln. Cho dù bn đang hc, đang làm vic, kiếm tin hay đang đi chơi cùng bn bè thì điu quan trng là vn phi nghĩ v nhng hu qu trước khi bn đưa ra mt quyết đnh.

^^ Đưa ra quyết đnh th hin bn có trách nhim và nim tin vi bn thân.


II./ Phân loi ra quyết đnh:


1./ Quyết đnh theo chun:

^^ Quyết đnh theo chun bao gm nhng quyết đnh hàng ngày theo l thường và có tính cht lp đi lp li. Gii pháp cho nhng quyết đnh loi này thường là nhng th tc, lut l và chính sách đã được quy đnh sn.

^^ Quyết đnh loi này tương đi đơn gin do đc tính lp đi lp li ca chúng. Bn ra nhng quyết đnh này bng cách tham kho các qui đnh có sn. Vn đ có th phát sinh nếu bn không thc hin theo đúng các qui tc sn có.

2./ Quyết đnh cp thi:

^^ Quyết đnh cp thi là nhng quyết đnh đòi hi nhanh và chính xác và cn phi được thc hin gn như tc thi. Đây là loi quyết đnh thường ny sinh bt ng không được báo trước và đòi hi bn phi chú ý tc thi và trn vn. Quyết đnh cp thi cho phép rt ít thi gian đ hoch đnh hoc lôi kéo người khác vào quyết đnh.

3./ Quyết đnh có chiu sâu:

^^ Quyết đnh có chiu sâu thường không phi là nhng quyết đnh có th gii quyết ngay và đòi hi phi có kế hoch tp trung, tho lun và suy xét. Đây là loi quyết đnh liên quan đến vic thiết lp đnh hướng hot đng hoc thc hin các thay đi. Chúng cũng là nhng quyết đnh gây ra nhiu tranh lun, bt đng và xung đt. Nhng quyết đnh có chiu sâu thường đòi hi nhiu thi gian và nhng thông tin đu vào đc bit và bn có nhiu phương án và kế hoch khác nhau đ la chn.

^^ Quyết đnh có chiu sâu bao gm quá trình chn lc, thích ng, và sáng to hoc đi mi. Vic chn lc t nhng phương án ca quyết đnh cho phép đt được s thích hp tt nht gia quyết đnh s được thc hin và mt s gii pháp đã được đem thc nghim. Tính hiu qu ca bn tùy thuc vào vic bn chn quyết đnh, quyết đnh này phi được chp thun nhiu nht, sinh li và hiu qu nht.

^^ Quá trình thích ng buc bn phi biết kết hp nhng gii pháp đã được thc nghim vi mt s gii pháp mi và sáng to hơn. Bn phi có kh lăng kim tra và rút ra nhng bài hc kinh nghim trên nhng công vic đã thành công và kết hp điu đó vi mt chút ci tiến.

^^ Các quá trình đi mi buc bn phi có nhng am hiu nhng din tiến phc tp và sáng to khi ra quyết đnh. Bn cn đến nhng k năng này đ gii quyết nhng tình hung quan trng và không th d đoán trước được, nhng tình hung này đòi hi phi có nhng gii pháp mi.

^^ Quyết đnh có chiu sâu là loi quyết đnh có th làm gia tăng hoc làm gim giá tr hình nh và tính hiu qu v mt qun tr ca bn.
 10 YU T QUAN TRNG KHI ĐƯA RA MT QUYT ĐNH:

1./ Xác đnh mc tiêu ca bn là gì ?

^^ Tr li được câu hi này thì gn như bn đã có được câu tr li cho tình hung cn ra quyết đnh ca mình. Hãy xác đnh mc tiêu đ mc tiêu s đnh hướng cho quá trình ra quyết đnh ca bn cho mt tp th hoc cá nhân.

^^ Hãy dành mt thi gian đ xác đnh các mc tiêu hay các tình hung c th, sau đó sp xếp các vn đ theo th t cn gii quyết. Có th phi chia nh các vn mc tiêu đ ra quyết đnh đúng và gii quyết cho d dàng.

==>> Bạn xem các phương pháp thiết lập và đặt mục tiêu tại đây!

2./ Cân nhc các phương án đ gii quyết vn đ:

^^ K năng ra quyết đnh tht ra là quá trình bn cân nhc nhng li ích và thit hi, đt chúng lên bàn cân và xác đnh được và mt nhng gì khi mà có rt nhiu điu có th s xy ra mà bn tiên liu trước. Sau đó cân nhc các phương án gii quyết vi mi kh năng có th xy ra đ la chn mt phương án kh thi nht.

^^ Bn phi chun b ít nht 3 phương án khác nhau đ gii quyết mt vn đ. Luôn sáng to và nghĩ ra các phương án thay thế. Đi vi tng phương án, hãy cân nhc k v: Mt tích cc ca phương án này là gì? Mt tiêu cc là gì? Phương án này có th chp nhn được không và có phù hp vi các mc tiêu và chiến lược lâu dài ca bn?

3./ Tham kho ý kiến chuyên gia:

^^ Hãy chn nhng chuyên gia tht s đáng tin tưởng và có quan đim khách quan đ tránh cái nhìn ch quan, phiến din t mt phía ca người ra quyết đnh, đc bit là vi nhng quyết đnh có tm nh hưởng đến nhiu người và có giá tr vt cht ln. Nhng ý kiến ca người có chuyên môn trong lĩnh vc tht s rt hu ích và s là ngun tham kho quý giá đ tránh nhng sai lm đáng tiếc.

4./ Lng nghe và tôn trng ý kiến nhng ngui có liên quan:

^^ Nếu li ích là ca tp th thì nhng bên liên quan có quyn và nghĩa v đóng góp ý kiến và nên có tác đng trc tiếp đến quyết đnh đó. Hãy lng nghe th hin s tôn trng đi vi các thành viên trong nhóm, có chn lc li nhng ý kiến đ đánh giá và ra quyết đnh hiu qu hơn.

^^ Ch nhn li khuyên t mt s rt ít nhng người bn tin tưởng, t nhng nhà qun lý khác, h phi là nhng người có hiu biết tt v nhng gì bn đang mong mun hướng ti và tt hơn là nhng người đã có kinh nghim thành công trong quá trình lãnh đo. Nhng người này thường s là nhng người đang c gng đ đt được nhng điu tương t vi bn trong cuc sng.

5./ Dt khoát, hãy là người qun lý:

^^ Điu này rt quan trng trong k năng ra quyết đnh, bn cn tham kho, phi lng nghe, tp hp, đánh giá, cân nhc và da trên nhng nhng phân tích thc hin nhng phn đã nêu trên, bn có th đưa ra được phương án tt nht mà bn có th. Sau đó khi ra quyết đnh hãy tht dt khoát. Th hin bn là người trc tiếp nht chu trách nhim vi quyết đnh ca mình, th hin bn mi chính là người qun lý. Đng đ bn thân d dàng b nh hưởng bi s qun lý ca nhng người khác hoc thm chí t hơn, s hãi v nhng gì tiêu cc h nghĩ đến nếu bn đưa ra quyết đnh đó.

6./ Chp nhn nhng tht bi mà bn gp phi:

^^ Tht bi là m ca thành công, bi vì trên đi này không có gì là hoàn ho c. Nhn thc rõ được điu này thì mi vic đu có th được thu xếp và ra mt quyết đnh dt khoát. Hãy chp nhn ri ro và quyết đoán đ thành công. S chn ch s đánh cp thi gian và lãng phí cơ hi đang ngay trước mt bn.

7./ Lp mt kế hoch kh thi:

^^ Bn c th hoá nhng mc tiêu mà mình có th đt được thành mt bn kế hoc c th đ khi cn, có th xem xét li nhng quyết đnh ca mình và hoàn toàn có th thay đi chúng. Trong kế hoch ca bn bao gm các bước cn thc hin như ngun nhân lc, vt cht, tài chính cn thiết đ thc hin quyết đnh, mt khung thi gian cho mi hành đng và lch trình tiến hành đ có th tng kết đánh giá.

8./ Công b quyết đnh:

^^ Sau khi đã có kế hoch c th thì bn truyn đt quyết đnh ca bn và nim tin vào thành công ca bn ti nhng người liên quan ti d đnh này. Như vy là bn đã đem li nim tin đến cho chính mình và cho đi nhóm.

^^ Mt khi bn đã đưa ra quyết đnh, hãy gn vi nó, tt nhiên bn phi tha nhn rng bn đã đưa ra quyết đnh vi nhng thông tin tt nht có sn cho bn vào thi đim đó. Hãy chun b n lc đ thc hin t đu đến cui vi quyết đnh ca bn.

9./ Thc hin quyết đnh:

^^ Hãy tiến hành cùng đi nhóm thc hin ngay quyết đnh ca bn. Hãy hết sc tp trung và tin tưởng khi tiến hành vic thc hin quyết đnh ca bn đ khi bt tay vào thc hin mt công vic thì s hn chế được tâm trng lo lng mi khi chúng ta đi din vi khó khăn. Bn s phi chu trách nhim v quyết đnh và hành đng ca mình.

^^ Hãy đ hành đng ca bn nói lên mi th, các hành đng ca bn và kết qu bn nhn được s cho h thy nhng gì bn đã quyết đnh.

10./ Đánh giá quyết đnh:

^^ Hc hi t chính nhng công vic mà bn đã làm hoc chưa làm, cùng trao đi vi nhng người trong đi nhóm đ kim tra đánh giá. Nếu phát hin có điu gì thì bn cn kp thi thay đi li kế hoch ca mình và quyết đnh ca mình. Có th b sung nhng kiến thc hay nhng k năng mi đ chnh sa li kế hoch ca mình.


  • K năng ra quyết đnh nhanh chóng và rõ ràng là mt trong nhng chìa khóa dn đến thành công. Đ có được nhng quyết đnh nhanh chóng và chính xác, bn cn phi liên tc điu chnh và phát trin nhng quyết đnh ca bn, phát huy nhng k năng đ đưa ra quyết đnh nhanh hơn và tt hơn. Bn cn phi loi b s do d ca chính bn thân mình.
  • Né tránh các quyết đnh dường như lúc nào cũng d dàng hơn. Nhưng t đưa ra quyết đnh cho riêng mình là cách duy nht mà bn phi chu trách nhim vi cuc sng và thành công ca bn. Hãy rèn luyn các k năng có th đ d dàng ra mt quyết đnh đúng đng nhanh chóng kp thi.

Chúc bn luôn ra quyết đnh sáng sut!


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mr. Trương Lam Sơn

TruongLamSon@gmail.com
Tel: 0918 407070


****************
Cty TNHH BE THE RICHwww.BeTheRich.com


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

FOLLOW US